Ders Adı Osmanlı Tarihi ve Medeniyeti I
Ders Kodu ILA-629
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 4
Dönem 7.Yarıyıl
AKTS 2
Dersi Veren(ler) Murat SARICIK
Dersin Yardımcıları -
Dersin Öğrenme Çıktıları - Cahiliye şiirinde ve Hz. Muhammed'in açıklamalarında Türkler, - Dört Halife, Emeviler ve Abbasiler dönemlerindeTürkler, - Müslüman türkler ve Haçlı seferler, Osmanlı tarih metinleri okuma ve yorumları, - Osmanlı idaresinde geçen İslam tarihi zamanları, gerileme ve parçlanma - Batı sömürgeciliği, ırkçılık ve milliyetçilik konularnda bilgilenme ve tahlil kabiliyetikazanma.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
- -
Dersin İçeriği Türklerin Araplarla ilk tanışmaları, cahiliye şiirlilerinde ve Hz. Peygamber'in açıklamalarında Türkler ve özellikleri, Dört halife, Emeviler, Abbasiler Selçuklular dönemlilerinde Türkler, Müslüman Türklerin Haçlı seferleri sırasında oynağı rol ve misyonları, Osmanlılara karşı düzenlenen Haçlı seferleri, Osmanlı tarihi hakkında Osmanlı tarih metinleri okuma ve yorumlama, Osmanlı idaresinde geçen İslam Tarihi asırları, Osmanlının gerileme sebepleri, ve İslam dünyasının parçalanması Batı sömürgeciliği, milliyetçilik, Irkçılık ve küçük devletler dönemi.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Dersin amacının gerçekleştirilmesi.
Dersin Amacı İslam Tarihi ve medeniyeti konularının anlaşılmasını sağlamak ve konular hakkında analiz kabiliyeti kazandırmak,
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 İslam Tarihinde Mekke, Medine ve Dört Halife dönemine genel bakış.
  Ön Hazırlık: Sarıcık, Murat, Dört Halife Dönemi, Nesil Yayınları, İstanbul 2010, s. 17- 490;Hitti, Philip. K, Siyasi ve Kültürel İslam Tarihi, IV, terc., Salih Tuğ, Boğaziçi Yayınları, İstanbul 1980, I, 165- 181; ilgili ansiklopedi Maddeleri.
2 Emeviler ve Abbasiler dönemine genel bakış
  Ön Hazırlık: Philip. K, Siyasi ve Kültürel İslam Tarihi, IV, terc., Salih Tuğ, Boğaziçi Yayınları, İstanbul 1980, I, 208- 286; II, 301694; ilgili ansiklopedi Maddeleri.
3 Cahiliye şiirinde Türkler ve Hz. Peygamberin Türklerle ilgili açıklamaları.
  Ön Hazırlık: Canan, İbrahim, Kütüb-i Sitte, I- XVII, Akçağ- Zaman, İstanbul ty, III, 140- 146, IV, 48, XXII, 469, 474, XIII, 213- 217, XIV, 105, XVII, 577. ilgili ansiklopedi Maddeleri.
4 Dört halife ve Emeviler döneminde Türklerle ilişkiler.
  Ön Hazırlık: Özaydın, Abdülkerim, "Türklerin İslamiyet'i Kabulü", Genel Türk Tarihi II, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara 2002, 617 vd. Canan, İbrahim, Kütüb-i Sitte, I- XVII, Akçağ- Zaman, İstanbul ty, XIV, 106 vd. Buhari, Muhammed b. İsmail, et- Târihu'l- Kebir, I- VII, Dâru'l- Fikr, ty., yy., II, 38; Sarıcık, Murat, Dört Halife Dönemi, Nesil Yayınları, İstanbul 2010, s. 314 vd. ilgili ansiklopedi maddeleri.
5 Abbasiler ve Türkler
  Ön Hazırlık: Kitapçı, Zekeriyya, Yeni İslam Tarihi ve Türkler, s. 41 vd İbn-i Fadlan, İbn-i Fadlan Seyahatnamesi, terc., Ramazan Şeşen, Yedi Tepe Yayınları, İstanbul 2010, s. 1 vd. ilgili ansiklopedi maddeleri.
