Ders Adı Mukayeseli İslam Hukuku
Ders Kodu ILA-569
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 4
Dönem 7.Yarıyıl
AKTS 2
Dersi Veren(ler) 1-Prof. Dr. Adnan KOŞUM 2-Doç. Dr. Ünal YERLİKAYA 3-Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Muhammet PEŞE 4.Dr. Öğr. Üyesi Ömer Faruk ATAN
Dersin Yardımcıları Arş. Gör. Yıldız DEMİR Arş. Gör. Serap Nurhan ÇAM
Dersin Öğrenme Çıktıları Obtaining to ability to choose of a wiev among different wievs
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Mukayeseli İslam hukuk düşüncesinin doğuşu ve gelişimi, mukayeseli hukuk ve ilm-i hilaf kavramlarının incelenmesi, mezhepler arasındaki ihtilaflara dair örnekler
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Dersin program öğrenim çıktılarıyla ilişkisi konusunda belirlenen katkı düzeyinin gerçekleştirilmesi.
Dersin Amacı İslam Fıkıh mezhepleri arasında görülen farklılıkların sebeplerini ortaya koymak,
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Mukayeseli İslam Hukuku(İlm-i Hilaf)nun Tanımı, doğuşu, gelişimi ve metodu
  Ön Hazırlık: Debusî, Ferhat Koca, Mukayeseli İslam Hukuk Düşüncesinin Temellendirilmesi, (Ebu Zeyd ed-Debusî), Ankara Okulu Yayınları, Ankara 2003.
2 İbadetlerde Niyet
  Ön Hazırlık: Bidayetü’l-Müctehid –Mezhepler Arası Mukayeseli İslam Hukuku, İbn Rüşd el- Hafid, Çev. Ahmet Meylani, Kahraman yayınları, İstanbul 2008
3 İbadetlerde Kur’an’ın farklı dilde okunması
  Ön Hazırlık: Tahricü'l-furu' ale'l-usul Ebü'l-Menakıb Şihabüddin Mahmûd b. Ahmed b. Mahmûd Zencani, Thk. Muhammed Edib Salih, Müessesetü'r-Risâle, Beyrut 1982
4 Kadınların imameti
  Ön Hazırlık: Ruusü’l-Mesail: el-Mesailü'l-Hilafiyye Beyne'l-Hanefiyye ve'ş-Şafiiyye, Ebü'l-Kasım Carullah Mahmud b. Ömer b. Muhammed ez-Zemahşeri, Darü'l-Beşairi'l-İslamiyye, Beyrut 2007.
5 Namazların cem’i
  Ön Hazırlık: Tahricü'l-furu' ale'l-usul Ebü'l-Menakıb Şihabüddin Mahmûd b. Ahmed b. Mahmûd Zencani, Thk. Muhammed Edib Salih, Müessesetü'r-Risâle, Beyrut 1982
6 Küçüklerin malından zekat alınması
  Ön Hazırlık: Bidayetü’l-Müctehid –Mezhepler Arası Mukayeseli İslam Hukuku, İbn Rüşd el- Hafid, Çev. Ahmet Meylani, Kahraman yayınları, İstanbul 2008
7 Faizin illeti
  Ön Hazırlık: Tahricü'l-furu' ale'l-usul Ebü'l-Menakıb Şihabüddin Mahmûd b. Ahmed b. Mahmûd Zencani, Thk. Muhammed Edib Salih, Müessesetü'r-Risâle, Beyrut 1982
8 Vize sınavı
9 Hür kimsenin hacredilmesi
  Ön Hazırlık: Ruusü’l-Mesail: el-Mesailü'l-Hilafiyye Beyne'l-Hanefiyye ve'ş-Şafiiyye, Ebü'l-Kasım Carullah Mahmud b. Ömer b. Muhammed ez-Zemahşeri, Darü'l-Beşairi'l-İslamiyye, Beyrut 2007.
10 Nikahta şart muhayyerliği
  Ön Hazırlık: Ruusü’l-Mesail: el-Mesailü'l-Hilafiyye Beyne'l-Hanefiyye ve'ş-Şafiiyye, Ebü'l-Kasım Carullah Mahmud b. Ömer b. Muhammed ez-Zemahşeri, Darü'l-Beşairi'l-İslamiyye, Beyrut 2007.
