Ders Adı Çağdaş İslam Düşünürleri
Ders Kodu ILA-571
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 4
Dönem 7.Yarıyıl
AKTS 2
Dersi Veren(ler) Prof. Dr. M. Saffet SARIKAYA Dr. Öğr. Üyesi Kamile ÜNLÜSOY
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Muhammed Abduh, Reşid Rıza ve Takipçileri, Şah Veliyyullah Dihlevi Seyyid Ahmed Han ve düşünce dünyası, Fazlurrahman ve Modern Islam Düşüncesi. Muhammed Ikbal ve Islam Düşüncesinin Yeniden Teşekkülü. Türkiye'de Çagdaş Islam Düşüncesi ve temsilcilerinin görüşleri, Islam ülkelerinde dini ve siyasi düşüncenin gelişimi.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri
Dersin Amacı XIX. Asırdan itibaren İslam dünyasında yetişen fikir adamlarından örnekler ve bunların etrafında oluşan modern İslam düşüncesinin nicelik ve niteliği ortaya koymak.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Derse giriş, metod, materyal, ödev vd.
  Ön Hazırlık: DİA İlgili Maddeler
2 XIX. yy’dan itibaren İslam alemindeki dinî düşüncenin gelişimi
  Ön Hazırlık: M. M. Şerif, İslam Düşünce Tarihi I-IV, İstanbul 1996
3 XIX. Asırdan itibaren İslam dünyasında yetişen fikir adamlarından örnekler ve bunların etrafında oluşan modern İslam düşüncesi
  Ön Hazırlık: M. M. Şerif, İslam Düşünce Tarihi I-IV, İstanbul 1996
4 Seyyid Ahmed Han
  Ön Hazırlık: Şaban Ali Düzgün, Seyyid Ahmed Han ve Entellektüel Modernizmi , Ankara , 1997
5 Muhammed İkbal
  Ön Hazırlık: Muhammed İkbal Kitabı, 1-2 Aralık 1995, İstanbul.
6 Fazlurrahman,hayatı eserleri
  Ön Hazırlık: A. Açıkgenç Fazlurrahman, İslami Araştırmalar, Ankara, 1991.
7 Fazlurrahman
  Ön Hazırlık: Fazlurrahman, İslam, çev. M.Dağ-M.Aydın, Ankara 1981. Fazlurrahman, İslam ve Çağdaşlık, çev. A. Açıkgenç, Ankara, 1994.Adil Çiftçi, Fazlurrahman'la İslamı Yeniden Düşünmek, Ankara, 1999.
8 Muhammed Abduh
  Ön Hazırlık: Zeki İşcan, Muhammed Abduh Dini ve Siyasi Görüşleri, İstanbul, 1996.
9 Reşid Rıza
  Ön Hazırlık: Zeki İşcan, Siyasal İslam, Erzurum, 2006.
10 Hasan el-Benna
  Ön Hazırlık: Vehbi Ecer, Ihvân-ı Müslimîn, Kayseri 1993.
11 Seyyid Kutup
  Ön Hazırlık: İbrahim Sarmış, Seyyid Kutup I-II, Ankara, 1995.
12 Hasan Hanefi
  Ön Hazırlık: M. M. Şerif, İslam Düşünce Tarihi I-IV, İstanbul 199 İslam ve Modernizm, 22-23 Şubat 1997 İstanbul.
13 Hasan Türabi
  Ön Hazırlık: Hasan Türabî, İslam Düşüncesinin İhyası, İstanbul, 1998.
14 Genel Değerlendirme
  Ön Hazırlık: M. M. Şerif, İslam Düşünce Tarihi I-IV, İstanbul 1996
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Toplumun din hizmeti ve din eğitimi ihtiyacına cevap verebilecek bilgi ve becerileri kazanır. 4
2 İslam dinini temel kaynaklarından araştırabilecek düzeyde Arapça bilgisine sahip olur. 3
3 Alanındaki bilimsel araştırmaları takip edip kullanabilecek ve meslektaşlarıyla iletişim kurabilecek düzeyde bir yabancı dil (Batı dili) bilgisine sahip olur. 3
4 Din-birey-toplum ilişkilerini doğru bir şekilde anlama ve anlamlandırma yeteneği kazanır. 4
5 Toplumun dinî sosyal hizmet, dinî danışmanlık ve rehberlik ihtiyacına yönelik farkındalık, mesleki bilgi ve beceri sahibi olur. 5
6 Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme ihtiyaçlarını belirleyebilme ve öğrenme süreçlerini programlama ve yönlendirebilme bilgi ve becerisine sahip olur. 4
7 Teoloji ve din bilimleri alanındaki kavramları, düşünceleri, problemleri tanımlayabilme, bilimsel yöntemlerle araştırabilme, verileri sınıflandırma, değerlendirme, yorumlama ve analiz ederek bilimsel sonuçlara ulaşabilme becerisine sahip olur. 5
8 Aktüel dinî meselelere günümüz insanını tatmin edecek düzeyde çözüm üretebilecek bilgi ve becerilere sahip olur. 4
9 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olur. 5
10 Çeşitli boyutlarıyla din olgusu ve dinî hayata ilişkin konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilmek; bilgi birikimini ve sorunların çözümüne ilişkin önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme yetisi kazanır. 4
11 Toplumumuzdaki mezhebî ve dinî farklılıklar karşısında birleştirici, uzlaştırıcı ve hoşgörü temelli bir tutuma sahip olur. 5
12 Günümüz dünyasında yaşanmakta olan dinler ve inanç sistemleri hakkında yeterli bilgi donanımına sahip olur. 4
13 İslam kültür ve medeniyeti hakkında diğer kültür ve medeniyetlerle mukayese edebilecek düzeyde bilgi birikimine sahip olur. 5
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 2 2
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 2 2
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 60    
Dersin Akts Kredisi 2    
Ders Notu M. M. Şerif, İslam Düşünce Tarihi I-IV, İstanbul 1996
Diğer Kaynaklar M. M. Şerif, İslam Düşünce Tarihi I-IV, İstanbul 1996
Materyal
Dökümanlar M. M. Şerif, İslam Düşünce Tarihi I-IV, İstanbul 1996
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer Fazlurrahman, İslam, çev. M.Dağ-M.Aydın, Ankara 1981. Fazlurrahman, İslam ve Çağdaşlık, çev. A. Açıkgenç, Ankara, 1994. Adil Çiftçi, Fazlurrahman'la İslamı Yeniden Düşünmek, Ankara, 1999. İslam ve Modernizm, 22-23 Şubat 1997 İstanbul. İram Lapidus, Modernizme Geçiş Sürecinde İslam Dünyası, çev. İ.S.Üstün, İstanbul, 1996. M. İkbal, İslam Düşüncesinin Yeniden Teşekkülü, çev., S. Huri, İstanbul, 1968. Muhammed İkbal Kitabı, 1-2 Aralık 1995, İstanbul. Aziz Ahmed, Hindistan'da Modernist Hareketler, İstanbul, 1996. Zeki İşcan, Muhammed Abduh Dini ve Siyasi Görüşleri, İstanbul, 1996. Vehbi Ecer, Ihvân-ı Müslimîn, Kayseri 1993. İbrahim Sarmış, Seyyid Kutup I-II, Ankara, 1995. Hasan Türabî, İslam Düşüncesinin İhyası, İstanbul, 1998.
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)