Ders Adı Yetişkin Din Eğitimi
Ders Kodu ILA-617
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 4
Dönem 7.Yarıyıl
AKTS 2
Dersi Veren(ler) Prof Dr Saadettin ÖZDEMİR
Dersin Yardımcıları -
Dersin Öğrenme Çıktıları Yetişkin din eğitimi ile ilgili temel kavramları öğrenir. Din hizmetlerinin bireysel ve toplumsal gereklilik ve kazanımları hakkında bilgi edinir. Yetişkinlerin gelişim özelliklerini öğrenir. Yetişkinlere uygun din eğitiminin nasıl olması gerektiğini öğrenir. Yetişkinlerdeki dini gelişim özelliklerini bilir.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Yetişkin eğitiminin ortaya çıkış nedenleri. Yetişkin eğitiminin tarihi gelişimi. Yetişkinlik dönemi basamakları. Yetişkinlik döneminde din ve dini gelişim. Yetişkinlik dönemi eğitimine ilişkin bazı yanlış kanaatlar. Yetişkinlik döneminde zeka gelişimi. Eğitim-öğretim açısından yetişkinlerin özellikleri. Yetişkin eğitiminde metotlar. Yetişkin din eğitimine ilişkin yapılan araştırmalar. Ülkemizde yetişkin din eğitimini olumsuz etkileyen faktörler.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Dersin program öğrenim çıktılarıyla ilişkisi konusunda belirlenen katkı düzeyinin gerçekleştirilmesi.
Dersin Amacı Yetişkin Din Eğitimi hakkında teorik bilgi kazandırmak. Yetişkin din eğitiminin teorik temelleri hakkında bilgilendirmek. Yetişkinlerin gelişim özelliklerini kavratmak. Yetişkinlere yönelik yapılacak din eğitim-öğretiminde kullanılacak yöntem ve metotları tanıtmak.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Yetişkin Eğitiminin ortaya çıkış nedenleri.
  Ön Hazırlık: Mustafa Köylü, Yetişkin Din Eğitiminin TeorikTemelleri, Etüt Yay., Samsun, 2000.
2 Yetişkinliğin tanımı ve yetişkinlik dönemi incelemelerinde metedoloji problemi.
  Ön Hazırlık: Mustafa Köylü, Yetişkin Din Eğitiminin TeorikTemelleri, Etüt Yay., Samsun, 2000.
3 Yetişkinliğe geçiş dönemi olarak gençlik dönemi özellikleri.
  Ön Hazırlık: Turgay Gündüz, "Gençlik Dönemi Din Eğitimi", Gelişimsel Basamaklara Göre Din Eğitimi, Nobel Yay., Ankara, 2013
4 İlk yetişkinlik Dönemi Özellikleri
  Ön Hazırlık: Mustafa Köylü, Yetişkin Din Eğitiminin TeorikTemelleri, Etüt Yay., Samsun, 2000.
5 Orta yetişkinlik dönemi özellikleri
  Ön Hazırlık: Mustafa Köylü, Yetişkin Din Eğitiminin TeorikTemelleri, Etüt Yay., Samsun, 2000.
6 Son Yetişkinlik (Yaşlılık dönemi) özellikleri
  Ön Hazırlık: Akif Kılavuz, "Yaşlılık Dönemi Din Eğitimi", Gelişimsel Basamaklara Göre Din Eğitimi, Nobel Yay., Ankara, 2013
7 Bazı psikolojik ekollere göre dini gelişim
  Ön Hazırlık: Mustafa Köylü, Yetişkin Din Eğitiminin TeorikTemelleri, Etüt Yay., Samsun, 2000.
8 Dini gelişim üzerine yapılan araştırmalar.
  Ön Hazırlık: Mustafa Köylü, Yetişkin Din Eğitiminin TeorikTemelleri, Etüt Yay., Samsun, 2000.
9 Yetişkinlik dönemine ilişkin bazı yanlış kanaatler
  Ön Hazırlık: Mustafa Köylü, Yetişkin Din Eğitiminin TeorikTemelleri, Etüt Yay., Samsun, 2000.
10 Yetişkinlik döneminde zeka gelişimi ve etkileri
  Ön Hazırlık: Mustafa Köylü, Yetişkin Din Eğitiminin TeorikTemelleri, Etüt Yay., Samsun, 2000.
