Ders Adı Kelam Metodolojisi
Ders Kodu ILA-619
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 4
Dönem 7.Yarıyıl
AKTS 2
Dersi Veren(ler) Prof. Dr. Musa Koçar Prof. Dr. Galip Türcan Prof. Dr. Hasan Tevfik Marulcu
Dersin Yardımcıları Arş. Gör. Emre KÖKSAL
Dersin Öğrenme Çıktıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Derse ilişkin okuma yapmak -
Dersin İçeriği Kelam Metodolojisi: Kelâm ilminin kaynakları, İnancın belirlenmesindeki tavırlar, Dinî ve felsefî metot, Delillendirme yöntemleri, Aklın hükümleri, Varlık ve varlığın sorunları, Bilgi ve değeri, Kelâm ilminde bilginin kaynakları, Kelâmi kavramlar
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri
Dersin Amacı Ders konuları hakkında bilgi vermek
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Metot hakkında temel bilgiler
  Ön Hazırlık: Bakıllani, Kitabu't-Temhid,Mueesetu'l-Kutubi's-Sekâfiyye
2 Metodik Açıdan Kelam?ın Konusunu Değerlendirme
  Ön Hazırlık: Bakıllani, Kitabu't-Temhid,Mueesetu'l-Kutubi's-Sekâfiyye
3 Kelam?da İstidlal Metodu
  Ön Hazırlık: Bakıllani, Kitabu't-Temhid,Mueesetu'l-Kutubi's-Sekâfiyye
4 Kelam?da Bilgi Problemi
  Ön Hazırlık: Bakıllani, Kitabu't-Temhid,Mueesetu'l-Kutubi's-Sekâfiyye
5 Kelam?da Bilginin Kaynağı Problemi
  Ön Hazırlık: Bakıllani, Kitabu't-Temhid,Mueesetu'l-Kutubi's-Sekâfiyye
6 Kelam?da Rasyonel Düşüncenin Önemi
  Ön Hazırlık: Bakıllani, Kitabu't-Temhid,Mueesetu'l-Kutubi's-Sekâfiyye
7 Kelam?da Bilginin Değeri
  Ön Hazırlık: Bakıllani, Kitabu't-Temhid,Mueesetu'l-Kutubi's-Sekâfiyye
8 Vize sınavı
  Ön Hazırlık: Bakıllani, Kitabu't-Temhid,Mueesetu'l-Kutubi's-Sekâfiyye
9 Kelam?da Varlık Problemi
  Ön Hazırlık: Bakıllani, Kitabu't-Temhid,Mueesetu'l-Kutubi's-Sekâfiyye
10 Kelam-Fıkıh İlişkisi
  Ön Hazırlık: Bakıllani, Kitabu't-Temhid,Mueesetu'l-Kutubi's-Sekâfiyye
11 Kelam-Fıkıh Usulü İlişkisi
  Ön Hazırlık: Bakıllani, Kitabu't-Temhid,Mueesetu'l-Kutubi's-Sekâfiyye
12 Kelam-Felsefe İlişkisi
  Ön Hazırlık: Bakıllani, Kitabu't-Temhid,Mueesetu'l-Kutubi's-Sekâfiyye
13 Kelam-Tasavvuf İlişkisi
  Ön Hazırlık: Bakıllani, Kitabu't-Temhid,Mueesetu'l-Kutubi's-Sekâfiyye
14 Genel Değerlendirme
  Ön Hazırlık: Bakıllani, Kitabu't-Temhid,Mueesetu'l-Kutubi's-Sekâfiyye
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Toplumun din hizmeti ve din eğitimi ihtiyacına cevap verebilecek bilgi ve becerileri kazanır. 5
2 İslam dinini temel kaynaklarından araştırabilecek düzeyde Arapça bilgisine sahip olur. 5
3 Alanındaki bilimsel araştırmaları takip edip kullanabilecek ve meslektaşlarıyla iletişim kurabilecek düzeyde bir yabancı dil (Batı dili) bilgisine sahip olur. 3
4 Din-birey-toplum ilişkilerini doğru bir şekilde anlama ve anlamlandırma yeteneği kazanır. 5
5 Toplumun dinî sosyal hizmet, dinî danışmanlık ve rehberlik ihtiyacına yönelik farkındalık, mesleki bilgi ve beceri sahibi olur. 4
6 Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme ihtiyaçlarını belirleyebilme ve öğrenme süreçlerini programlama ve yönlendirebilme bilgi ve becerisine sahip olur. 5
7 Teoloji ve din bilimleri alanındaki kavramları, düşünceleri, problemleri tanımlayabilme, bilimsel yöntemlerle araştırabilme, verileri sınıflandırma, değerlendirme, yorumlama ve analiz ederek bilimsel sonuçlara ulaşabilme becerisine sahip olur. 4
8 Aktüel dinî meselelere günümüz insanını tatmin edecek düzeyde çözüm üretebilecek bilgi ve becerilere sahip olur. 5
9 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olur. 5
10 Çeşitli boyutlarıyla din olgusu ve dinî hayata ilişkin konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilmek; bilgi birikimini ve sorunların çözümüne ilişkin önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme yetisi kazanır. 3
11 Toplumumuzdaki mezhebî ve dinî farklılıklar karşısında birleştirici, uzlaştırıcı ve hoşgörü temelli bir tutuma sahip olur. 5
12 Günümüz dünyasında yaşanmakta olan dinler ve inanç sistemleri hakkında yeterli bilgi donanımına sahip olur. 4
13 İslam kültür ve medeniyeti hakkında diğer kültür ve medeniyetlerle mukayese edebilecek düzeyde bilgi birikimine sahip olur. 5
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 14 2 28
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 2 2
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 2 2
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 88    
Dersin Akts Kredisi 2    
Ders Notu 1. Abdüllatif Harputî, Tenkîhu?l-Kelâm fî Akâidi Ehl-i İslâm, TDV Elazığ Şubesi Yayınları, 2000. 2. İsmail Hakkı İzmirli, Yeni İlmi Kelâm, İstanbul. 3. Babanzade Mustafa Zihni Paşa, Savabu'l-Kelam Fi Akaidi'l-İslam, Kubbealtı-Sahaf, İstanbul. 4. Şerafeddin Gölcük, Bakıllani ve İnsanın Fiilleri, Diyanet Vakfı Yayınları.
Diğer Kaynaklar 1. Abdüllatif Harputî, Tenkîhu?l-Kelâm fî Akâidi Ehl-i İslâm, TDV Elazığ Şubesi Yayınları, 2000. 2. İsmail Hakkı İzmirli, Yeni İlmi Kelâm, İstanbul. 3. Babanzade Mustafa Zihni Paşa, Savabu'l-Kelam Fi Akaidi'l-İslam, Kubbealtı-Sahaf, İstanbul. 4. Şerafeddin Gölcük, Bakıllani ve İnsanın Fiilleri, Diyanet Vakfı Yayınları.
Materyal
Dökümanlar 1. Abdüllatif Harputî, Tenkîhu?l-Kelâm fî Akâidi Ehl-i İslâm, TDV Elazığ Şubesi Yayınları, 2000. 2. İsmail Hakkı İzmirli, Yeni İlmi Kelâm, İstanbul. 3. Babanzade Mustafa Zihni Paşa, Savabu'l-Kelam Fi Akaidi'l-İslam, Kubbealtı-Sahaf, İstanbul. 4. Şerafeddin Gölcük, Bakıllani ve İnsanın Fiilleri, Diyanet Vakfı Yayınları.
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)