Ders Adı Eğitim Tarihi
Ders Kodu İEG-635
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 4
Dönem 7.Yarıyıl
AKTS 2
Dersi Veren(ler) Prof. Dr. Saadettin ÖZDEMİR
Dersin Yardımcıları -
Dersin Öğrenme Çıktıları Dersi bitiren öğrenci tarihte kurulmuş Türk devletlerinin ve Türkiye Cumhuriyeti'nin eğitim sistemi, eğitim kurumları, önde gelen eğitimcileri ve eğitim politikaları hakkında bilgi sahibi olur.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
- -
Dersin İçeriği Türk eğitim tarihinin konusu, yöntemi ve kaynakları; ilk Türk devletlerinde eğitim; ilk Müslüman Türk devletlerinde eğitim; Türkiye Selçukluları ve Anadolu Beyliklerinde eğitim; Osmanlı Devleti’nde eğitim: İlk yenileşme hareketlerine kadar eğitim sistemi; 13-18. yüzyıllarda Osmanlı coğrafyası dışındaki Türk devletlerinde eğitim; Osmanlı Devleti’nde Tanzimat’a kadar eğitimde yenileşme hareketleri; Tanzimat’tan Cumhuriyete modern eğitim sisteminin kuruluşu; geleneksel eğitimin yeniden düzenlenmesi; 19-20. yüzyıllarda Avrasya’daki diğer Türk devlet ve topluluklarında eğitim; millî mücadele döneminde eğitim; Türkiye Cumhuriyeti’nde eğitim: Türkiye eğitim sisteminin temelleri, yapısı, kuruluşu ve gelişimi; başlangıcından bugüne öğretmen yetiştirme süreci; 21. yüzyılda Türk dünyasında eğitim; ortak hedefler, dil ve alfabe birliği, ortak tarih yazma çalışmaları.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Dersin hedefi Türk eğitim tarihi hakkında kuramsal bilgisi yüksek öğretmenler yetiştirmektir.
Dersin Amacı Bu dersin amacı Türk'lerin eğitim tarihini, eğitimle ilgili kurumlarını, önde gelen Türk eğitimcileri, eğitim tarihindeki dönüm noktalarını öğrencilere kavratmaktır.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Eğitim tarihi kavramları, derse giriş.
  Ön Hazırlık: İlgili kaynakların okunması ve sınıfta paylaşılması
2 İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşayış biçimi ve eğitimleri
  Ön Hazırlık: İlgili kaynakların okunması ve sınıfta paylaşılması
3 Selçuklular ve Anadolu Beylikleri’nde eğitim.
  Ön Hazırlık: İlgili kaynakların okunması ve sınıfta paylaşılması
4 Osmanlılarda eğitim.
  Ön Hazırlık: İlgili kaynakların okunması ve sınıfta paylaşılması
5 Osmanlılarda eğitimini idari teşkilatlanması, Vakıfların Türk eğitim tarihindeki yeri, Matbaanın Türk eğitim tarihindeki önemi, Avrupa’ya öğrenci gönderilmesi.
