Ders Adı Günümüz Meseleleri ve islam
Ders Kodu ILA-582
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 4
Dönem 8.Yarıyıl
AKTS 2
Dersi Veren(ler) 2-Adnan KOŞUM 3-Ünal YERLİKAYA
Dersin Yardımcıları Yıldız DEMİR Ahmet Muhammet PEŞE Serap Nurhan ÇAM
Dersin Öğrenme Çıktıları Öğrenciye güncel dinî meselelere fıkhî açıdan bakabilme bilgi ve becerisinin kazandırılması Öğrencinin kazandığı bilgi ve beceri neticesinde problemin ne olduğunu belirleyebilmesi ve problemin çözümüne ilişkin veri toplayıp bunları bilimsel olarak değerlendirebilmesi beklenir
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği İhtiyaç kavramı, günlük ihtiyaçlar karşısında İslam Hukuku, sigorta, borsa, hisse senedi, resmi nikah-dinî nikah, resmi boşama-talak, kürtaj, taşıyıcı annelik, cinsiyet faklılığına bağlı hükümler
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Dersin program öğrenim çıktılarıyla ilişkisi konusunda belirlenen katkı düzeyinin gerçekleştirilmesi.
Dersin Amacı Güncel sorunların fıkhî çözümleri hakkında yöntem bilgisi kazandırmak
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Nassların Sınırlı Meselelerin Sınırsız Olduğu İlkesi ve Kıyas.
  Ön Hazırlık: İslam’ın Işığında Günün Meseleleri, Hayrettin Karaman, I-III, İz yayıncılık, İstanbul 2003
2 Modern Meselelerin Çözümünde Temel ve Tali Kaynaklar
  Ön Hazırlık: Günümüz Fıkıh Problemleri, Mehmet Şener, İzmir 2000
3 “Ezmanın Tağayyuru ile Ahkâmın Tağayyuru İnkar Olunamaz” ve “Mevridi Nassta İçtihada Mesağ Yoktur” Kaidelerinin İzahı ve Uygulamadan örnek meseleler
  Ön Hazırlık: İslam Hukukunda Ahkâmın Değişmesi, Mehmet Erdoğan, MÜİFV yayınları, İstanbul 1994 / İslam Hukukunda Hükümlerin Değişmesi Açısından Hz. Ömer’in Bazı Uygulamaları, Muhsin Koçak, Samsun 1997
4 İslam Hukukunun Statikliği ve/veya Dinamikliği Meselesi
  Ön Hazırlık: İslam’da İbadetlerin Değişmezliği, Abdullah Kahraman, Akademi yayınları, İstanbul 2002 / İslam Hukukunda Değişmenin Sınırı, Ekrem Buğra Ekinci, Arı Sanat yayınevi, İstanbul 2005
5 İhtilaf ve İslam’da İhtilaf Kültürü, İslam Hukukunda Mezhepler ve Oluşum Nedenleri.
  Ön Hazırlık: İslam Fıkıh Mezhepleri, Ali Bakkal, Rağbet yayınları, İstanbul 2007 / Mezheplerin Doğuşu ve İçtihat Tartışması, Çev. Şükrü Özen, Pınar yayınları, İstanbul 2003.
6 Ceninin Hayat Hakkının Sona Erdirilmesi(Kürtaj Meselesi)
  Ön Hazırlık: Ana Hatları ile İslam Ekonomisi, Servet Armağan, Timaş yayınları, İstanbul 1990 / Delilleriyle İslam Ticaret İlmihali, Hamdi Döndüren, İstanbul 1993
7 Sigorta, Borsa ve Hisse Senedi
  Ön Hazırlık: İslam Düşüncesinde Ekonomi, Banka ve Sigorta, M. Ahmet ez-Zerka ve A. Muhammed Abdülaziz en-Neccâr, Çev. Hayrettin Karaman, İz yayıncılık, İstanbul 2002 İslam Açısından Borsa, Ali Şafak - Hayrettin Karaman, Ensar Neşriyat, İstanbul 1994 /
8 Vize
9 Nikâh Akdinin Dinî ve Hukukî Yönünün Analizi
  Ön Hazırlık: İslam ve Osmanlı Hukukunda Evlenme, Halil Cin, Selçuk Üniversitesi yayınları, Konya 1988/ İslam Aile Hukuku, Ali Fikri Yavuz, Hisar yayınları
10 Müslümanların Farklı Din Mensupları ile Evliliği
  Ön Hazırlık: İslâm - Osmanlı Aile Hukuku, Mehmet Akif Aydın, Marmara Üniversitesi yayınları, İstanbul 1985/
11 Boşanmanın Dinî ve Hukukî Yönünün Analizi
  Ön Hazırlık: İslam Hukukunda Boşama Yetkisi, Nihat Dalgın, MÜİFV yayınları, İstanbul 2001 / Osmanlı Hukûk-ı Âile Kararnamesi ve Türk Medeni Kanunu Çerçevesinde Boşanma Hukuku, Salih Kumaş, Emin Yayınları, Bursa 2007.
