Ders Adı Göğüs Cerrahisi
Ders Kodu TIP509
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 5
Dönem -
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Rasih YAZKAN
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1. göğüs cerrahisine giriş, göğüs cerrahisinde genel kavramlar, göğüs cerrahisi enstrümanlarının kullanılış amaçlarını öğrenmek ve pratik uygulamalarını yapmak. 2. göğüs cerrahisi hastalıkları hakkında genel bilgileri öğrenmek. 3. göğüs cerrahisi operasyonları hakkında bilgi edinmek, operasyonlara katılmak 4. Serviste yatan hastalara yaklaşımı öğrenmek, pratik olarak hasta vizitlerine katılmak. göğüs cerrahisi hastalıkları ve yeni çalışmalar hakkında hazırlanan seminerlere katılmak
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği göğüs cerrahisine giriş, göğüs cerrahisinde semptomatoloji ve fizik muayene, göğüs cerrahisi radyolojisi ve göğüs cerrahisi hastalıklarını değerlendirme becerisi.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri 1- Toraksın cerrahi anatomisinin öğrenilmesi. Cerrahi müdahalelerde uygulanan yaklaşım yollarının, göğüs cerrahisinde kullanılan anatomik insziyonları sayabilme. 2- Her hasta için uygun olan invaziv tanı yöntemleri ile tedavide vazgeçilmez olan doğru histopatolojik yöntemlerin öğrenilmesi. Göğüs Cerrahisinde uygulanan invaziv tanı yöntemlerinin öğrenilmesi ve bu yöntemlerin endikasyonları, birbirlerine olan avantajları, dezavantajları, kontrendikasyonları ve komplikasyonlarının neler olduğunu söyleyebilme. 3- Akciğer kanseri tanısının konulmasında kullanılacak tanı yöntemlerinin öğrenilmesi. Akciğer kanserinde operabilite ve inoperabilite kriterlerinin neler olduğunu ayırdedebilme. 4- Pnömotorakslı olguların klinik ve radyolojik olarak tanınabilmelerinin sağlanması ve tedavi seçeneklerinin sıralayabilme. 5- Özefagus kanserinin klinik ve radyolojik özelliklerinin öğrenilmesi. Özefagus kanserinde uygulanacak cerrahi yöntemlerin neler olduğunu sayabilme. 6- Toraks travmaları sırasında gelişebilecek klinik durumların öğrenilmesi, tanı ve tedavi yollarının neler olduğuna karar verebilme. 7- Trakeobronşial yabancı cisim aspirasyonlarında klinik, radyolojik değerlendirmenin ve uygun müdahalenin neler olduğunu sayabilme. 8- VATS’ın göğüs cerrahisi uygulamalarındaki yerini açıklayabilme. 9- Kist hidatik hastalarının klinik ve radyoloji olarak tanınabilmesinin sağlanması ve tedavi prensiplerinin neler olduğunu söyleyebilme. 10- Bronşektazi hastalığının klinik ve radyolojik olarak tanınabilmesinin sağlanması ve tedavi prensiplerini ayırdedebilme. 11- Akciğer absesinin klinik ve radyolojik olarak tanınabilmesinin sağlanması ve tedavi prensiplerini oluşturabilme. 12- Soliter pulmoner nodül’ün klinik ve radyolojik olarak tanınabilmesinin sağlanması ve tedavi prensiplerinin neler olduğunu sayabilme.
Dersin Amacı 1-Göğüs cerrahisini ilgilendiren hastalıkları tanımak 2-Göğüs cerrahisini ilgilendiren hastalıkların teşhisine yönelik anamnez ve fizik muayenesini yapabilmek. 3-Göğüs muayenesi sırasında saptanan normal bulgular ile patolojik olanları ayırt edebilmek. 4-Anamnez ve fizik muayene bulgularını sentezleyerek tanı ve ayırıcı tanı yapabilmek. 5-Tanı ve ayırıcı tanıda kullanılacak laboratuvar ve radyoloji yöntemlerini belirleyebilmek ve yorumlayabilmek.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
0 göğüs cerrahisi giriş
0 toraks travmaları
0 pnömotoraks
0 plevral efüzyon
0 akciğer kanseri
0 akciğer apsesi
0 göğüs cerrahisinde radyolojik görüntüleme
0 göğüs duvarı tümörleri
0 soliter pulmoner nodül
0 diyafragma hastalıkları
0 özefagus hastalıkları
0 trakea ve hastalıkları
0 mediyasten
0 kist hidatik
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Temel, Cerrahi ve Dahili Tıp bilimleri alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç – gereçleri ve diğer bilimsel kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olmak. 5
2 Temel, Cerrahi ve Dahili Tıp bilimleri alanındaki aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirmek ve derinleştirmek, 5
3 Temel, Cerrahi ve Dahili Tıp bilimleri Alanları ile ilgili disiplinler arasındaki etkileşimi kavramak. 5
4 Temel, Cerrahi ve Dahili Tıp bilimleri Alanlarında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmek, 4
5 Temel, Cerrahi ve Dahili Tıp bilimleri Alanındaki kavram ve düşünceleri bilimsel yöntemlerle inceleyebilmek, verileri yorumlayabilmek ve değerlendirebilmek, sorunları tanımlayabilmek, analiz edebilmek, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirebilmek 2
6 Temel, Cerrahi ve Dahili Tıp bilimleri Alanındaki bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yeni bilgiler oluşturabilmek; uzmanlık gerektiren sorunları bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilmek 3
7 Klinik Uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilmek, ayrıca bağımsız olarak kurgulamak, çözüm yöntemi geliştirmek, çözmek, sonuçları değerlendirmek ve gerektiğinde uygulayabilmek, 3
8 Sorumluluğu altında çalışanların mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri planlayabilmek ve yönetebilmek 1
9 Mesleki alanındaki uygulamalarda karşılaşacağı öngörülmeyen karmaşık durumlarda, yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilmek ve sorumluluk alarak çözüm üretebilmek. 1
10 Temel, Cerrahi ve Dahili Tıp bilimleri Alanlarında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilmek, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilmek, öğrenmesini yönlendirebilmek ve ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütebilmek. 4
11 Sağlık alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilmek; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilmek, 2
12 Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek, 4
13 Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemek, bunları geliştirmek ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilmek, 1
14 Bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek 1
15 Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek 1
16 Sağlık alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olmak ayrıca bu değerleri öğretebilmek ve denetleyebilmek, 1
17 Meslek hayatı içerisinde sağlık alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilmek ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilmek, 3
18 Sosyal hakların evrenselliğine değer veren, sosyal adalet bilincini kazanmış, kalite yönetimi ve süreçleri ile çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahip olmak. 0
19 Alanında özümsedikleri bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda uygulayabilmek. 3
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 0 0
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 0
Finalin Başarıya Oranı 0
TOPLAM 0
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 1 14 14
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 1 28 28
Ödevler 0 0 0
Sunum 1 7 7
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 1 25 25
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 8 8
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 8 8
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 90    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)