Ders Adı Belagat'ül-Luğati'l-Arabiyye I (Arapça)
Ders Kodu ILA-589
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 4
Dönem 7.Yarıyıl
AKTS 2
Dersi Veren(ler) 1-Prof. Dr. Nevin Karabela 2-Prof. Dr. Nejdet Gürkan 3-Prof.Dr. Ramazan Kazan 4- Prof.Dr. Hasan SOYUPEK 4-Okt. Adnan Fakak
Dersin Yardımcıları yok
Dersin Öğrenme Çıktıları ....................
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Ders iki ana bölümden oluşur. A- Fesahat B- Meani
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri ....................
Dersin Amacı Arap Edebiyatının temel ilkelerini ve kısımlarını tanıtıp bunların Kur'an ve hadislerin doğru anlaşılmasına katkı sağlamak
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Belağat,önemi,belağatın temel Kaynaklar,
  Ön Hazırlık: Ali Bulut el-Belâgatu'l-Muyessere, İFAV, İstanbul, 2019
2 Belagatın Kısımları Meani, Beyan ve Bedi ilimleri.
  Ön Hazırlık: Ali Bulut el-Belâgatu'l-Muyessere, İFAV, İstanbul, 2019
3 fesahat ve kısımları
  Ön Hazırlık: Ali Bulut el-Belâgatu'l-Muyessere, İFAV, İstanbul, 2019
4 Meani İlmi, İsnad, Müsned, Müsnedü İleyh
  Ön Hazırlık: Ali Bulut el-Belâgatu'l-Muyessere, İFAV, İstanbul, 2019
5 haber cümlesi, çeşitleri, tekid lafızları
  Ön Hazırlık: Ali Bulut el-Belâgatu'l-Muyessere, İFAV, İstanbul, 2019
6 İnşa cümlesi, çeşitleri: Emir, nehiy
  Ön Hazırlık: Ali Bulut el-Belâgatu'l-Muyessere, İFAV, İstanbul, 2019
7 İnşa cümlesi, çeşitleri: İstifham, temenni
  Ön Hazırlık: Ali Bulut el-Belâgatu'l-Muyessere, İFAV, İstanbul, 2019
8 İnşa cümlesi, çeşitleri: Nida ve Haber cümlesinin İnşa anlamını ifade etmesi.
  Ön Hazırlık: Ali Bulut el-Belâgatu'l-Muyessere, İFAV, İstanbul, 2019
9 Kasr Üslubu ve çeşitleri
  Ön Hazırlık: Ali Bulut el-Belâgatu'l-Muyessere, İFAV, İstanbul, 2019
10 Fasl Üslûbu ve faslın yapıldığı yerler
  Ön Hazırlık: Ali Bulut el-Belâgatu'l-Muyessere, İFAV, İstanbul, 2019
11 Vasıl Üslûbu
  Ön Hazırlık: Ali Bulut el-Belâgatu'l-Muyessere, İFAV, İstanbul, 2019
12 İcaz Üslûbu
  Ön Hazırlık: Ali Bulut el-Belâgatu'l-Muyessere, İFAV, İstanbul, 2019
13 Itnâb Üslûbu
  Ön Hazırlık: Ali Bulut el-Belâgatu'l-Muyessere, İFAV, İstanbul, 2019
14 Musâvât Üslûbu
  Ön Hazırlık: Ali Bulut el-Belâgatu'l-Muyessere, İFAV, İstanbul, 2019
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Toplumun din hizmeti ve din eğitimi ihtiyacına cevap verebilecek bilgi ve becerileri kazanır. 4
2 İslam dinini temel kaynaklarından araştırabilecek düzeyde Arapça bilgisine sahip olur. 5
3 Alanındaki bilimsel araştırmaları takip edip kullanabilecek ve meslektaşlarıyla iletişim kurabilecek düzeyde bir yabancı dil (Batı dili) bilgisine sahip olur. 4
4 Din-birey-toplum ilişkilerini doğru bir şekilde anlama ve anlamlandırma yeteneği kazanır. 5
5 Toplumun dinî sosyal hizmet, dinî danışmanlık ve rehberlik ihtiyacına yönelik farkındalık, mesleki bilgi ve beceri sahibi olur. 5
6 Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme ihtiyaçlarını belirleyebilme ve öğrenme süreçlerini programlama ve yönlendirebilme bilgi ve becerisine sahip olur. 4
