Ders Adı Siyer ve Kaynakları (Arapça)
Ders Kodu ILA-565
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 3
Dönem 5.Yarıyıl
AKTS 2
Dersi Veren(ler) Seham Hendawi
Dersin Yardımcıları -
Dersin Öğrenme Çıktıları ....................
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
- -
Dersin İçeriği İbn-i Taberî, İbn-i Kesîr, İbn-i Hişâm, İbn-i Haldûn gibi klasik siyer ve İslam tarihi yazarlarını ve eserlerini tanıtmayı ihtiva eder.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri ....................
Dersin Amacı Klasik Siyer ve İslam Tarihi kaynaklarını tanımak
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 İbn Hişâm'ın es-Sîretü'n-Nebeviyye adlı eseri: Peygamber ve ailesinin soyu
  Ön Hazırlık: İbn Hişâm, es-Sîretü'n-Nebeviyye 1-2, thk: Mustafa Sakka vd., Dâru'l-Kütübi'l-İlmiyye, Beyrut, 2009.
2 İbn Hişâm'ın es-Sîretü'n-Nebeviyye adlı eseri: Peygamberin doğumu, çocukluğu ve gençliği
  Ön Hazırlık: İbn Hişâm, es-Sîretü'n-Nebeviyye 1-2, thk: Mustafa Sakka vd., Dâru'l-Kütübi'l-İlmiyye, Beyrut, 2009.
3 İbn Hişâm'ın es-Sîretü'n-Nebeviyye adlı eseri: Peygamberin Mekke'deki Hayatı ve Vahiy
  Ön Hazırlık: İbn Hişâm, es-Sîretü'n-Nebeviyye 1-2, thk: Mustafa Sakka vd., Dâru'l-Kütübi'l-İlmiyye, Beyrut, 2009.
4 İbn Hişam'ın es-Sîretü'n-Nebeviyye adlı eseri: Peygamber'in Medine'ye hicreti, İslam Devleti'nin kuruluşu ve Peygamber'in vefatı
  Ön Hazırlık: İbn Hişâm, es-Sîretü'n-Nebeviyye 1-2, thk: Mustafa Sakka vd., Dâru'l-Kütübi'l-İlmiyye, Beyrut, 2009.
5 İbn Kesîr'in el-Bidâye ve'n-Nihâye adlı İslam Tarihi eseri: İbn Kesîr kimdir? Eserinin önemi nedir?
  Ön Hazırlık: İbn Kesir, el-Bidâye ve'n-Nihâye 1-8, Dâru'l-Hadîs, Kahire, 2006.
6 İbn Kesîr'in el-Bidâye ve'n-Nihâye adlı İslam Tarihi eseri: Halifelerin durumu ve Emevi devleti
  Ön Hazırlık: İbn Kesîr, el-Bidâye ve'n-Nihâye 1-8, Dâru'l-Hadîs, Kahire, 2006.
7 İbn Kesîr'in el-Bidâye ve'n-Nihâye adlı İslam Tarihi eseri: Abbasi devletinin kuruluşu, hükümet sistemi ve önemli halifeleri
  Ön Hazırlık: İbn Kesîr, el-Bidâye ve'n-Nihâye 1-8, Dâru'l-Hadîs, Kahire, 2006.
8 Vize
  Ön Hazırlık: Sınav Çalışması
9 İbn Kesîr'in el-Bidâye ve'n-Nihâye adlı İslam Tarihi eseri: Selçuklu Devleti'nin yükselişi, Moğollarla savaşları ve Haçlılar
  Ön Hazırlık: İbn Kesîr, el-Bidâye ve'n-Nihâye 1-8, Dâru'l-Hadîs, Kahire, 2006.
10 Taberî'nin Târîhü'l-Ümem ve'l-Mülûk (Târîhü't-Taberî) adlı eseri: Taberî kimdir? Eserinin önemi nedir?
  Ön Hazırlık: Taberî, Târîhü'l-Ümem ve'l-Mülûk (Târîhü't-Taberî) 1-4, Dâru İbn Hazm, Beyrut, 2014.
11 İbn Kesîr ve Taberî'nin eserlerinin mukayesesi
  Ön Hazırlık: İbn Kesîr, el-Bidâye ve'n-Nihâye 1-8, Dâru'l-Hadîs, Kahire, 2006; Taberî, Târîhü'l-Ümem ve'l-Mülûk (Târîhü't-Taberî) 1-4, Dâru İbn Hazm, Beyrut, 2014.
12 İbn Haldun kimdir? eserleri nelerdir? Bu eserlerin tarih ve sosyoloji sahalarındaki önemi nelerdir?
