Ders Adı Beyin Cerrahisi
Ders Kodu TIP504
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 5
Dönem -
AKTS 3
Dersi Veren(ler) 1. Prof. Dr. H. Murat GÖKSEL 2. Doç. Dr. N. ŞENOL 3. Dr. Öğr. Grv. T. KARAASLAN 4. Dr. Öğr. Grv. A.S. OĞUZOĞLU
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1. Tıp doktorunun bilmesi yeterli olacak düzeyde Nöroşirurji konularını göstermek. 2. Nöro cerrahinin yapılma nedenleri, etki düzeyi göstermek 3. Nöro cerrahi yapılan hastalara yaklaşımı öğretmek 4. Travma sonrasındaki acil durumlarda müdahaleleri göstermek 5. Santral ve periferik sinir sisteminin hastalıklarında cerrahinin yanında diğer disiplinlerin önemini vurgulamak. 6. Santral ve periferik sinir sistemi hastalıklarından korunma yöntemlerinin gösterilmesi 7. Nöroşirurji hastalarının temel şikayetlerini göstererek tanı döneminin hızlanmasını sağlamak 8. Sistemik hastalıkların ele alınması sürecinde nöral sistem hastalıklarını da göz önüne alınmasını sağlamak
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Santral ve periferik sinir sisteminin doğumsal, neoplastik, travmatik, dejeneratif ve enfeksiyöz hastalıklarında nöro cerrahi
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri 1. Santral ve Periferik sinir sisteminin hastalıklarının genel olarak anlaşılması 2. Santral ve Periferik sinir sisteminde cerrahi yaklaşımları vurgulamak 3 Cerrahi öncesi ve sonrasındaki hastalara yaklaşımı göstermek
Dersin Amacı Santral ve Periferik Sinir Sistemi Hastalıkları ve Cerrahi Tedavilerini Öğretmek
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Nöroşirurjiye giriş, tarihi gelişimi Nöroşirurji genel yaklaşımları Beyin omurilik sıvısı ve ventriküler sistem, Hidrosefali Konjenital spinal anomaliler Konjenital kranial anomaliler Kafaiçi basınç artımı sendromu Beyin ödemi, Beyin herniasyonları Cerrahi Yaklaşımlar Nöroonkoloji Kafa travmaları Omurga ve spinal kord travmaları Serebral vasküler hastalıklar Serebrovasküler hemorajik ve iskemik hastalıklar Dejeneratif omurga ve İntervertebral disk hastalıkları Santral sinir sistemi enfeksiyonları Santral sinir sistemi fonksiyonel hastalıkları Periferik sinir travmaları ve tuzak nöropatileri
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Temel, Cerrahi ve Dahili Tıp bilimleri alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç – gereçleri ve diğer bilimsel kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olmak. 4
2 Temel, Cerrahi ve Dahili Tıp bilimleri alanındaki aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirmek ve derinleştirmek, 4
3 Temel, Cerrahi ve Dahili Tıp bilimleri Alanları ile ilgili disiplinler arasındaki etkileşimi kavramak. 3
4 Temel, Cerrahi ve Dahili Tıp bilimleri Alanlarında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmek, 2
5 Temel, Cerrahi ve Dahili Tıp bilimleri Alanındaki kavram ve düşünceleri bilimsel yöntemlerle inceleyebilmek, verileri yorumlayabilmek ve değerlendirebilmek, sorunları tanımlayabilmek, analiz edebilmek, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirebilmek 2
6 Temel, Cerrahi ve Dahili Tıp bilimleri Alanındaki bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yeni bilgiler oluşturabilmek; uzmanlık gerektiren sorunları bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilmek 3
7 Klinik Uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilmek, ayrıca bağımsız olarak kurgulamak, çözüm yöntemi geliştirmek, çözmek, sonuçları değerlendirmek ve gerektiğinde uygulayabilmek, 4
8 Sorumluluğu altında çalışanların mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri planlayabilmek ve yönetebilmek 3
9 Mesleki alanındaki uygulamalarda karşılaşacağı öngörülmeyen karmaşık durumlarda, yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilmek ve sorumluluk alarak çözüm üretebilmek. 3
10 Temel, Cerrahi ve Dahili Tıp bilimleri Alanlarında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilmek, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilmek, öğrenmesini yönlendirebilmek ve ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütebilmek. 2
11 Sağlık alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilmek; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilmek, 3
12 Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek, 2
13 Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemek, bunları geliştirmek ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilmek, 1
14 Bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek 1
15 Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek 2
16 Sağlık alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olmak ayrıca bu değerleri öğretebilmek ve denetleyebilmek, 2
17 Meslek hayatı içerisinde sağlık alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilmek ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilmek, 2
18 Sosyal hakların evrenselliğine değer veren, sosyal adalet bilincini kazanmış, kalite yönetimi ve süreçleri ile çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahip olmak. 2
19 Alanında özümsedikleri bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda uygulayabilmek. 3
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 0 0
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 1 100
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 0
Finalin Başarıya Oranı 0
TOPLAM 0
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 1 36 36
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 1 15 15
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 1 10 10
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 81    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar 1-“Nöroloji ve Nöroşirurji” Resimli Açıklamalı. Lindsay.Neurology and Neurosurgery den Çeviri Ed. Bozbuğa M. Nobel Tıp Kitabevleri. 2000 ISBN : 9754200386 2- “Temel Nöroşirurji” Editör Kemal Benli. Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri Basımevi. 2004 ISBN: 975491172X
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)