6 İbn-i Fazlan, Mesudi ve Merveziye göre Türkler
  Ön Hazırlık: İbn-i Fadlan, İbn-i Fadlan Seyahatnamesi, terc., Ramazan Şeşen, Yedi Tepe Yayınları, İstanbul 2010, s. 10- 20, 69. ilgili ansiklopedi maddeleri.
7 Gazneliler ve Büyük selçuklular, İslam dünyası için üç dış tehdit.
  Ön Hazırlık: Sarıçam İbrahim- Erşahin, Seyfettin, İslam Medeniyeti Tarihi, Ankara 2007, s. 45- 53; 231- 237; Durant, Will, İslam Medeniyeti, çev., Orhan Bahaddin, !001 Temel Eser, İstanbul ty., s. 33 vd. 121 vd. ilgili ansiklopedi maddeleri.
8 Vize Sınavı
  Ön Hazırlık: Sınav Çalışması
9 Müslüman Türkler ve Haçlı Seferleri
  Ön Hazırlık: Sander, Oral, Siyasi Tarih, İmge Yayınları, Ankara 2008, s. 83 vd.Demirkent, Işın, "Haçlılar", DİA, XIV, İstanbul 1996, s. 525 vd. Demirken, ışın, "Haçlı seferleri ve Türkler", Genel Türk Tarihi, IV, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara 2002, s 193 - 217; Arnohld, T. W. İntişâr-ı İslam Tarihi, çev., Hasan Gündüz, Akçağ Yayınları, İstanbul 1982, s. 82 vd; Philip. K, Siyasi ve Kültürel İslam Tarihi, IV, terc., Salih Tuğ, Boğaziçi Yayınları, İstanbul 1980, IV, 1036- 1068.
10 İlk devir Osmanlı Tarihi, tarih metinleri okuma ve tahlili
  Ön Hazırlık: Âşık Paşazade, Tevarih-i Âl-i Osmân, Matbaa-i Âmire, İstanbul 1332, s. 1- 15
11 İlk devir Osmanlı Tarihi tarih metinleri okuma ve tahlili
  Ön Hazırlık: Âşık Paşazade, Tevarih-i Âl-i Osmân, Matbaa-i Âmire, İstanbul 1332, s. 15- 30.
12 Osmanlı Devleti İdaresinde Geçen İslam Tarihi
  Ön Hazırlık: Philip. K, Siyasi ve Kültürel İslam Tarihi, IV, terc., Salih Tuğ, Boğaziçi Yayınları, İstanbul 1980, IV, 1145- 1163. ilgili ansiklopedi maddeleri
13 Osmanlının gerilemesi ve İslam Dünyasının parçalanması
  Ön Hazırlık: Philip. K, Siyasi ve Kültürel İslam Tarihi, IV, terc., Salih Tuğ, Boğaziçi Yayınları, İstanbul 1980, IV, 1159- 1178; 1180 vd.
