Ders Adı Felsefe Tarihi Metinleri
Ders Kodu ILA-623
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 4
Dönem 7.Yarıyıl
AKTS 2
Dersi Veren(ler) Prof. Dr. Nejdet DURAK
Dersin Yardımcıları -
Dersin Öğrenme Çıktıları Belli başlı filozoflara ait orijinal metinler üzerinden okuma ve analiz etme becerisi kazandırma. Öğrencileri kavramsal analiz yolu ile bilgi ya da belirli bir felsefi konu hakkında daha iyi bir anlayış kazanmaları için hazırlamak. Filozofların fikirlerini birincil kaynaklardan okumak, anlamak ve değerlendirmek. Kavram analizi yaparak felsefe konularına ilişkin daha iyi bir kavrayış geliştirmek. Eleştirel bakış açısı geliştirmek.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
- -
Dersin İçeriği Felsefe Tarihinden seçme metinler üzerinden bir eserinin tamamı veya bir bölümünün okunup çözümlenmesi. Bu derste, Felsefe Tarihi ve İslam Felsefesi dersinde ele alınan filozoflardan bazıları seçilerek bu kişilerin eserlerinden bir tanesi veya bölümü tamamıyla okunuyor. Ayrıca Osmanlının son döneminden fikir akımlarına mensup düşünürlerin eserleri ve görüşleri metinler üzerinden inceleniyor. Bu derste, ele alınan filozoflar ve eserleri dönem boyunca ayrıntılı bir biçimde analiz ediliyor. Burada amaç, filozofun eserinde ifade bulan düşünce yolunu ve macerasını başından sonuna kadar izlemek, anlamak ve üzerine eleştiri, yorum getirmektir.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Felsefi argümanları analiz etme yeteneğini geliştirme. Felsefi metinleri anlama yeteneğini güçlendirme. Felsefi metinler arasında karşılaştırma yapabilme yetisini geliştirme. Felsefi görüşler arasında benzerlik ve farklılıkları görebilme yeteneğini geliştirme.
Dersin Amacı Dersin amacı öğrencilerin farklı felsefi metinler hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Giriş: Dersin amacı, yöntemi ve yönelimi ilk metne giriş.
  Ön Hazırlık: Mahmut Kaya,İslam Filozoflarından Felsefe Metinleri,Klasik Yay., İstanbul 2014 Nejdet Durak, Metinlerle Felsefe, Isparta 2019
2 Farabi, el-Medinetü’l Fâzıla,
  Ön Hazırlık: Mahmut Kaya,İslam Filozoflarından Felsefe Metinleri,Klasik Yay., İstanbul 2014 Nejdet Durak, Metinlerle Felsefe, Isparta 2019
3 Farabi, Felsefenin Temel Meseleleri
  Ön Hazırlık: Mahmut Kaya,İslam Filozoflarından Felsefe Metinleri,Klasik Yay., İstanbul 2014 Nejdet Durak, Metinlerle Felsefe, Isparta 2019
4 İbn Sina, Kitâbu’ş-Şifâ (Metafizik)
  Ön Hazırlık: Mahmut Kaya,İslam Filozoflarından Felsefe Metinleri,Klasik Yay., İstanbul 2014 Nejdet Durak, Metinlerle Felsefe, Isparta 2019
5 İbn Tufeyl, Hayy B. Yakzan (Risaletü Hayy b. Yakzân)
  Ön Hazırlık: Mahmut Kaya,İslam Filozoflarından Felsefe Metinleri,Klasik Yay., İstanbul 2014 Nejdet Durak, Metinlerle Felsefe, Isparta 2019
6 Gazzalî, Dalâletten Kurtuluş (Kitâbü’l-Munkızu mine’d-dalâl ve’l-mufsihu bi’l-ahvâl)
  Ön Hazırlık: Mahmut Kaya,İslam Filozoflarından Felsefe Metinleri,Klasik Yay., İstanbul 2014 Nejdet Durak, Metinlerle Felsefe, Isparta 2019
7 İbn Rüşd, Felsefe Din İlişkileri (Faslu’l-makal el-Keşf an minhaci’l-edille)
  Ön Hazırlık: Mahmut Kaya,İslam Filozoflarından Felsefe Metinleri,Klasik Yay., İstanbul 2014 Nejdet Durak, Metinlerle Felsefe, Isparta 2019
8 Seçme metinlerle Osmanlı Fikir Akımları: İslâmcılık
  Ön Hazırlık: Mahmut Kaya,İslam Filozoflarından Felsefe Metinleri,Klasik Yay., İstanbul 2014 Nejdet Durak, Metinlerle Felsefe, Isparta 2019
9 Seçme metinlerle Osmanlı Fikir Akımları: İslâmcılık
  Ön Hazırlık: Mahmut Kaya,İslam Filozoflarından Felsefe Metinleri,Klasik Yay., İstanbul 2014 Nejdet Durak, Metinlerle Felsefe, Isparta 2019
10 Seçme metinlerle Osmanlı Fikir Akımları: Osmanlıcılık
