Ders Adı Kadın Hastalıkları ve Doğum-Kadın Sağlığının Belgesel Filmler İle İrdelenmesi
Ders Kodu TIP235
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 2
Dönem 4.Yarıyıl
AKTS 1
Dersi Veren(ler) Prof. Dr. Mekin Sezik
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Mevcut ders için öğrenme çıktıları sisteme girilmemiştir.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri Yok
Önerilen Seçmeli Dersler Yok
Dersin İçeriği Toplam 14 haftadan oluşan mevcut ÖÇM’nin ilk oturumu, tanışma ve ÖÇM’nin tanıtımını içermektedir. Sonraki 2 haftada kadın hastalıkları ve doğum perspektifinden kadın üreme sağlığının hangi unsurları içerdiğine dair interaktif oturumlar düzenlenecektir. Sonraki 4 hafta ise, kadın üreme sağlığı konuları hakkındaki 4 adet belgesel veya kurgu filmin seçilerek oturumlarda izlenmesini içermektedir. Filmler sırasında kadın sağlığına dair ülke ve dünya genelindeki sorunların tartışılması planlanmıştır. Bu aşamadan sonraki 4 haftada, analiz edilen 4 film temel alınarak, her filmde açığa çıkarılan ana sorunların çözümüne yönelik tartışmalar ve ödev şeklinde yapılandırılmış öğrenci sunumları gerçekleştirilecek; bu şekilde meslek hayatında karşılaşılması muhtemel sorunlara yönelik tutum geliştirme ve bu sorunlar ile bir hekim olarak mücadele yöntemlerinin geliştirilmesi hedeflenecektir. Son 3 hafta ise, konu hakkında literatür taraması ve grup çalışması şeklinde sunumların yapılarak ÖÇM programının tamamlanmasını içermektedir.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Bu modül sonunda, katılımcı tıp öğrencileri 1) Kadın hastalıkları ve doğum perspektifinden kadın üreme sağlığının hangi unsurları içerdiğini anlar. 2) Kadın sağlığına dair ülke ve dünya genelindeki sorunları, film materyali kullanarak analiz eder ve yorumlar. 3) Kadın üreme sağlığına dair sorunların çözümüne yönelik fikir geliştirir. 4) Üreme sağlığı konusunda hekimlik meslek hayatında karşılaşması muhtemel sorunlara yönelik tutum geliştirmeye başlar ve bu sorunlar ile bir hekim olarak nasıl mücadele edebileceğini anlar. 5) Belgesel veya film materyali üzerinden, mesleği ile ilgili durumları yorumlama becerisini artırır. 6) Bir konu hakkında bilimsel makale taramasının nasıl yapıldığı kavrar ve akademik veri tabanlarının temel kullanımını gerçekleştirir.
Dersin Amacı Kadın ve üreme sağlığına yönelik belgesel ve/veya kurgu filmler temel alınarak bu konudaki sorunların neler olduğunu ortaya koymak ve hekimlik mesleğinin üreme sağlığı ile ilişkisi ve sorunlara yaklaşımını analiz etmek
WorkPlacement
Hafta Konular  
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Temel, Cerrahi ve Dahili Tıp bilimleri alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç – gereçleri ve diğer bilimsel kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olmak. 0
2 Temel, Cerrahi ve Dahili Tıp bilimleri alanındaki aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirmek ve derinleştirmek, 0
3 Temel, Cerrahi ve Dahili Tıp bilimleri Alanları ile ilgili disiplinler arasındaki etkileşimi kavramak. 0
4 Temel, Cerrahi ve Dahili Tıp bilimleri Alanlarında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmek, 0
5 Temel, Cerrahi ve Dahili Tıp bilimleri Alanındaki kavram ve düşünceleri bilimsel yöntemlerle inceleyebilmek, verileri yorumlayabilmek ve değerlendirebilmek, sorunları tanımlayabilmek, analiz edebilmek, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirebilmek 0
6 Temel, Cerrahi ve Dahili Tıp bilimleri Alanındaki bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yeni bilgiler oluşturabilmek; uzmanlık gerektiren sorunları bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilmek 0
7 Klinik Uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilmek, ayrıca bağımsız olarak kurgulamak, çözüm yöntemi geliştirmek, çözmek, sonuçları değerlendirmek ve gerektiğinde uygulayabilmek, 0
8 Sorumluluğu altında çalışanların mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri planlayabilmek ve yönetebilmek 0
9 Mesleki alanındaki uygulamalarda karşılaşacağı öngörülmeyen karmaşık durumlarda, yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilmek ve sorumluluk alarak çözüm üretebilmek. 0
10 Temel, Cerrahi ve Dahili Tıp bilimleri Alanlarında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilmek, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilmek, öğrenmesini yönlendirebilmek ve ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütebilmek. 0
11 Sağlık alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilmek; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilmek, 0
12 Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek, 0
13 Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemek, bunları geliştirmek ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilmek, 0
14 Bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek 0
15 Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek 0
16 Sağlık alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olmak ayrıca bu değerleri öğretebilmek ve denetleyebilmek, 0
17 Meslek hayatı içerisinde sağlık alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilmek ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilmek, 0
18 Sosyal hakların evrenselliğine değer veren, sosyal adalet bilincini kazanmış, kalite yönetimi ve süreçleri ile çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahip olmak. 0
19 Alanında özümsedikleri bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda uygulayabilmek. 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 0 0
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 0
Finalin Başarıya Oranı 0
TOPLAM 0
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 0 0 0
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı 0 0 0
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)