Ders Adı Seçme Hadis Metinleri (Arapça)
Ders Kodu ILA-593
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 4
Dönem 7.Yarıyıl
AKTS 2
Dersi Veren(ler) 1-TALAT SAKALLI 2-Nuri TUĞLU 3-Yusuf AÇIKEL
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Klasik kaynaklardan seçilen ve farklı hadis literatüründeki kriterlere göre sınıflandırılan hadisleri tanıyabilecek Hadis metinlerini çözümleyebilecek Müşkil, müteşabih, ihtilaflı ve tasavvufi hadislerin değerlendirmesini yapabilecek ve hadislerin aktüel değeri olanlarını yorumlayabilecek bilgi ve beceri konusunda kazanımlar elde eder
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Düzgün bir Arapça ile Hadis metinlerinin anlaşılması sağlanacaktır.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Dersin program öğrenim çıktılarıyla ilişkisi konusunda belirlenen katkı düzeyinin gerçekleştirilmesi.
Dersin Amacı Öğrencinin; kriterlerine göre sınıflandırılan hadisleri tanıyabilmesi, bunları çözümleyebilmesi, hadislerin değerlendirmesini yapabilmesi.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Hadis Kaynaklarının Tanıtımı
  Ön Hazırlık: Kütüb-i Sitte/(Buharî, Müslim, Ebu Davud, Tirmizî, Nesâî, İbn Mace), İstanbul 1992.
2 Kaynaklara Göre Hadis Metin Okumaları
  Ön Hazırlık: Kütüb-i Sitte/(Buharî, Müslim, Ebu Davud, Tirmizî, Nesâî, İbn Mace), İstanbul 1992.
3 Musannefler(Abdurrazzak/İbn Ebî Şeybe
  Ön Hazırlık: Kütüb-i Sitte/(Buharî, Müslim, Ebu Davud, Tirmizî, Nesâî, İbn Mace), İstanbul 1992.
4 Muvatta’dan Seçme Hadisler
  Ön Hazırlık: Kütüb-i Sitte/(Buharî, Müslim, Ebu Davud, Tirmizî, Nesâî, İbn Mace), İstanbul 1992.
5 Müsnedler(Ahmed b. Hanbel)
  Ön Hazırlık: Kütüb-i Sitte/(Buharî, Müslim, Ebu Davud, Tirmizî, Nesâî, İbn Mace), İstanbul 1992.
6 Câmiler(Buhari/Müslim)
  Ön Hazırlık: Kütüb-i Sitte/(Buharî, Müslim, Ebu Davud, Tirmizî, Nesâî, İbn Mace), İstanbul 1992.
7 Sünenler(Sünen-i Erbaa)
  Ön Hazırlık: Kütüb-i Sitte/(Buharî, Müslim, Ebu Davud, Tirmizî, Nesâî, İbn Mace), İstanbul 1992.
8 Vize
9 Hadis Şerhleri/ Mu’cemler
  Ön Hazırlık: Umdetu’l-Kâri Şerhu Sahîhi’l-Buhâri/Ayni, Beyrut 2001.
10 İçinde Müşkil, İhtilaf ve Müteşabih bulunan Hadisler
  Ön Hazırlık: Umdetu’l-Kâri Şerhu Sahîhi’l-Buhâri/Ayni, Beyrut 2001.
11 Tasavvufî Hadisler
  Ön Hazırlık: Din, Dünyevileşme ve Zühd/Ahmet Yıldırım, Ankara 2005.
12 Fıkhî Hadisler
  Ön Hazırlık: Te’vilü Muhtelifi’l-Hadis/İbn Kuteybe, Beyrut trsz.
13 Uydurma Hadis Kaynakları
  Ön Hazırlık: Kitâbu’l-Mevzûât/İbnü’l-Cevzi, Beyrut trsz.
