Ders Adı Kadın Hastalıkları ve Doğum
Ders Kodu TIP405
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 4
Dönem -
AKTS 6
Dersi Veren(ler) 1-Hilmi Baha Oral 2.Gökhan Bayhan 3-Mehmet Okan Özkaya 4-Mekin Sezik 5-Mehmet Güney 6-Evrim Erdemoğlu 7-İlker Günyeli 8.Esra Nur Tola
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1. Kadın Hastalıkları ve Doğuma giriş. Tarihçesini öğrenmek. 2. Gebelik ve maternal fizyoloji. Gebelikte ortaya çıkan metabolik değişiklikleri anlamak. Gebe kadının muayene ve kontrolünün pratik uygulamalarını yapmak. 3. Kadın genital sisteminin anatomisini öğrenmek. 4. Normal doğumun mekanizmalarını teorik ve pratik olarak öğrenmek. Maket çalışmaları ile doğumu kavramak ve doğum salonunda normal doğumun yönetimini yapabilme pratiğini kazanmak. 5. Genital sistemin premalign ve malign hastalıklarını öğrenmek. 6. Üreme endokrinolojisini öğrenmek. Hipotalamo-hipofizer-ovaryan eksendeki bozuklukları ve buna bağlı olarak oluşan klinik tabloları öğrenmek. Kısırlık hastasına yaklaşım teori ve paratiğini kazanmak. 7. Erken ve geç gebelik komplikasyonlarını ve yüksek riskli gebelikleri tanımak. 8. Cinsel yolla bulaşan hastalıkları tanımak. 9. Jinekolojik ve Obstetrik acilleri öğrenmek ve pratikteki yaklaşımları klinikte görerek kavramak. 10. Kadın Hastalıkları ve Doğum Disiplinin başta üroloji, genel cerrahi ve endokrinoloji olmak üzere diğer disiplinler ile olan birlikteliğini öğrenerek aynı zamanda interdisipliner çalışma becerisini kazanmak.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği ? Doğum; Normal doğumlar (teorik ve pratik), patolojik doğumlar ve teoriği, doğum öncesi ve doğum sonrası komplikasyonları (teorik ve pratik) ? Kadın genital endokrinolojisi, fizyopatolojisi, seksüel gelişim bozuklukları ? Kadın genital sistemi ve alt üriner sisteme ait hastalık ve fonksiyon bozuklukları ? Kadın genital sistem enfeksiyonları ? Kadın genital sistem benign ve malign tümörleri teorik olarak anlatımı. Klinik pratik uygulama: Staj süresince öğrencilere hasta verilerek bire bir hasta takibi yaptırılmaktadır.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Bu derste öğrencilerin kadın genital sistemi hastalıkları ve doğum ile ilgili daha önceki sınıflarda öğrendikleri bilgiler konusunda kısa hatırlatma yapılması ve obstetrik-jinekolojik sorunu olan hasta takibi yapmasının sağlanması amaçlanmaktadır.
Dersin Amacı Bu derste öğrencilerin kadın genital sistemi hastalıkları ve doğum ile ilgili daha önceki sınıflarda öğrendikleri bilgiler konusunda kısa hatırlatma yapılması ve obstetrik-jinekolojik sorunu olan hasta takibi yapmasının sağlanması amaçlanmaktadır.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Kadın Hastalıkları ve Doğum Tarihçesi; Gebelik ve Maternal Fizyoloji; Normal Doğum
2 Sezaryen ve Diğer Operatif Doğumlar; Tekrarlayan Gebelik Kayıpları; Geç Gebelik Komplikasyonları
3 Vulvanın Benign Hastalıkları; Overin Malign Tümörleri; Endometrium Kanseri
4 Amenore; Polikistik Over Sendromu; Menopoz ve Osteoporoz
5 Prolapsus-İnkontinans; Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar ve PİH
6 Myoma Uteri; Ektopik Gebelik; Kontrasepsiyon
7
8
9
10
11
12
13
14
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Temel, Cerrahi ve Dahili Tıp bilimleri alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç – gereçleri ve diğer bilimsel kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olmak. 5
2 Temel, Cerrahi ve Dahili Tıp bilimleri alanındaki aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirmek ve derinleştirmek, 5
3 Temel, Cerrahi ve Dahili Tıp bilimleri Alanları ile ilgili disiplinler arasındaki etkileşimi kavramak. 5
4 Temel, Cerrahi ve Dahili Tıp bilimleri Alanlarında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmek, 3
5 Temel, Cerrahi ve Dahili Tıp bilimleri Alanındaki kavram ve düşünceleri bilimsel yöntemlerle inceleyebilmek, verileri yorumlayabilmek ve değerlendirebilmek, sorunları tanımlayabilmek, analiz edebilmek, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirebilmek 2
6 Temel, Cerrahi ve Dahili Tıp bilimleri Alanındaki bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yeni bilgiler oluşturabilmek; uzmanlık gerektiren sorunları bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilmek 3
7 Klinik Uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilmek, ayrıca bağımsız olarak kurgulamak, çözüm yöntemi geliştirmek, çözmek, sonuçları değerlendirmek ve gerektiğinde uygulayabilmek, 3
8 Sorumluluğu altında çalışanların mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri planlayabilmek ve yönetebilmek 1
9 Mesleki alanındaki uygulamalarda karşılaşacağı öngörülmeyen karmaşık durumlarda, yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilmek ve sorumluluk alarak çözüm üretebilmek. 1
10 Temel, Cerrahi ve Dahili Tıp bilimleri Alanlarında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilmek, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilmek, öğrenmesini yönlendirebilmek ve ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütebilmek. 2
11 Sağlık alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilmek; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilmek, 1
12 Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek, 3
13 Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemek, bunları geliştirmek ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilmek, 2
14 Bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek 2
15 Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek 2
16 Sağlık alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olmak ayrıca bu değerleri öğretebilmek ve denetleyebilmek, 1
17 Meslek hayatı içerisinde sağlık alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilmek ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilmek, 1
18 Sosyal hakların evrenselliğine değer veren, sosyal adalet bilincini kazanmış, kalite yönetimi ve süreçleri ile çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahip olmak. 1
19 Alanında özümsedikleri bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda uygulayabilmek. 2
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 0 0
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 0
Finalin Başarıya Oranı 0
TOPLAM 0
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 6 12 72
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 6 12 72
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 8 8
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 16 16
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 168    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu Öğretim Üyelerince MS Ofis Powerpoint (ppt) programında hazırlanan ders notları.
Diğer Kaynaklar 1- Sinan BERKMAN , Samet TOPUZ. Jinekoloji, Nobel Tıp Kitabevi, İstanbul, 2004.
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)