7 Teoloji ve din bilimleri alanındaki kavramları, düşünceleri, problemleri tanımlayabilme, bilimsel yöntemlerle araştırabilme, verileri sınıflandırma, değerlendirme, yorumlama ve analiz ederek bilimsel sonuçlara ulaşabilme becerisine sahip olur. 5
8 Aktüel dinî meselelere günümüz insanını tatmin edecek düzeyde çözüm üretebilecek bilgi ve becerilere sahip olur. 4
9 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olur. 5
10 Çeşitli boyutlarıyla din olgusu ve dinî hayata ilişkin konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilmek; bilgi birikimini ve sorunların çözümüne ilişkin önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme yetisi kazanır. 4
11 Toplumumuzdaki mezhebî ve dinî farklılıklar karşısında birleştirici, uzlaştırıcı ve hoşgörü temelli bir tutuma sahip olur. 5
12 Günümüz dünyasında yaşanmakta olan dinler ve inanç sistemleri hakkında yeterli bilgi donanımına sahip olur. 5
13 İslam kültür ve medeniyeti hakkında diğer kültür ve medeniyetlerle mukayese edebilecek düzeyde bilgi birikimine sahip olur. 4
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 2 2
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 2 2
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 60    
Dersin Akts Kredisi 2    
Ders Notu 1- Ali Bulut, el-Belagatu'l-Muyessera, İFAV Yayınları, İstanbul. 2- Fadl Hasen Abbâs, el-Belâğa Funûnuhâ ve Efnânuhâ, Dâru'l-Fukân, Amman, 2007 3- el-Hâşimî, Ahmed, Cevâhiru'l-Belâğa fî'l-Meânî ve'l-Beyân ve'l-Bedii', Dâru İhyâi't-Turâsi'l-Arabî, Beyrut, ts. 4- Ali Cârim, Mustafa Emîn, el-Belâğatu?l-Vâdıha, Dâru'l-Meârif, Mısır, 1959. 5- Bolelli, Nusreddin, Belâgat - Kur'ân Edebiyatı, Rağbet Yayınları, İstanbul, 2000. 6- Saraç, M. A.Yekta, Klasik Edebiyat Bilgisi Belâgat, Bilimevi, İstanbul, 2001.
Diğer Kaynaklar 1- Ali Bulut, el-Belagatu'l-Muyessera, İFAV Yayınları, İstanbul. 2- Fadl Hasen Abbâs, el-Belâğa Funûnuhâ ve Efnânuhâ, Dâru'l-Fukân, Amman, 2007 3- el-Hâşimî, Ahmed, Cevâhiru'l-Belâğa fî'l-Meânî ve'l-Beyân ve'l-Bedii', Dâru İhyâi't-Turâsi'l-Arabî, Beyrut, ts. 4- Ali Cârim, Mustafa Emîn, el-Belâğatu?l-Vâdıha, Dâru'l-Meârif, Mısır, 1959. 5- Bolelli, Nusreddin, Belâgat - Kur'ân Edebiyatı, Rağbet Yayınları, İstanbul, 2000. 6- Saraç, M. A.Yekta, Klasik Edebiyat Bilgisi Belâgat, Bilimevi, İstanbul, 2001.
Materyal
Dökümanlar 1- Ali Bulut, el-Belagatu'l-Muyessera, İFAV Yayınları, İstanbul. 2- Fadl Hasen Abbâs, el-Belâğa Funûnuhâ ve Efnânuhâ, Dâru'l-Fukân, Amman, 2007 3- el-Hâşimî, Ahmed, Cevâhiru'l-Belâğa fî'l-Meânî ve'l-Beyân ve'l-Bedii', Dâru İhyâi't-Turâsi'l-Arabî, Beyrut, ts. 4- Ali Cârim, Mustafa Emîn, el-Belâğatu?l-Vâdıha, Dâru'l-Meârif, Mısır, 1959. 5- Bolelli, Nusreddin, Belâgat - Kur'ân Edebiyatı, Rağbet Yayınları, İstanbul, 2000. 6- Saraç, M. A.Yekta, Klasik Edebiyat Bilgisi Belâgat, Bilimevi, İstanbul, 2001.
Ödevler Ali Bulut el-Belâgatu'l-Muyessere, İFAV, İstanbul, 2019 adlı eserin alıştırmaları
Sınavlar vize ve final
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)