  Ön Hazırlık: Mahmut Kaya,İslam Filozoflarından Felsefe Metinleri,Klasik Yay., İstanbul 2014 Nejdet Durak, Metinlerle Felsefe, Isparta 2019
11 Seçme metinlerle Osmanlı Fikir Akımları: Osmanlıcılık
  Ön Hazırlık: Mahmut Kaya,İslam Filozoflarından Felsefe Metinleri,Klasik Yay., İstanbul 2014 Nejdet Durak, Metinlerle Felsefe, Isparta 2019
12 Seçme metinlerle Osmanlı Fikir Akımları: Türkçülük
  Ön Hazırlık: Mahmut Kaya,İslam Filozoflarından Felsefe Metinleri,Klasik Yay., İstanbul 2014 Nejdet Durak, Metinlerle Felsefe, Isparta 2019
13 Seçme metinlerle Osmanlı Fikir Akımları: Türkçülük
  Ön Hazırlık: Mahmut Kaya,İslam Filozoflarından Felsefe Metinleri,Klasik Yay., İstanbul 2014 Nejdet Durak, Metinlerle Felsefe, Isparta 2019
14 Seçme metinlerle Osmanlı Fikir Akımları: Batıcılık
  Ön Hazırlık: Mahmut Kaya,İslam Filozoflarından Felsefe Metinleri,Klasik Yay., İstanbul 2014 Nejdet Durak, Metinlerle Felsefe, Isparta 2019
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Toplumun din hizmeti ve din eğitimi ihtiyacına cevap verebilecek bilgi ve becerileri kazanır. 5
2 İslam dinini temel kaynaklarından araştırabilecek düzeyde Arapça bilgisine sahip olur. 5
3 Alanındaki bilimsel araştırmaları takip edip kullanabilecek ve meslektaşlarıyla iletişim kurabilecek düzeyde bir yabancı dil (Batı dili) bilgisine sahip olur. 4
4 Din-birey-toplum ilişkilerini doğru bir şekilde anlama ve anlamlandırma yeteneği kazanır. 4
5 Toplumun dinî sosyal hizmet, dinî danışmanlık ve rehberlik ihtiyacına yönelik farkındalık, mesleki bilgi ve beceri sahibi olur. 5
6 Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme ihtiyaçlarını belirleyebilme ve öğrenme süreçlerini programlama ve yönlendirebilme bilgi ve becerisine sahip olur. 4
7 Teoloji ve din bilimleri alanındaki kavramları, düşünceleri, problemleri tanımlayabilme, bilimsel yöntemlerle araştırabilme, verileri sınıflandırma, değerlendirme, yorumlama ve analiz ederek bilimsel sonuçlara ulaşabilme becerisine sahip olur. 4
8 Aktüel dinî meselelere günümüz insanını tatmin edecek düzeyde çözüm üretebilecek bilgi ve becerilere sahip olur. 5
9 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olur. 5
10 Çeşitli boyutlarıyla din olgusu ve dinî hayata ilişkin konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilmek; bilgi birikimini ve sorunların çözümüne ilişkin önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme yetisi kazanır. 4
11 Toplumumuzdaki mezhebî ve dinî farklılıklar karşısında birleştirici, uzlaştırıcı ve hoşgörü temelli bir tutuma sahip olur. 5
12 Günümüz dünyasında yaşanmakta olan dinler ve inanç sistemleri hakkında yeterli bilgi donanımına sahip olur. 5
13 İslam kültür ve medeniyeti hakkında diğer kültür ve medeniyetlerle mukayese edebilecek düzeyde bilgi birikimine sahip olur. 5
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 80
Kısa Sınav 2 20
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 0 10 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 15 15
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 15 15
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 86    
Dersin Akts Kredisi 2    
Ders Notu Mahmut Kaya,İslam Filozoflarından Felsefe Metinleri,Klasik Yay., İstanbul 2014 Nejdet Durak, Metinlerle Felsefe, Isparta 2019
Diğer Kaynaklar Mahmut Kaya,İslam Filozoflarından Felsefe Metinleri,Klasik Yay., İstanbul 2014 Nejdet Durak, Metinlerle Felsefe, Isparta 2019
Materyal
Dökümanlar Mahmut Kaya,İslam Filozoflarından Felsefe Metinleri,Klasik Yay., İstanbul 2014 Nejdet Durak, Metinlerle Felsefe, Isparta 2019
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)