12 Cahiliye Döneminde, İslam’da ve Günümüzde Kadın. (İslam Eşitlik Anlayışı; Şahitlik ve Miras
  Ön Hazırlık: Kur'an'da Kadın Hak ve Özgürlüğü, Yunus Vehbi Yavuz, Bayrak yayınları, İstanbul 1999 / İslam Hukukunda Siyasal Haklar Yönünden Kadın, Halil İbrahim Acar, Ankara 2003
13 Taşıyıcı Annelik, Organ Nakli
  Ön Hazırlık: Hz. Peygamber’in Tıbbı ve Tıbbın Fıkhı & Hz. Peygamber’in Tıb Bilimine Bakışı, Dönemi ve Sonrasında Sağlık Hizmetleri, Tıpta Güncel Meseleler Estetikler, Celal Yeniçeri, Çamlıca yayınları, İstanbul 2009
14 Estetik Ameliyat, Çift Cinsiyetlilik ve Cinsiyet Değiştirme
  Ön Hazırlık: Güncel Meseleler-Dinî Çözümler, Faruk Beşer, Nun yayıncılık, İstanbul 2008
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Toplumun din hizmeti ve din eğitimi ihtiyacına cevap verebilecek bilgi ve becerileri kazanır. 4
2 İslam dinini temel kaynaklarından araştırabilecek düzeyde Arapça bilgisine sahip olur. 5
3 Alanındaki bilimsel araştırmaları takip edip kullanabilecek ve meslektaşlarıyla iletişim kurabilecek düzeyde bir yabancı dil (Batı dili) bilgisine sahip olur. 4
4 Din-birey-toplum ilişkilerini doğru bir şekilde anlama ve anlamlandırma yeteneği kazanır. 5
5 Toplumun dinî sosyal hizmet, dinî danışmanlık ve rehberlik ihtiyacına yönelik farkındalık, mesleki bilgi ve beceri sahibi olur. 5
6 Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme ihtiyaçlarını belirleyebilme ve öğrenme süreçlerini programlama ve yönlendirebilme bilgi ve becerisine sahip olur. 5
7 Teoloji ve din bilimleri alanındaki kavramları, düşünceleri, problemleri tanımlayabilme, bilimsel yöntemlerle araştırabilme, verileri sınıflandırma, değerlendirme, yorumlama ve analiz ederek bilimsel sonuçlara ulaşabilme becerisine sahip olur. 5
8 Aktüel dinî meselelere günümüz insanını tatmin edecek düzeyde çözüm üretebilecek bilgi ve becerilere sahip olur. 3
9 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olur. 5
10 Çeşitli boyutlarıyla din olgusu ve dinî hayata ilişkin konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilmek; bilgi birikimini ve sorunların çözümüne ilişkin önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme yetisi kazanır. 5
11 Toplumumuzdaki mezhebî ve dinî farklılıklar karşısında birleştirici, uzlaştırıcı ve hoşgörü temelli bir tutuma sahip olur. 4
12 Günümüz dünyasında yaşanmakta olan dinler ve inanç sistemleri hakkında yeterli bilgi donanımına sahip olur. 5
13 İslam kültür ve medeniyeti hakkında diğer kültür ve medeniyetlerle mukayese edebilecek düzeyde bilgi birikimine sahip olur. 4
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 2 2
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 2 2
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 74    
Dersin Akts Kredisi 2    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar 1. İbn Rüşd, Ebû’l-Velîd Muhammed b. Ahmed b. Muhammed b. Ahmed, Bidâyetu’l-Muctehid ve Nihâyetu’l-Muktesid, I-IV, Tahkîk: Mâcid el-Hamevî, Dâr-u İbn Hazm, Beyrut 1995. 2. es- Serahsi, Şemseddin, Kitabu'l-Mebsut, I-XXX, Daru'l Marife, Beyrut 1989. 3. İbn Kudâme, Ebu Muhammed Abdullah, el- Muğni, I-XIV, Daru'l- Fikr, Beyrut 1997. 4. eş- Şirbini, Muhammed, el- Muğni'l–Muhtâc ilâ Ma'rifeti Maâni Elfâzı'l- Minhâc, Dâru'l- Kutubi’l-İlmiyye, Beyrut 1994.
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)