Ders Adı Çağdaş İslam Akımları
Ders Kodu ILA-574
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 4
Dönem 8.Yarıyıl
AKTS 2
Dersi Veren(ler) 1-M.Saffet Sarıkaya
Dersin Yardımcıları 7-Kamile Ünlüsoy
Dersin Öğrenme Çıktıları 1. Çağdaş İslam Akımlarıyla ilgili temel kavramları ve temel kaynakları doğru öğrenerek mesleki hayatında kullanabilme becerisi kazanır. 2. Dini zihniyet biçimleri ve dinin doğru anlaşılmasındaki asli ölçüleri toplumun güncel problemlerini çözmede kullanabilme yetisi kazanır 3. Din-mezhep ilişkileri çerçevesinde doğru din anlayışıyla günümüzü anlam ve yorumlama yetisine sahip olur. 4. İslamcılık, Nurculuk, Süleymancılık, bazı tarikat grupları,Pakistan, Mısır ve Orta Doğu’daki çeşitli dini gruplar hakkında temel bilgiler elde eder. 5. İslam düşünce tarihinde ortaya çıkan farklılıkları birer zenginlik olarak görür. 6. Dini farklılaşmalara mezhepler üstü yaklaşma tutumu kazanır
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Türkiye'de Islamcılık cereyanının doguşu ve temsilcileri, Mısır'da Ihvan-ı Müslim’in Hareketi, Modern Şii Düşüncesi, temsilcileri ve görüşleri, Hindistan'daki dini hareketler, Güneydogu Asya'daki dini hareketler, temsilcileri, teşkilatları, dini ve fikri görüşleri
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Dersin program öğrenim çıktılarıyla ilişkisi konusunda belirlenen katkı düzeyinin gerçekleştirilmesi.
Dersin Amacı Çağdaş İslam düşüncesini akımlara göre inceleyerek, günümüze uygun din anlayışının oluşumuna zemin hazırlamak
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Derse giriş, metod, materyal, ödev vd.
  Ön Hazırlık: DİA İlgili Maddeler
2 XIX. yy’dan itibaren İslam alemindeki dinî düşüncenin gelişimi
  Ön Hazırlık: M. Saffet Sarıkaya, "Osmanlı Türkiye'sindeki İslamcılık Düşüncesine Genel Bir Bakış", Arayışlar, Sayı:1, 1999/1, Isparta.
3 Türkiye’de İslamcılık Akımı
  Ön Hazırlık: İsmail Kara, Türkiye’de İslamcı Düşünce, I-III, , İstanbul., 1989-1992 Mümta’er Türköne, İslamcılık Akımı, İstanbul, 1991
4 Türkiyede tarikat ve cemaatler
  Ön Hazırlık: Yalçın Akdoğan, Siyasal İslamcılık, İstanbul 2004
5 Dini cemaatler: Nurculuk
  Ön Hazırlık: Nilüfer Göle, Melez Desenler, İstanbul 2005.
6 Dini cemaatler: Süleymancılık
  Ön Hazırlık: R. Tapper, Çağdaş Türkiyede İslamcılık, İstanbul 1993.
7 Nakşi kökenli cemaatler, Menzil, İskenderpaşa, Erenköy, Pakistan'da Şah Veliyyullah ile başlayan İslam düşüncesinin seyri, Diyobend okulu, Ehl-i Hadis, Ehl-i Kur'an,
  Ön Hazırlık: Ersin Gürdoğan, Görünmeyen Üniversite, İstanbul, 1983.
8 Vize
  Ön Hazırlık: Aziz Ahmed, Hindistan'da Modernist Hareketler, İstanbul, 1996.
9 Seyyid Ahmed Han, Muhammed İkbal,
  Ön Hazırlık: M.İkbal, İslamda Dini Düşüncesinin Yeniden Doğuşu, çev., S. Huri, İstanbul, 1968.
10 Cemaat-i İslam ve Mevdûdi, Cemaat-i Tebliğ,
  Ön Hazırlık: Mazharuddin Sıddıki, İslam Dünyasında Modernist Düşünce, İstanbul 1989.
