Ders Adı Metinlerle Ahlak Felsefesi (Arapça)
Ders Kodu ILA-611
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 4
Dönem 7.Yarıyıl
AKTS 2
Dersi Veren(ler) Ayşe Sıdıka OKTAY
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları İslam ahlak düşüncesine ait geleneksel tartışma konularını güncel anlamlarıyla değerlendirebilir İslam ahlak felsefesinin genel konu ve problemleri hakkında özgün ve yaratıcı felsefî yaklaşımlar geliştirip özgün araştırma metinleri üretebilir İslam ahlak felsefesine dair problemler hakkındaki modern araştırmaları eleştirel biçimde analiz edip tartışabilir İslam ahlak felsefesinin temel klasiklerine başvurma ve onları yorumlama hususunda yeteneklerini geliştirir İslam ahlak felsefesinin klasik metinlerinin genel kavramsal şeması hakkında kapsamlı bilgi sahibi olur
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri
Dersin Amacı Klasik İslam Ahlak Felsefesi metinlerini okuma, anlama, yorumlama ve eleştirme becerisini geliştirmek.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 islam Ahlak felsefesi kavramı ve İslam Ahlak felsefesinde Belli Başlı Eserler
  Ön Hazırlık: Maverdi. Edebü'd-Dünya ve'd-Din, nşr. Mustafa es-Sakka, Beyrut 1988.
2 Kur'an'dan Ahlaki ilkeler içeren ayetlere örnekler
  Ön Hazırlık: Maverdi. Edebü'd-Dünya ve'd-Din, nşr. Mustafa es-Sakka, Beyrut 1988.
3 Edebü'l Müfred'den örnek Ahlak Hadis metinleri
  Ön Hazırlık: Maverdi. Edebü'd-Dünya ve'd-Din, nşr. Mustafa es-Sakka, Beyrut 1988.
4 Maverdi-Edebü'd-Din ve'd-Dünya
  Ön Hazırlık: Maverdi. Edebü'd-Dünya ve'd-Din, nşr. Mustafa es-Sakka, Beyrut 1988.
5 Ebu Bekir Razi ve tibbu'r-ruhani isimli eseri
  Ön Hazırlık: Maverdi. Edebü'd-Dünya ve'd-Din, nşr. Mustafa es-Sakka, Beyrut 1988.
6 Farabi-Tahsilü's-Saade mutlulukla ilgili bölümler
  Ön Hazırlık: Maverdi. Edebü'd-Dünya ve'd-Din, nşr. Mustafa es-Sakka, Beyrut 1988.
7 Farabi Medinet'ül-fadıla erdemlerle ilgili metinler
  Ön Hazırlık: Maverdi. Edebü'd-Dünya ve'd-Din, nşr. Mustafa es-Sakka, Beyrut 1988.
8 Ana Sınav..
9 İbn Sina Şifa'dan Nefs ve güçleri bölümü
  Ön Hazırlık: Maverdi. Edebü'd-Dünya ve'd-Din, nşr. Mustafa es-Sakka, Beyrut 1988.
10 ibn Miskeveyh Tehzibu'l-ahlak'dan Sevgi ve Adalet ayırımı
  Ön Hazırlık: Maverdi. Edebü'd-Dünya ve'd-Din, nşr. Mustafa es-Sakka, Beyrut 1988.
11 ibn Miskeveyh Tehzibu'l-ahlak'dan erdemler ve reziletler
  Ön Hazırlık: Maverdi. Edebü'd-Dünya ve'd-Din, nşr. Mustafa es-Sakka, Beyrut 1988.
12 Gazzali ve mizanu'l-amel'den erdemler ve reziletler
  Ön Hazırlık: Maverdi. Edebü'd-Dünya ve'd-Din, nşr. Mustafa es-Sakka, Beyrut 1988.
13 Kınalızade Ali Efendi Ahlak-ı Alai'den Aile yönetimi bölümü
  Ön Hazırlık: Maverdi. Edebü'd-Dünya ve'd-Din, nşr. Mustafa es-Sakka, Beyrut 1988.
14 Kınalızade Ali Efendi Ahlak-ı Alai'den Devlet yönetimi bölümünden insanın toplumsallaşma ihtiyaçı
  Ön Hazırlık: Maverdi. Edebü'd-Dünya ve'd-Din, nşr. Mustafa es-Sakka, Beyrut 1988.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Toplumun din hizmeti ve din eğitimi ihtiyacına cevap verebilecek bilgi ve becerileri kazanır. 5
2 İslam dinini temel kaynaklarından araştırabilecek düzeyde Arapça bilgisine sahip olur. 4
3 Alanındaki bilimsel araştırmaları takip edip kullanabilecek ve meslektaşlarıyla iletişim kurabilecek düzeyde bir yabancı dil (Batı dili) bilgisine sahip olur. 5
4 Din-birey-toplum ilişkilerini doğru bir şekilde anlama ve anlamlandırma yeteneği kazanır. 4
5 Toplumun dinî sosyal hizmet, dinî danışmanlık ve rehberlik ihtiyacına yönelik farkındalık, mesleki bilgi ve beceri sahibi olur. 5
6 Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme ihtiyaçlarını belirleyebilme ve öğrenme süreçlerini programlama ve yönlendirebilme bilgi ve becerisine sahip olur. 4
7 Teoloji ve din bilimleri alanındaki kavramları, düşünceleri, problemleri tanımlayabilme, bilimsel yöntemlerle araştırabilme, verileri sınıflandırma, değerlendirme, yorumlama ve analiz ederek bilimsel sonuçlara ulaşabilme becerisine sahip olur. 5
8 Aktüel dinî meselelere günümüz insanını tatmin edecek düzeyde çözüm üretebilecek bilgi ve becerilere sahip olur. 5
9 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olur. 5
10 Çeşitli boyutlarıyla din olgusu ve dinî hayata ilişkin konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilmek; bilgi birikimini ve sorunların çözümüne ilişkin önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme yetisi kazanır. 4
11 Toplumumuzdaki mezhebî ve dinî farklılıklar karşısında birleştirici, uzlaştırıcı ve hoşgörü temelli bir tutuma sahip olur. 5
12 Günümüz dünyasında yaşanmakta olan dinler ve inanç sistemleri hakkında yeterli bilgi donanımına sahip olur. 4
13 İslam kültür ve medeniyeti hakkında diğer kültür ve medeniyetlerle mukayese edebilecek düzeyde bilgi birikimine sahip olur. 5
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 0
Finalin Başarıya Oranı 100
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 76    
Dersin Akts Kredisi 2    
Ders Notu Maverdi. Edebü'd-Dünya ve'd-Din, nşr. Mustafa es-Sakka, Beyrut 1988. Razi, Ebu Bekir Zekeriyya, Resail felsefiyye, nşr. P. Kraus, Kahire, 1939. Farabi, Tahsilü's-Sa'ade, nşr. Cafer Ali Yasin, 2. bs. Beyrut 1983. Farabi, el-Medînetü?l-fâdıla, tahkik ve şerh, Ali Bû Mulhım, Beyrut: Dar ve mektebeti?l-hilâl, 1995. İbn Sina, Şifa, De Anima, nşr. Fazlurrahman, London, 1970. İbn Miskeveyh, Tehzibü'l-ahlak, Beyrut: Dârü'l-kütübi'l-ilmiyye, Beyrut 1985 Kınalızade Ali Efendi, Ahlak-ı Alai, Bulak, 1248.
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)