Ders Adı Nusüs fi İlmi't Tefsir
Ders Kodu ILA-576
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 4
Dönem 8.Yarıyıl
AKTS 2
Dersi Veren(ler) 3-Celalettin Divlekci
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Öğrencilerin tefsir nosyonunu geliştirmek Tefsir okurken dikkat edilmesi gereken kurallara dikkat çekmek
Dersin Amacı Öğrencilerin Arapça tefsir okuma becerilerini artırma
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Tefsir Metinlerinin Genel Özellikleri
  Ön Hazırlık: -EBU UBEYDE, Mecâzu’l-Kur’ân, Muessesetu’r-Risale, 1981, Beyrut, Lübnan. -TUSTERÎ, Tefsîru'l-Kur’âni’l-Azîm, Dâru’l-Kutubi’l-Arabiyyeti’l-Kubrâ, 1329 H., Mısır.
2 Tefsir Metinlerini Okumaya Giriş
  Ön Hazırlık: -EBU UBEYDE, Mecâzu’l-Kur’ân, Muessesetu’r-Risale, 1981, Beyrut, Lübnan. -TUSTERÎ, Tefsîru'l-Kur’âni’l-Azîm, Dâru’l-Kutubi’l-Arabiyyeti’l-Kubrâ, 1329 H., Mısır.
3 Dilbilimsel Tefsirlerden: Ebu Ubeyde’nin Mecâzu’l-Kur’ân’ı Kerimi.
  Ön Hazırlık: -EBU UBEYDE, Mecâzu’l-Kur’ân, Muessesetu’r-Risale, 1981, Beyrut, Lübnan. -TUSTERÎ, Tefsîru'l-Kur’âni’l-Azîm, Dâru’l-Kutubi’l-Arabiyyeti’l-Kubrâ, 1329 H., Mısır.
4 Dilbilimsel Tefsirlerden: Zeccâc’ın Meânî’l-Kur’ân’ı Kerimi.
  Ön Hazırlık: -EBU UBEYDE, Mecâzu’l-Kur’ân, Muessesetu’r-Risale, 1981, Beyrut, Lübnan. -TUSTERÎ, Tefsîru'l-Kur’âni’l-Azîm, Dâru’l-Kutubi’l-Arabiyyeti’l-Kubrâ, 1329 H., Mısır.
5 Dilbilimsel Tefsirlerden: Zemahşeri’nin el-Keşşâf’ı
  Ön Hazırlık: -EBU UBEYDE, Mecâzu’l-Kur’ân, Muessesetu’r-Risale, 1981, Beyrut, Lübnan. -TUSTERÎ, Tefsîru'l-Kur’âni’l-Azîm, Dâru’l-Kutubi’l-Arabiyyeti’l-Kubrâ, 1329 H., Mısır.
6 Dirayet Tefsirlerinden: Taberi Tefsiri.
  Ön Hazırlık: -EBU UBEYDE, Mecâzu’l-Kur’ân, Muessesetu’r-Risale, 1981, Beyrut, Lübnan. -TUSTERÎ, Tefsîru'l-Kur’âni’l-Azîm, Dâru’l-Kutubi’l-Arabiyyeti’l-Kubrâ, 1329 H., Mısır.
7 Dirayet Tefsirlerinden: Râzî’nin et-Tefsîru’l-Kebîr’i.
  Ön Hazırlık: -EBU UBEYDE, Mecâzu’l-Kur’ân, Muessesetu’r-Risale, 1981, Beyrut, Lübnan. -TUSTERÎ, Tefsîru'l-Kur’âni’l-Azîm, Dâru’l-Kutubi’l-Arabiyyeti’l-Kubrâ, 1329 H., Mısır.
8 Vize
9 Rivayet Tefsirlerinden: Semerkandî’nin Bahru’l-Ulûm’u.
  Ön Hazırlık: -EBU UBEYDE, Mecâzu’l-Kur’ân, Muessesetu’r-Risale, 1981, Beyrut, Lübnan. -TUSTERÎ, Tefsîru'l-Kur’âni’l-Azîm, Dâru’l-Kutubi’l-Arabiyyeti’l-Kubrâ, 1329 H., Mısır.
10 Rivayet Tefsirlerinden: İbn Kesîr’in Tefsîru’l-Kur’âni’l-Azîm’i.
  Ön Hazırlık: -EBU UBEYDE, Mecâzu’l-Kur’ân, Muessesetu’r-Risale, 1981, Beyrut, Lübnan. -TUSTERÎ, Tefsîru'l-Kur’âni’l-Azîm, Dâru’l-Kutubi’l-Arabiyyeti’l-Kubrâ, 1329 H., Mısır.
11 İşari Tefsirlerinden: Tusterî’nin Tefsîru’l-Kur’âni’l-Azîm
  Ön Hazırlık: -EBU UBEYDE, Mecâzu’l-Kur’ân, Muessesetu’r-Risale, 1981, Beyrut, Lübnan. -TUSTERÎ, Tefsîru'l-Kur’âni’l-Azîm, Dâru’l-Kutubi’l-Arabiyyeti’l-Kubrâ, 1329 H., Mısır.
12 İşari Tefsirlerinden: Âlûsî’nin Rûhu’l-Meânî’si.
