Ders Adı Enfeksiyon Hastalıkları
Ders Kodu TIP506
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 5
Dönem -
AKTS 4
Dersi Veren(ler) Onur KAYA Esra Nurlu Temel
Dersin Yardımcıları Dr.Melahat Yılmaz
Dersin Öğrenme Çıktıları Anamnez alma ve fizik muayane yöntemlerini öğrenmek Ateşin patogenezini ve nedeni bilinmeyen ateşin sebeplerini öğrenmek. Santral sinir sistemi enfeksiyonlarının, üriner sistem enfeksiyonlarının, gastrointestinal sistem enfeksiyonlarının, solunum yolu enfeksiyonlarının, deri ve yumuşak doku enfeksiyonlarının, hemopoetik sistem enfeksiyonlarının değerlendirilmesi, etiyopatogenezleri, klinik ve laboratuvar özellikleri ve tedaviler Hastane enfeksiyonlarını ve hastane enfeksiyonu olan bir hastaya yaklaşımı öğrenmek. Uygun antimikrobiyal kemoterapiyi, Gram-Giemsa boyama ve direk mikroskopi tekniklerini öğrenmek. İmmünizasyon İmmünyetmezlik durumlarındaki fırsatçı enfeksiyonların klinik özellikleri, ayırıcı tanıları ve tedavileri
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Enfeksiyon hastalıklarının önemi. Sık görülen enfeksiyon hastalıklarının etiyopatogenezleri, klinik ve laboratuvar bulguları, tedavileri ile korunma yöntemleri.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Enfeksiyon hastalıklarının etkenlerini, patogenezlerini, klinik özelliklerini ve tedavilerini öğrenmek Klinik mikrobiyoloji uygulamalarını öğrenmek Enfeksiyon hastalıklarından korunma yöntemlerini öğrenmek Antimikrobiyal kemoterapinin temel prensiplerini öğrenmek Hastane enfeksiyonlarını ve hastane enfeksiyonlarından korunma yöntemlerini öğrenmek.
Dersin Amacı Enfeksiyon Hastalıkları ile ilgili genel kavramları ile ilgili bilgilendirmek. Sık görülen enfeksiyon hastalıklarına yaklaşımın değerlendirilmesi, enfeksiyon hastalıklarında semptomların ve fizik muayene yöntemlerinin değerlendirilmesi
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Ateş, Nedeni bilinmeyen ateş, Hastane enfeksiyonları, Solunum yolu enfeksiyonları, Santral sinir sistemi enfeksiyonları, immünyetmezlik durumlarında fırsatçı enfeksiyonlar, bruselloz, sıtma, salmonelloz, sedimantasyon ve CRP.
2 Endokardit, Gastrointestinal sistem enfeksiyonları, deri ve yumuşak doku enfeksiyonları, şarbon, viral hepatit, atipik mikobakteriyel hastalıklar, bakteriyemi ve sepsis.
3 Üriner sistem enfeksiyonları, Antimikrobiyal kemoterapi, tetanoz, gazlı gangren, AIDS, kuduz, infeksiyoz mononukleoz, erişkinlerde bağışıklama.
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Temel, Cerrahi ve Dahili Tıp bilimleri alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç – gereçleri ve diğer bilimsel kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olmak. 5
2 Temel, Cerrahi ve Dahili Tıp bilimleri alanındaki aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirmek ve derinleştirmek, 5
3 Temel, Cerrahi ve Dahili Tıp bilimleri Alanları ile ilgili disiplinler arasındaki etkileşimi kavramak. 5
4 Temel, Cerrahi ve Dahili Tıp bilimleri Alanlarında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmek, 5
5 Temel, Cerrahi ve Dahili Tıp bilimleri Alanındaki kavram ve düşünceleri bilimsel yöntemlerle inceleyebilmek, verileri yorumlayabilmek ve değerlendirebilmek, sorunları tanımlayabilmek, analiz edebilmek, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirebilmek 5
6 Temel, Cerrahi ve Dahili Tıp bilimleri Alanındaki bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yeni bilgiler oluşturabilmek; uzmanlık gerektiren sorunları bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilmek 4
7 Klinik Uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilmek, ayrıca bağımsız olarak kurgulamak, çözüm yöntemi geliştirmek, çözmek, sonuçları değerlendirmek ve gerektiğinde uygulayabilmek, 4
8 Sorumluluğu altında çalışanların mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri planlayabilmek ve yönetebilmek 4
9 Mesleki alanındaki uygulamalarda karşılaşacağı öngörülmeyen karmaşık durumlarda, yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilmek ve sorumluluk alarak çözüm üretebilmek. 4
10 Temel, Cerrahi ve Dahili Tıp bilimleri Alanlarında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilmek, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilmek, öğrenmesini yönlendirebilmek ve ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütebilmek. 4
11 Sağlık alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilmek; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilmek, 4
12 Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek, 4
13 Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemek, bunları geliştirmek ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilmek, 4
14 Bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek 3
15 Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek 3
16 Sağlık alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olmak ayrıca bu değerleri öğretebilmek ve denetleyebilmek, 4
17 Meslek hayatı içerisinde sağlık alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilmek ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilmek, 4
18 Sosyal hakların evrenselliğine değer veren, sosyal adalet bilincini kazanmış, kalite yönetimi ve süreçleri ile çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahip olmak. 5
19 Alanında özümsedikleri bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda uygulayabilmek. 5
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 3 14 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 3 8 24
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 3 7 21
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 107    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar 1-Topçu AW, Söyletir G, Doğanay M. Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyolojisi I ve II. Nobel Tıp Kitabevleri 3.Baskı, İstanbul 2008. 2-Uzun Ö, Ünal S. Güncel bilgiler ışığında infeksiyon hastalıkları I ve II. Bilimsel Tıp Yayınevi, Ankara 2001. 3-Bilgehan H. Klinik Mikrobiyolojik Tanı. Fakülteler Kitabevi, 3.Baskı 2002. 4-Mandell GG, Bennett JE, Dolin R. Principles and Practise of Infectious Diseases. Pennsylvania:Churchill Livingstone; 2005. 5- Leblebicioğlu H, Usluer G, Ulusoy S. Antibiyotikler .Bilimsel Tıp Yayınevi, Ankara 2008
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)