14 Genel Değerlendirme
  Ön Hazırlık: Sınav Çalışması
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Toplumun din hizmeti ve din eğitimi ihtiyacına cevap verebilecek bilgi ve becerileri kazanır. 5
2 İslam dinini temel kaynaklarından araştırabilecek düzeyde Arapça bilgisine sahip olur. 4
3 Alanındaki bilimsel araştırmaları takip edip kullanabilecek ve meslektaşlarıyla iletişim kurabilecek düzeyde bir yabancı dil (Batı dili) bilgisine sahip olur. 5
4 Din-birey-toplum ilişkilerini doğru bir şekilde anlama ve anlamlandırma yeteneği kazanır. 5
5 Toplumun dinî sosyal hizmet, dinî danışmanlık ve rehberlik ihtiyacına yönelik farkındalık, mesleki bilgi ve beceri sahibi olur. 5
6 Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme ihtiyaçlarını belirleyebilme ve öğrenme süreçlerini programlama ve yönlendirebilme bilgi ve becerisine sahip olur. 4
7 Teoloji ve din bilimleri alanındaki kavramları, düşünceleri, problemleri tanımlayabilme, bilimsel yöntemlerle araştırabilme, verileri sınıflandırma, değerlendirme, yorumlama ve analiz ederek bilimsel sonuçlara ulaşabilme becerisine sahip olur. 5
8 Aktüel dinî meselelere günümüz insanını tatmin edecek düzeyde çözüm üretebilecek bilgi ve becerilere sahip olur. 5
9 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olur. 5
10 Çeşitli boyutlarıyla din olgusu ve dinî hayata ilişkin konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilmek; bilgi birikimini ve sorunların çözümüne ilişkin önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme yetisi kazanır. 5
11 Toplumumuzdaki mezhebî ve dinî farklılıklar karşısında birleştirici, uzlaştırıcı ve hoşgörü temelli bir tutuma sahip olur. 4
12 Günümüz dünyasında yaşanmakta olan dinler ve inanç sistemleri hakkında yeterli bilgi donanımına sahip olur. 4
13 İslam kültür ve medeniyeti hakkında diğer kültür ve medeniyetlerle mukayese edebilecek düzeyde bilgi birikimine sahip olur. 5
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 12 12
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 78    
Dersin Akts Kredisi 2    
Ders Notu Sarıcık, Murat, Dört Halife Dönemi, Nesil Yayınları, İstanbul 2010;Hitti, Philip. K, siyasi ve Kültürel İslam Tarihi, IV, terc., Salih Tuğ, Boğaziçi Yayınları, İstanbul 1980; ilgili ansiklopedi Maddeleri. Özaydın, Abdülkerim, "Türklerin İslamiyet'i Kabulü", Genel Türk Tarihi II, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara 2002, 617 vd.; Canan, İbrahim, Kütüb-i Sitte, I- XVII, Akçağ- Zaman, İstanbul ty, XIV, 106 vd.; Buhari, Muhammed b. İsmail, et- Târihu'l- Kebir, I- VII, Dâru'l- Fikr, ty., yy., ; İlgili ansiklopedi maddeleri.
Diğer Kaynaklar Sarıcık, Murat, Dört Halife Dönemi, Nesil Yayınları, İstanbul 2010;Hitti, Philip. K, siyasi ve Kültürel İslam Tarihi, IV, terc., Salih Tuğ, Boğaziçi Yayınları, İstanbul 1980; ilgili ansiklopedi Maddeleri. Özaydın, Abdülkerim, "Türklerin İslamiyet'i Kabulü", Genel Türk Tarihi II, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara 2002, 617 vd.; Canan, İbrahim, Kütüb-i Sitte, I- XVII, Akçağ- Zaman, İstanbul ty, XIV, 106 vd.; Buhari, Muhammed b. İsmail, et- Târihu'l- Kebir, I- VII, Dâru'l- Fikr, ty., yy., ; İlgili ansiklopedi maddeleri.
Materyal
Dökümanlar Sarıcık, Murat, Dört Halife Dönemi, Nesil Yayınları, İstanbul 2010;Hitti, Philip. K, siyasi ve Kültürel İslam Tarihi, IV, terc., Salih Tuğ, Boğaziçi Yayınları, İstanbul 1980; ilgili ansiklopedi Maddeleri. Özaydın, Abdülkerim, "Türklerin İslamiyet'i Kabulü", Genel Türk Tarihi II, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara 2002, 617 vd.; Canan, İbrahim, Kütüb-i Sitte, I- XVII, Akçağ- Zaman, İstanbul ty, XIV, 106 vd.; Buhari, Muhammed b. İsmail, et- Târihu'l- Kebir, I- VII, Dâru'l- Fikr, ty., yy., ; İlgili ansiklopedi maddeleri.
Ödevler
Sınavlar Bir vize ve bir yarıyıl sonu sınavı
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)