  Ön Hazırlık: -EBU UBEYDE, Mecâzu’l-Kur’ân, Muessesetu’r-Risale, 1981, Beyrut, Lübnan. -TUSTERÎ, Tefsîru'l-Kur’âni’l-Azîm, Dâru’l-Kutubi’l-Arabiyyeti’l-Kubrâ, 1329 H., Mısır.
13 Dirayet Tefsirlerinden: Ebû Hayyân’ın el-Bahru’l-Muhît’i.
  Ön Hazırlık: -EBU UBEYDE, Mecâzu’l-Kur’ân, Muessesetu’r-Risale, 1981, Beyrut, Lübnan. -TUSTERÎ, Tefsîru'l-Kur’âni’l-Azîm, Dâru’l-Kutubi’l-Arabiyyeti’l-Kubrâ, 1329 H., Mısır.
14 Modern Dönem Tefsirlerinden: Abduh-Reşid Rıza’nın Tefsîru’l-Kur’âni’l-Hakîm’i
  Ön Hazırlık: -EBU UBEYDE, Mecâzu’l-Kur’ân, Muessesetu’r-Risale, 1981, Beyrut, Lübnan. -TUSTERÎ, Tefsîru'l-Kur’âni’l-Azîm, Dâru’l-Kutubi’l-Arabiyyeti’l-Kubrâ, 1329 H., Mısır.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Toplumun din hizmeti ve din eğitimi ihtiyacına cevap verebilecek bilgi ve becerileri kazanır. 3
2 İslam dinini temel kaynaklarından araştırabilecek düzeyde Arapça bilgisine sahip olur. 4
3 Alanındaki bilimsel araştırmaları takip edip kullanabilecek ve meslektaşlarıyla iletişim kurabilecek düzeyde bir yabancı dil (Batı dili) bilgisine sahip olur. 4
4 Din-birey-toplum ilişkilerini doğru bir şekilde anlama ve anlamlandırma yeteneği kazanır. 4
5 Toplumun dinî sosyal hizmet, dinî danışmanlık ve rehberlik ihtiyacına yönelik farkındalık, mesleki bilgi ve beceri sahibi olur. 3
6 Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme ihtiyaçlarını belirleyebilme ve öğrenme süreçlerini programlama ve yönlendirebilme bilgi ve becerisine sahip olur. 3
7 Teoloji ve din bilimleri alanındaki kavramları, düşünceleri, problemleri tanımlayabilme, bilimsel yöntemlerle araştırabilme, verileri sınıflandırma, değerlendirme, yorumlama ve analiz ederek bilimsel sonuçlara ulaşabilme becerisine sahip olur. 4
8 Aktüel dinî meselelere günümüz insanını tatmin edecek düzeyde çözüm üretebilecek bilgi ve becerilere sahip olur. 3
9 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olur. 4
10 Çeşitli boyutlarıyla din olgusu ve dinî hayata ilişkin konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilmek; bilgi birikimini ve sorunların çözümüne ilişkin önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme yetisi kazanır. 4
11 Toplumumuzdaki mezhebî ve dinî farklılıklar karşısında birleştirici, uzlaştırıcı ve hoşgörü temelli bir tutuma sahip olur. 3
12 Günümüz dünyasında yaşanmakta olan dinler ve inanç sistemleri hakkında yeterli bilgi donanımına sahip olur. 5
13 İslam kültür ve medeniyeti hakkında diğer kültür ve medeniyetlerle mukayese edebilecek düzeyde bilgi birikimine sahip olur. 3
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 50
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 50
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 0
Finalin Başarıya Oranı 0
TOPLAM 0
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 2 2
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 2 2
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 74    
Dersin Akts Kredisi 2    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar -EBU UBEYDE, Mecâzu’l-Kur’ân, Muessesetu’r-Risale, 1981, Beyrut, Lübnan. -TUSTERÎ, Tefsîru'l-Kur’âni’l-Azîm, Dâru’l-Kutubi’l-Arabiyyeti’l-Kubrâ, 1329 H., Mısır. -TABERÎ, Câmiu’l-Beyân an Te’vîli Âyi’l-Kur’ân, Dâru’l-Fikr, 1995, Beyrut, Lübnan. -ZECCÂC, Meâni’l-Kur’ân ve İ’râbuh, Alemü’l-Kütüb, 1988, Beyrut, Lübnan. -SEMERKANDÎ, Bâhru’l-Ulûm, Dâru’l-Fkr, 1996, Beyrut, Lübnan. -ZEMAHŞERÎ, el-Keşşâf an Hakâiki’t-Tenzîl ve Uyûni’l-Ekâvîl fî Vucûhi’t-Te’vîl, Dâru’l-Fikr, 1977, Beyrut, Lübnan. -EBÛ HAYYÂN, el-Bahru’l-Muhît, Dâru’l-Fikr, 1992, Beyrut, Lübnan. -İBN KESÎR, Tefsîru’l-Kur’âni’l-Azîm, Dâru’l-Ma’rife, 1992, Beyrut, Lübnan. ÂLÛSÎ, Rûhu’l-Meânî, fî Tefsîri’l-Kur’âni’l-Azîm ve’s-Seb’i’l-Mesânî, Daru’l-Fikr, 1997, Beyrut, Lübnan. -ABDUH-REŞİD RIZA, Tefsîru’l-Kur’âni’l-Hakîm, Dâru’l-Fikr, 1973, Beyrut, Lübnan.
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)