11 Mısır'da Muhammed Abduh ve öğrencileri, Hasan el-Benna ve Ihvân-ı Müslîmin, Tekfir, Hicre ve Cihad cemaatleri;
  Ön Hazırlık: Verdani, Mısırda İhya hareketleri, ı-II, İstanbul, 1993.
12 Orta Doğu'da Hizbullah ve İran ile bağlantıları, Lübnan'daki dinî hareketler.
  Ön Hazırlık: Oliver Roy, Siyasal İslam’ın İflası, İstanbul, 1994.
13 Modern İslam Düşüncesine örnek olarak Fazlurrahman.
  Ön Hazırlık: Fazlurrahman, İslam, çev. M.Dağ-M.Aydın, Ankara 1981.
14 Değerlendirme
  Ön Hazırlık: M. S.Sarıkaya, "Dinde Marjinalleşmenin Pratik Boyutuna Dair Bazı Değerlendirmeler", e-makâlât Mezhep Araştırmaları Dergisi, c.1.S.1, Bahar 2008, emakalat.com/index.php/emakalat
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Toplumun din hizmeti ve din eğitimi ihtiyacına cevap verebilecek bilgi ve becerileri kazanır. 5
2 İslam dinini temel kaynaklarından araştırabilecek düzeyde Arapça bilgisine sahip olur. 3
3 Alanındaki bilimsel araştırmaları takip edip kullanabilecek ve meslektaşlarıyla iletişim kurabilecek düzeyde bir yabancı dil (Batı dili) bilgisine sahip olur. 4
4 Din-birey-toplum ilişkilerini doğru bir şekilde anlama ve anlamlandırma yeteneği kazanır. 3
5 Toplumun dinî sosyal hizmet, dinî danışmanlık ve rehberlik ihtiyacına yönelik farkındalık, mesleki bilgi ve beceri sahibi olur. 5
6 Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme ihtiyaçlarını belirleyebilme ve öğrenme süreçlerini programlama ve yönlendirebilme bilgi ve becerisine sahip olur. 5
7 Teoloji ve din bilimleri alanındaki kavramları, düşünceleri, problemleri tanımlayabilme, bilimsel yöntemlerle araştırabilme, verileri sınıflandırma, değerlendirme, yorumlama ve analiz ederek bilimsel sonuçlara ulaşabilme becerisine sahip olur. 4
8 Aktüel dinî meselelere günümüz insanını tatmin edecek düzeyde çözüm üretebilecek bilgi ve becerilere sahip olur. 5
9 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olur. 5
10 Çeşitli boyutlarıyla din olgusu ve dinî hayata ilişkin konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilmek; bilgi birikimini ve sorunların çözümüne ilişkin önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme yetisi kazanır. 4
11 Toplumumuzdaki mezhebî ve dinî farklılıklar karşısında birleştirici, uzlaştırıcı ve hoşgörü temelli bir tutuma sahip olur. 5
12 Günümüz dünyasında yaşanmakta olan dinler ve inanç sistemleri hakkında yeterli bilgi donanımına sahip olur. 5
13 İslam kültür ve medeniyeti hakkında diğer kültür ve medeniyetlerle mukayese edebilecek düzeyde bilgi birikimine sahip olur. 5
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 25
Kısa Sınav 1 25
Ödev 2 50
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 2 2
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 2 2
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 60    
Dersin Akts Kredisi 2    
Ders Notu Modern Türkiyede Siyasi Düşünce, İslamcılık, İletişim Yayınları, İstanbul 2004.
Diğer Kaynaklar Mazharuddin Sıddıki, İslam Dünyasında Modernist Düşünce, İstanbul 1989. Aziz Ahmed, Hindistan'da Modernist Hareketler, İstanbul, 1996. Fazlurrahman, İslam, çev. M.Dağ-M.Aydın, Ankara 1981. M.İkbal, İslamda Dini Düşüncesinin Yeniden Doğuşu, çev., S. Huri, İstanbul, 1968. Oliver Roy, Siyasal İslam’ın İflası, İstanbul, 1994. İra M. Lapidus, Modernizme Geçiş Sürecinde İslam Dünyası, çev. İ.S.Üstün, İstanbul, 1996. İsmail Kara, Türkiye’de İslamcı Düşünce, I-III, , İstanbul., 1989-1992
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)