11 Kadının Şahitliği
  Ön Hazırlık: Bidayetü’l-Müctehid –Mezhepler Arası Mukayeseli İslam Hukuku, İbn Rüşd el- Hafid, Çev. Ahmet Meylani, Kahraman yayınları, İstanbul 2008
12 Gasbedilen malın menfaatinin tazmini
  Ön Hazırlık: Bidayetü’l-Müctehid –Mezhepler Arası Mukayeseli İslam Hukuku, İbn Rüşd el- Hafid, Çev. Ahmet Meylani, Kahraman yayınları, İstanbul 2008
13 Bir lafızla üç talak
  Ön Hazırlık: Tahricü'l-furu' ale'l-usul Ebü'l-Menakıb Şihabüddin Mahmûd b. Ahmed b. Mahmûd Zencani, Thk. Muhammed Edib Salih, Müessesetü'r-Risâle, Beyrut 1982
14 Eşlerden birinin diğerinin malını çalması
  Ön Hazırlık: Ruusü’l-Mesail: el-Mesailü’l-Hilafiyye Beyne’l-Hanefiyye ve’ş-Şafiiyye, Ebü’l-Kasım Carullah Mahmud b. Ömer b. Muhammed ez-Zemahşeri, Darü’l-Beşairi’l-İslamiyye, Beyrut 2007.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Toplumun din hizmeti ve din eğitimi ihtiyacına cevap verebilecek bilgi ve becerileri kazanır. 5
2 İslam dinini temel kaynaklarından araştırabilecek düzeyde Arapça bilgisine sahip olur. 5
3 Alanındaki bilimsel araştırmaları takip edip kullanabilecek ve meslektaşlarıyla iletişim kurabilecek düzeyde bir yabancı dil (Batı dili) bilgisine sahip olur. 3
4 Din-birey-toplum ilişkilerini doğru bir şekilde anlama ve anlamlandırma yeteneği kazanır. 5
5 Toplumun dinî sosyal hizmet, dinî danışmanlık ve rehberlik ihtiyacına yönelik farkındalık, mesleki bilgi ve beceri sahibi olur. 4
6 Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme ihtiyaçlarını belirleyebilme ve öğrenme süreçlerini programlama ve yönlendirebilme bilgi ve becerisine sahip olur. 5
7 Teoloji ve din bilimleri alanındaki kavramları, düşünceleri, problemleri tanımlayabilme, bilimsel yöntemlerle araştırabilme, verileri sınıflandırma, değerlendirme, yorumlama ve analiz ederek bilimsel sonuçlara ulaşabilme becerisine sahip olur. 5
8 Aktüel dinî meselelere günümüz insanını tatmin edecek düzeyde çözüm üretebilecek bilgi ve becerilere sahip olur. 5
9 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olur. 5
10 Çeşitli boyutlarıyla din olgusu ve dinî hayata ilişkin konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilmek; bilgi birikimini ve sorunların çözümüne ilişkin önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme yetisi kazanır. 5
11 Toplumumuzdaki mezhebî ve dinî farklılıklar karşısında birleştirici, uzlaştırıcı ve hoşgörü temelli bir tutuma sahip olur. 5
12 Günümüz dünyasında yaşanmakta olan dinler ve inanç sistemleri hakkında yeterli bilgi donanımına sahip olur. 4
13 İslam kültür ve medeniyeti hakkında diğer kültür ve medeniyetlerle mukayese edebilecek düzeyde bilgi birikimine sahip olur. 4
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 1 20
Ödev 1 40
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 12 12
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 78    
Dersin Akts Kredisi 2    
Ders Notu 1. Debusî, Ferhat Koca, Mukayeseli İslam Hukuk Düşüncesinin Temellendirilmesi, (Ebu Zeyd ed-Debusî), Ankara Okulu Yayınları, Ankara 2003. 2. Bidayetü’l-Müctehid –Mezhepler Arası Mukayeseli İslam Hukuku, İbn Rüşd el- Hafid, Çev. Ahmet Meylani, Kahraman yayınları, İstanbul 2008 3.Tahricü'l-furu' ale'l-usul Ebü'l-Menakıb Şihabüddin Mahmûd b. Ahmed b. Mahmûd Zencani, Thk. Muhammed Edib Salih, Müessesetü'r-Risâle, Beyrut 1982
Diğer Kaynaklar 1. Debusî, Ferhat Koca, Mukayeseli İslam Hukuk Düşüncesinin Temellendirilmesi, (Ebu Zeyd ed-Debusî), Ankara Okulu Yayınları, Ankara 2003. 2. Bidayetü’l-Müctehid –Mezhepler Arası Mukayeseli İslam Hukuku, İbn Rüşd el- Hafid, Çev. Ahmet Meylani, Kahraman yayınları, İstanbul 2008 3.Tahricü'l-furu' ale'l-usul Ebü'l-Menakıb Şihabüddin Mahmûd b. Ahmed b. Mahmûd Zencani, Thk. Muhammed Edib Salih, Müessesetü'r-Risâle, Beyrut 1982
Materyal
Dökümanlar 1. Debusî, Ferhat Koca, Mukayeseli İslam Hukuk Düşüncesinin Temellendirilmesi, (Ebu Zeyd ed-Debusî), Ankara Okulu Yayınları, Ankara 2003. 2. Bidayetü’l-Müctehid –Mezhepler Arası Mukayeseli İslam Hukuku, İbn Rüşd el- Hafid, Çev. Ahmet Meylani, Kahraman yayınları, İstanbul 2008 3.Tahricü'l-furu' ale'l-usul Ebü'l-Menakıb Şihabüddin Mahmûd b. Ahmed b. Mahmûd Zencani, Thk. Muhammed Edib Salih, Müessesetü'r-Risâle, Beyrut 1982
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)