Ders Adı Türk Düşünce Tarihi
Ders Kodu ILA-585
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 4
Dönem 7.Yarıyıl
AKTS 2
Dersi Veren(ler) Doç. Dr. Hatice TOKSÖZ
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Bu ders, Türk ve Müslüman kimliğine sahip düşünürlerin fikirlerini kapsamaktadır.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri
Dersin Amacı Türk Düşünce Tarihi adlı bu dersin amacı Türk düşünürlerin fikirlerini incelemektir.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Türk İslâm düşüncesinin tarihsel arka planı
  Ön Hazırlık: Ömer Bozkurt (ed.), Türk İslâm Düşüncesi Tarihi, Divan Kitap, İstanbul 2017.
2 İslâm öncesi Türk düşünce tarihi
  Ön Hazırlık: Ömer Bozkurt (ed.), Türk İslâm Düşüncesi Tarihi, Divan Kitap, İstanbul 2017.
3 Yusuf Has Hâcib’in fikir dünyası
  Ön Hazırlık: Ömer Bozkurt (ed.), Türk İslâm Düşüncesi Tarihi, Divan Kitap, İstanbul 2017.
4 Edip Ahmet Yüknekî’nin düşünce dünyası
  Ön Hazırlık: Ömer Bozkurt (ed.), Türk İslâm Düşüncesi Tarihi, Divan Kitap, İstanbul 2017.
5 Kaşgarlı Mahmut ve Dîvânu Lügâti’t-Türk
  Ön Hazırlık: Ömer Bozkurt (ed.), Türk İslâm Düşüncesi Tarihi, Divan Kitap, İstanbul 2017.
6 Ahmet Yesevî ve İrfânî Gelenek
  Ön Hazırlık: Ömer Bozkurt (ed.), Türk İslâm Düşüncesi Tarihi, Divan Kitap, İstanbul 2017.
7 Ali Şir Nevâî’nin fikriyatı
  Ön Hazırlık: Ömer Bozkurt (ed.), Türk İslâm Düşüncesi Tarihi, Divan Kitap, İstanbul 2017.
8 Esîrüddin Ebherî ve Etkisi
  Ön Hazırlık: Ömer Bozkurt (ed.), Türk İslâm Düşüncesi Tarihi, Divan Kitap, İstanbul 2017.
9 Ahi Evran'nın Düşüncesi
  Ön Hazırlık: Ömer Bozkurt (ed.), Türk İslâm Düşüncesi Tarihi, Divan Kitap, İstanbul 2017.
10 Hacı Bektâş-ı Veli
  Ön Hazırlık: Ömer Bozkurt (ed.), Türk İslâm Düşüncesi Tarihi, Divan Kitap, İstanbul 2017.
11 Mevlânâ ve Yunus Emre
  Ön Hazırlık: Ömer Bozkurt (ed.), Türk İslâm Düşüncesi Tarihi, Divan Kitap, İstanbul 2017.
12 Osmanlı’nın ilk müderrisi: Dâvud el-Kayserî
  Ön Hazırlık: Ömer Bozkurt (ed.), Türk İslâm Düşüncesi Tarihi, Divan Kitap, İstanbul 2017.
13 Molla Fenarî ve Hacı Bayram-ı Veli
  Ön Hazırlık: Ömer Bozkurt (ed.), Türk İslâm Düşüncesi Tarihi, Divan Kitap, İstanbul 2017.
14 Taşköprüzâde
  Ön Hazırlık: Ömer Bozkurt (ed.), Türk İslâm Düşüncesi Tarihi, Divan Kitap, İstanbul 2017.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Toplumun din hizmeti ve din eğitimi ihtiyacına cevap verebilecek bilgi ve becerileri kazanır. 4
2 İslam dinini temel kaynaklarından araştırabilecek düzeyde Arapça bilgisine sahip olur. 5
3 Alanındaki bilimsel araştırmaları takip edip kullanabilecek ve meslektaşlarıyla iletişim kurabilecek düzeyde bir yabancı dil (Batı dili) bilgisine sahip olur. 5
4 Din-birey-toplum ilişkilerini doğru bir şekilde anlama ve anlamlandırma yeteneği kazanır. 5
5 Toplumun dinî sosyal hizmet, dinî danışmanlık ve rehberlik ihtiyacına yönelik farkındalık, mesleki bilgi ve beceri sahibi olur. 4
6 Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme ihtiyaçlarını belirleyebilme ve öğrenme süreçlerini programlama ve yönlendirebilme bilgi ve becerisine sahip olur. 5
7 Teoloji ve din bilimleri alanındaki kavramları, düşünceleri, problemleri tanımlayabilme, bilimsel yöntemlerle araştırabilme, verileri sınıflandırma, değerlendirme, yorumlama ve analiz ederek bilimsel sonuçlara ulaşabilme becerisine sahip olur. 5
8 Aktüel dinî meselelere günümüz insanını tatmin edecek düzeyde çözüm üretebilecek bilgi ve becerilere sahip olur. 4
9 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olur. 5
10 Çeşitli boyutlarıyla din olgusu ve dinî hayata ilişkin konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilmek; bilgi birikimini ve sorunların çözümüne ilişkin önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme yetisi kazanır. 4
11 Toplumumuzdaki mezhebî ve dinî farklılıklar karşısında birleştirici, uzlaştırıcı ve hoşgörü temelli bir tutuma sahip olur. 5
12 Günümüz dünyasında yaşanmakta olan dinler ve inanç sistemleri hakkında yeterli bilgi donanımına sahip olur. 5
13 İslam kültür ve medeniyeti hakkında diğer kültür ve medeniyetlerle mukayese edebilecek düzeyde bilgi birikimine sahip olur. 5
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 1 14
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 12 12
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 64    
Dersin Akts Kredisi 2    
Ders Notu Ömer Bozkurt (ed.), Türk İslâm Düşüncesi Tarihi, Divan Kitap, İstanbul 2017.
Diğer Kaynaklar Ömer Bozkurt (ed.), Türk İslâm Düşüncesi Tarihi, Divan Kitap, İstanbul 2017.
Materyal
Dökümanlar Ömer Bozkurt (ed.), Türk İslâm Düşüncesi Tarihi, Divan Kitap, İstanbul 2017.
Ödevler İslam öncesi Türk devletlerinin düşünce yapısının incelenmesi Türk İslam devletlerinin düşünce yapısının incelenmesi
Sınavlar Ara Sınav Fİnal
Materyal Diğer Ömer Bozkurt (ed.), Türk İslâm Düşüncesi Tarihi, Divan Kitap, İstanbul 2017.
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)