  Ön Hazırlık: İbn Haldûn, Mukaddime 1-3, Nahdatu Mısr, Kahire, 2014; İbn Haldûn, Târîhu İbn Haldûn 1-2, Beytü'l-Efkâri'd-Devliyye, Amman, ty.; Ahmet Öncü, Sosyoloji ya da Tarih: İbn-i Haldun ve Mukaddime Üzerine Bir Deneme, Öteki Yayınevi, Ankara, 2006.
13 En önemli klasik İslam tarihi kitaplarının bir listesi, tarihsel araştırmalar için önemi ve bunlar ile Batı klasik tarih kitapları arasındaki farklar
  Ön Hazırlık: İlgili ders notları
14 Genel Değerlendirme
  Ön Hazırlık: Sınav Çalışması
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Toplumun din hizmeti ve din eğitimi ihtiyacına cevap verebilecek bilgi ve becerileri kazanır. 4
2 İslam dinini temel kaynaklarından araştırabilecek düzeyde Arapça bilgisine sahip olur. 5
3 Alanındaki bilimsel araştırmaları takip edip kullanabilecek ve meslektaşlarıyla iletişim kurabilecek düzeyde bir yabancı dil (Batı dili) bilgisine sahip olur. 5
4 Din-birey-toplum ilişkilerini doğru bir şekilde anlama ve anlamlandırma yeteneği kazanır. 4
5 Toplumun dinî sosyal hizmet, dinî danışmanlık ve rehberlik ihtiyacına yönelik farkındalık, mesleki bilgi ve beceri sahibi olur. 5
6 Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme ihtiyaçlarını belirleyebilme ve öğrenme süreçlerini programlama ve yönlendirebilme bilgi ve becerisine sahip olur. 4
7 Teoloji ve din bilimleri alanındaki kavramları, düşünceleri, problemleri tanımlayabilme, bilimsel yöntemlerle araştırabilme, verileri sınıflandırma, değerlendirme, yorumlama ve analiz ederek bilimsel sonuçlara ulaşabilme becerisine sahip olur. 5
8 Aktüel dinî meselelere günümüz insanını tatmin edecek düzeyde çözüm üretebilecek bilgi ve becerilere sahip olur. 4
9 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olur. 5
10 Çeşitli boyutlarıyla din olgusu ve dinî hayata ilişkin konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilmek; bilgi birikimini ve sorunların çözümüne ilişkin önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme yetisi kazanır. 4
11 Toplumumuzdaki mezhebî ve dinî farklılıklar karşısında birleştirici, uzlaştırıcı ve hoşgörü temelli bir tutuma sahip olur. 5
12 Günümüz dünyasında yaşanmakta olan dinler ve inanç sistemleri hakkında yeterli bilgi donanımına sahip olur. 5
13 İslam kültür ve medeniyeti hakkında diğer kültür ve medeniyetlerle mukayese edebilecek düzeyde bilgi birikimine sahip olur. 5
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 2 2
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 2 2
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 60    
Dersin Akts Kredisi 2    
Ders Notu İbn Hişâm, es-Sîretü'n-Nebeviyye 1-2, thk: Mustafa Sakka vd., Dâru'l-Kütübi'l-İlmiyye, Beyrut, 2009. İbn Kesir, el-Bidâye ve'n-Nihâye 1-8, Dâru'l-Hadîs, Kahire, 2006. Taberî, Târîhü'l-Ümem ve'l-Mülûk (Târîhü't-Taberî) 1-4, Dâru İbn Hazm, Beyrut, 2014. İbn Haldûn, Mukaddime 1-3, Nahdatu Mısr, Kahire, 2014. İbn Haldûn, Târîhu İbn Haldûn 1-2, Beytü'l-Efkâri'd-Devliyye, Amman, ty. Ahmet Öncü, Sosyoloji ya da Tarih: İbn-i Haldun ve Mukaddime Üzerine Bir Deneme, Öteki Yayınevi, Ankara, 2006.
Diğer Kaynaklar İbn Hişâm, es-Sîretü'n-Nebeviyye 1-2, thk: Mustafa Sakka vd., Dâru'l-Kütübi'l-İlmiyye, Beyrut, 2009. İbn Kesir, el-Bidâye ve'n-Nihâye 1-8, Dâru'l-Hadîs, Kahire, 2006. Taberî, Târîhü'l-Ümem ve'l-Mülûk (Târîhü't-Taberî) 1-4, Dâru İbn Hazm, Beyrut, 2014. İbn Haldûn, Mukaddime 1-3, Nahdatu Mısr, Kahire, 2014. İbn Haldûn, Târîhu İbn Haldûn 1-2, Beytü'l-Efkâri'd-Devliyye, Amman, ty. Ahmet Öncü, Sosyoloji ya da Tarih: İbn-i Haldun ve Mukaddime Üzerine Bir Deneme, Öteki Yayınevi, Ankara, 2006.
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar Bir vize ve bir yarıyıl sonu sınavı
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)