Ders Adı Kur'an'ın Değerler Dünyası
Ders Kodu ILA-552
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 3
Dönem 6.Yarıyıl
AKTS 2
Dersi Veren(ler) Celalettin Divlekci
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Kur?an?ın toplumu değiştirmek ve dönüştürmek üzere getirmiş olduğu ahlaki ve insani değerlerin neler olduğunu göstermek ve günümüz toplumundaki problem ve çıkmazlara Kur?an perspektifinden çözümler aramak.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Kur?an?ın insana ve topluma bakışı hakkında sistemli bir bakış açısına sahip olur.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Dersin program öğrenim çıktılarıyla ilişkisi konusunda belirlenen katkı düzeyinin gerçekleştirilmesi.
Dersin Amacı Tefsirin temel konusu olan Kur?an?ın getirdiği değerler hakkında bilgi sahibi olur.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Kur’ani Bir Değer Olarak Dil, Zaman ve İlim
2 Kur’anî Bir Değer Olarak Amel
3 Kur’anî Bir Değer Olarak Başkasını Kendine Tercih.
4 Kur’anî Bir Değer Olarak Kalp Temizliği
5 Kur’anî Bir Değer Olarak Hüsn-ü zan
6 Kur’anî Bir Değer Olarak Şükür
7 Kur’anî Bir Değer Olarak Hilim
8 Kur’anî Bir Değer Olarak Kadın-Erkek İlişkileri
9 Kur’anî Bir Değer Olarak Hayâ
10 Kur’anî Bir Değer Olarak Hoşgörü
11 Kur’anî Bir Değer Olarak Tefekkür
12 Kur’anî Bir Değer Olarak Güven
13 Kur’anî Bir Değer Olarak Üslub
14 Kur’anî Bir Değer Olarak Ötekine Bakış
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Toplumun din hizmeti ve din eğitimi ihtiyacına cevap verebilecek bilgi ve becerileri kazanır. 4
2 İslam dinini temel kaynaklarından araştırabilecek düzeyde Arapça bilgisine sahip olur. 5
3 Alanındaki bilimsel araştırmaları takip edip kullanabilecek ve meslektaşlarıyla iletişim kurabilecek düzeyde bir yabancı dil (Batı dili) bilgisine sahip olur. 5
4 Din-birey-toplum ilişkilerini doğru bir şekilde anlama ve anlamlandırma yeteneği kazanır. 5
5 Toplumun dinî sosyal hizmet, dinî danışmanlık ve rehberlik ihtiyacına yönelik farkındalık, mesleki bilgi ve beceri sahibi olur. 5
6 Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme ihtiyaçlarını belirleyebilme ve öğrenme süreçlerini programlama ve yönlendirebilme bilgi ve becerisine sahip olur. 4
7 Teoloji ve din bilimleri alanındaki kavramları, düşünceleri, problemleri tanımlayabilme, bilimsel yöntemlerle araştırabilme, verileri sınıflandırma, değerlendirme, yorumlama ve analiz ederek bilimsel sonuçlara ulaşabilme becerisine sahip olur. 5
8 Aktüel dinî meselelere günümüz insanını tatmin edecek düzeyde çözüm üretebilecek bilgi ve becerilere sahip olur. 5
9 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olur. 5
10 Çeşitli boyutlarıyla din olgusu ve dinî hayata ilişkin konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilmek; bilgi birikimini ve sorunların çözümüne ilişkin önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme yetisi kazanır. 4
11 Toplumumuzdaki mezhebî ve dinî farklılıklar karşısında birleştirici, uzlaştırıcı ve hoşgörü temelli bir tutuma sahip olur. 5
12 Günümüz dünyasında yaşanmakta olan dinler ve inanç sistemleri hakkında yeterli bilgi donanımına sahip olur. 5
13 İslam kültür ve medeniyeti hakkında diğer kültür ve medeniyetlerle mukayese edebilecek düzeyde bilgi birikimine sahip olur. 5
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 2 2
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 2 2
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 74    
Dersin Akts Kredisi 2    
Ders Notu Salih el-Fehdî, Kıyem Muattıla, Darul-Fikr, Dimaşk 2010. M. Abdullah Dıraz, Kur’an Ahlakı, (Çev. Emrullah Yüksel-Ünver Günay) İz yay. İst., 2009.
Diğer Kaynaklar et-Tefsiru’l-Menheci, (komisyon), Daru’l-Menhel, Amman, 2006.
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)