14 Seçme Hadisler(Kırk/Yüz Hadisvs.)
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Toplumun din hizmeti ve din eğitimi ihtiyacına cevap verebilecek bilgi ve becerileri kazanır. 5
2 İslam dinini temel kaynaklarından araştırabilecek düzeyde Arapça bilgisine sahip olur. 5
3 Alanındaki bilimsel araştırmaları takip edip kullanabilecek ve meslektaşlarıyla iletişim kurabilecek düzeyde bir yabancı dil (Batı dili) bilgisine sahip olur. 5
4 Din-birey-toplum ilişkilerini doğru bir şekilde anlama ve anlamlandırma yeteneği kazanır. 5
5 Toplumun dinî sosyal hizmet, dinî danışmanlık ve rehberlik ihtiyacına yönelik farkındalık, mesleki bilgi ve beceri sahibi olur. 4
6 Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme ihtiyaçlarını belirleyebilme ve öğrenme süreçlerini programlama ve yönlendirebilme bilgi ve becerisine sahip olur. 4
7 Teoloji ve din bilimleri alanındaki kavramları, düşünceleri, problemleri tanımlayabilme, bilimsel yöntemlerle araştırabilme, verileri sınıflandırma, değerlendirme, yorumlama ve analiz ederek bilimsel sonuçlara ulaşabilme becerisine sahip olur. 5
8 Aktüel dinî meselelere günümüz insanını tatmin edecek düzeyde çözüm üretebilecek bilgi ve becerilere sahip olur. 4
9 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olur. 5
10 Çeşitli boyutlarıyla din olgusu ve dinî hayata ilişkin konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilmek; bilgi birikimini ve sorunların çözümüne ilişkin önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme yetisi kazanır. 4
11 Toplumumuzdaki mezhebî ve dinî farklılıklar karşısında birleştirici, uzlaştırıcı ve hoşgörü temelli bir tutuma sahip olur. 5
12 Günümüz dünyasında yaşanmakta olan dinler ve inanç sistemleri hakkında yeterli bilgi donanımına sahip olur. 5
13 İslam kültür ve medeniyeti hakkında diğer kültür ve medeniyetlerle mukayese edebilecek düzeyde bilgi birikimine sahip olur. 4
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 50
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 50
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 1 14
Ödevler 1 10 10
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 0 0 0
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 62    
Dersin Akts Kredisi 2    
Ders Notu Kütüb-i Sitte (Buharî, Müslim, Ebu Davud, Tirmizî, Nesâî, İbn Mace), ISBN:975-454-001-2, Çağrı Yayınları, 1992, İstanbul, Türkiye. -DÂRİMÎ, Sünen, ISBN:975-454-001-2, Çağrı Yayınları, 1992, İstanbul, Türkiye. -AHMED b. HANBEL, Müsned, ISBN:975-454-001-2, Çağrı Yayınları, 1992, İstanbul, Türkiye. -MÂLİK, Muvatta, ISBN:975-454-001-2, Çağrı Yayınları, 1992, İstanbul, Türkiye. -İBN EBÎ ŞEYBE, el-Kitâbu’l-Musannef fi’l-Ehâdîsi ve’l-Âsâr, ed-Dâru’s-Selefiyye, 1981, Bombay, Hindistan.
Diğer Kaynaklar -ABDURREZZÂK b. HEMMÂM, el-Musannef, y.y., ts. -İBNU’L-CEVZÎ, Kitâbu’l-Mevzûât, Dâru’l-Fikr, Tarihsiz, Beyrut, Lübnan. -TAHAVİ, Müşkilü’l-Âsâr, Dâru’l-Kütübi’l-Ilmıyye, 1995, Beyrut, Lübnan. -İBN FUREK, Müşkilü’l-Hadis ve Beyanuh, âlemü’l-Kütüb, 1985, Beyrut, Lübnan. -İBN KUTEYBE, Te’vilü Muhtelifi’l-Hadis, Dâru’l-Kitâbi’l-Arabî, Tarihsiz, Beyrut, Lübnan. -ALİYYÜ’L-KÂRİ, Mirkatu'l-Mefatih: Şerhu Mişkati'l-Mesabih, Daru'l Fikr, 1992, Beyrut, Lübnan. -AYNÎ, Umdetu’l-Kâri Şerhu Sahîhi’l-Buhârî, ISBN:2-7451-2269-X, Dâru’l-Kütübi’l-Ilmıyye, 2001, Beyrut, Lübnan. TABERANÎ, el-Mucemü”l-Kebîr, Daru İhyai't-Türasi'l-Arabi, 1985, Kahire, Mısır. -ZEBİDİ, Sahih-i Buhari Muhtasarı Tecrid-i Sarih Tercemesi ve Şerhi, (Çev. Ahmed Naim, Kamil Miras), Diyanet İşleri Başkanlığı, 1980-1982. Ankara, Türkiye.
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)