  Ön Hazırlık: İlgili kaynakların okunması ve sınıfta paylaşılması
6 Vize Haftası
  Ön Hazırlık: İlgili kaynakların okunması ve sınıfta paylaşılması
7 Tanzimat döneminde eğitim, Meşrutiyet ve Mutlakiyet dönemlerindeki eğitim.
  Ön Hazırlık: İlgili kaynakların okunması ve sınıfta paylaşılması
8 Satı Bey, Prens Sabahattin, İsmail Hakkı Baltacıoğlu’nun Türk eğitim tarihindeki yeri.
  Ön Hazırlık: İlgili kaynakların okunması ve sınıfta paylaşılması
9 Tevhid-i Tedrisat, Atatürk’ün Türk eğitim tarihindeki yeri.
  Ön Hazırlık: İlgili kaynakların okunması ve sınıfta paylaşılması
10 Cumhuriyet döneminde ilk öğretimde, orta öğretimde, özel eğitimde yenilik ve gelişmeler.
  Ön Hazırlık: İlgili kaynakların okunması ve sınıfta paylaşılması
11 Köy Enstitüleri. Cumhuriyet döneminde öğretmen yetiştirme.
  Ön Hazırlık: İlgili kaynakların okunması ve sınıfta paylaşılması
12 Cumhuriyet döneminin başlıca eğitimcileri, Türkiye-AB ilişkisinin eğitim tarihi açısından analizi.
  Ön Hazırlık: İlgili kaynakların okunması ve sınıfta paylaşılması
13 Cumhuriyet dönemi eğitim politikalarının analizleri
  Ön Hazırlık: İlgili kaynakların okunması ve sınıfta paylaşılması
14 Genel değerlendirme
  Ön Hazırlık: İlgili kaynakların okunması ve sınıfta paylaşılması
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Toplumun din hizmeti ve din eğitimi ihtiyacına cevap verebilecek bilgi ve becerileri kazanır. 5
2 İslam dinini temel kaynaklarından araştırabilecek düzeyde Arapça bilgisine sahip olur. 4
3 Alanındaki bilimsel araştırmaları takip edip kullanabilecek ve meslektaşlarıyla iletişim kurabilecek düzeyde bir yabancı dil (Batı dili) bilgisine sahip olur. 3
4 Din-birey-toplum ilişkilerini doğru bir şekilde anlama ve anlamlandırma yeteneği kazanır. 3
5 Toplumun dinî sosyal hizmet, dinî danışmanlık ve rehberlik ihtiyacına yönelik farkındalık, mesleki bilgi ve beceri sahibi olur. 2
6 Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme ihtiyaçlarını belirleyebilme ve öğrenme süreçlerini programlama ve yönlendirebilme bilgi ve becerisine sahip olur. 2
7 Teoloji ve din bilimleri alanındaki kavramları, düşünceleri, problemleri tanımlayabilme, bilimsel yöntemlerle araştırabilme, verileri sınıflandırma, değerlendirme, yorumlama ve analiz ederek bilimsel sonuçlara ulaşabilme becerisine sahip olur. 2
8 Aktüel dinî meselelere günümüz insanını tatmin edecek düzeyde çözüm üretebilecek bilgi ve becerilere sahip olur. 2
9 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olur. 2
10 Çeşitli boyutlarıyla din olgusu ve dinî hayata ilişkin konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilmek; bilgi birikimini ve sorunların çözümüne ilişkin önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme yetisi kazanır. 2
11 Toplumumuzdaki mezhebî ve dinî farklılıklar karşısında birleştirici, uzlaştırıcı ve hoşgörü temelli bir tutuma sahip olur. 2
12 Günümüz dünyasında yaşanmakta olan dinler ve inanç sistemleri hakkında yeterli bilgi donanımına sahip olur. 2
13 İslam kültür ve medeniyeti hakkında diğer kültür ve medeniyetlerle mukayese edebilecek düzeyde bilgi birikimine sahip olur. 2
14 2
15 2
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 1 10
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 50
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 1 2 2
Sunum 1 2 2
Proje 1 1 1
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 81    
Dersin Akts Kredisi 2    
Ders Notu Türk Eğitim Tarihi, Yahya AKYÜZ, PEGEM
Diğer Kaynaklar Türk Eğitim Tarihi, Yahya AKYÜZ, PEGEM
Materyal
Dökümanlar Türk Eğitim Tarihi, Yahya AKYÜZ, PEGEM
Ödevler İlgili öğretim üyesi tarafından ders sürecinde paylaşılacaktır.
Sınavlar İlgili öğretim üyesi tarafından ders sürecinde paylaşılacaktır.
Materyal Diğer İlgili öğretim üyesi tarafından ders sürecinde paylaşılacaktır.
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)