11 Eğitim-öğretim açısından yetişkinlerin özellikleri
  Ön Hazırlık: Mustafa Köylü, Yetişkin Din Eğitiminin TeorikTemelleri, Etüt Yay., Samsun, 2000.
12 Yetişkin eğitiminde metod seçimi, plan ve programlar
  Ön Hazırlık: Mustafa Köylü, Yetişkin Din Eğitiminin TeorikTemelleri, Etüt Yay., Samsun, 2000.
13 Ülkemizde yetişkin din eğitimi alanında yapılan çalışmalar ve çalışmaları olumsuz etkileyen faktörler.
  Ön Hazırlık: Mustafa Köylü, Yetişkin Din Eğitiminin TeorikTemelleri, Etüt Yay., Samsun, 2000.
14 Daha yeterli yetişkin din eğitmi için bazı öneriler.
  Ön Hazırlık: Mustafa Köylü, Yetişkin Din Eğitiminin TeorikTemelleri, Etüt Yay., Samsun, 2000.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Toplumun din hizmeti ve din eğitimi ihtiyacına cevap verebilecek bilgi ve becerileri kazanır. 4
2 İslam dinini temel kaynaklarından araştırabilecek düzeyde Arapça bilgisine sahip olur. 5
3 Alanındaki bilimsel araştırmaları takip edip kullanabilecek ve meslektaşlarıyla iletişim kurabilecek düzeyde bir yabancı dil (Batı dili) bilgisine sahip olur. 5
4 Din-birey-toplum ilişkilerini doğru bir şekilde anlama ve anlamlandırma yeteneği kazanır. 5
5 Toplumun dinî sosyal hizmet, dinî danışmanlık ve rehberlik ihtiyacına yönelik farkındalık, mesleki bilgi ve beceri sahibi olur. 5
6 Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme ihtiyaçlarını belirleyebilme ve öğrenme süreçlerini programlama ve yönlendirebilme bilgi ve becerisine sahip olur. 5
7 Teoloji ve din bilimleri alanındaki kavramları, düşünceleri, problemleri tanımlayabilme, bilimsel yöntemlerle araştırabilme, verileri sınıflandırma, değerlendirme, yorumlama ve analiz ederek bilimsel sonuçlara ulaşabilme becerisine sahip olur. 4
8 Aktüel dinî meselelere günümüz insanını tatmin edecek düzeyde çözüm üretebilecek bilgi ve becerilere sahip olur. 5
9 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olur. 5
10 Çeşitli boyutlarıyla din olgusu ve dinî hayata ilişkin konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilmek; bilgi birikimini ve sorunların çözümüne ilişkin önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme yetisi kazanır. 4
11 Toplumumuzdaki mezhebî ve dinî farklılıklar karşısında birleştirici, uzlaştırıcı ve hoşgörü temelli bir tutuma sahip olur. 5
12 Günümüz dünyasında yaşanmakta olan dinler ve inanç sistemleri hakkında yeterli bilgi donanımına sahip olur. 5
13 İslam kültür ve medeniyeti hakkında diğer kültür ve medeniyetlerle mukayese edebilecek düzeyde bilgi birikimine sahip olur. 4
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 30
Kısa Sınav 1 10
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 76    
Dersin Akts Kredisi 2    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar Beyza Bilgin, Eğitim Bilimi ve Din Eğitimi, Gün Yay, Ankara, 1998. Mustafa Köylü, Yetişkin Din Eğitiminin TeorikTemelleri, Etüt Yay., Samsun, 2000. Turgay Gündüz, "Gençlik Dönemi Din Eğitimi", Gelişimsel Basamaklara Göre Din Eğitimi, Nobel Yay., Ankara, 2013 Akif Kılavuz, "Yaşlılık Dönemi Din Eğitimi", Gelişimsel Basamaklara Göre Din Eğitimi, Nobel Yay., Ankara, 2013. Akif Kılavuz, Kuran Kurslarında Yetişkin Din Eğitimi, Düşünce Kitabevi, İstanbul, 2005. Ahmet Yıldız/Meral Uysal, Yetişkin Eğitimi, Kalkedon Yay., İstanbul, 2009.
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)