Ders Adı Nöroloji
Ders Kodu TIP513
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 5
Dönem -
AKTS 4
Dersi Veren(ler) 1-Prof. Dr. Süleyman KUTLUHAN 2-Prof. Dr. Serpil DEMİRCİ 3-Doç. Dr. Hasan Rifat KOYUNCUOĞLU 4- Doç. Dr.Vedat Ali YÜREKLİ 5- Yrd. Doç. Dr. Melike Doğan Ünlü
Dersin Yardımcıları 1-Arş. Gör. Dr. Burak GÜREL 2-Arş. Gör. Dr. Seda DAĞLI
Dersin Öğrenme Çıktıları 1. Nörolojide anamnez. Nörolojik hastalıklar temelinde anamnez alma, yönlendirme, yorumlama bilgi ve yeteneklerini geliştirmek. 2. Nörolojik aciller-1 (Motor nöron hastalıklarında acil durumlar) Guillain Barre Sendromu, miyastenik ve kolinerjik krizi ayırıp tanıyabilmek tedavisini yönetmeyi öğrenmek. 3. Nörolojik aciller-2 (Status Epileptikus) Status epileptikusun tanı ve tedavisin öğrenmek. 4. Serebrovasküler olaylar tanı ve tedavisini öğrenmek 5. Kranial sinirler ve muayenesini yorumlamasını öğrenmek 6. Yürüyüş bozukluklarını görünümleri ve nörolojik nedenlerini belirlemeyi öğrenmek 7. Bilinç bozuklukları nedenleri ve ayırıcı tanısını öğrenmek 8. Nöromusküler kavşak hastalıklaın ayırıcı tanısı ve tedavisini öğrenmek 9. Demiyelinizan hastalıkların ayırıcı tanısı ve tedavisini öğrenmek 10. Başağrılarının ayırıcı tanısı ve tedavisini kavramak 11. Mental durum muayenesi ve demansiyel hastalıkları tanımak 12. Duyu bozukluklarını değerlendirmek 13. İnflamatuar kas hastalıklarını öğrenmek 14. Uyku bozuklukları nedenleri ve tedavisini öğrenmek 15. Santral sinir sistemi enfeksiyonları ayırıcı tanısı ve tedavisini öğrenmek 16. Nörooftalmolojik değerlendirmeyi kavramak. Klinik bulgu belirtileri değerlendirerek lezyonun anatomik lokalizasyonu ve olası etyolojik faktör listesini düşünerek ayrımı yapmayı öğrenmek. 17. Medulla sipinalisin hastalıklarını öğrenmek 18. Konuşma bozuklukları çeşitleri ve ayırıcı tanısını öğrenmek 19. Muskuler distrofilerin tanı ve yönetimini öğrenmek
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Nörolojiye giriş, Nöroloji genel ve özel terminolojisinin, nörolojik hastalıkların ve nörolojik kavramların öğrenilmesi. Nörolojide anamnez Parkinson Hastalığı Diğer Hareketler Bozuklukları Medülla spinalis ve hastalıkları Periferik Sinir Sistemi ve hastalıkları Herediter polinöropatiler Nörootoloji Primer Demanslar Sekonder Demanslar Epilepsi Serebrovasküler hastalıklar Uyku ve bozuklukları Bilinç ve Bozuklukları Nörooftalmoloji Kas Hastalıkları Yürüyüş bozuklukları EMG uygulama ENG uygulama EEG uygulama Nörolojik Muayene Uygulama Pratik uygulama tekrarı ve ara sınav haftası Nörolojik aciller Konuşma bozuklukları Nöropatik ağrı Kas sinir kavşak hastalıkları Demyelinizan ve dismyelinizan hastalıklar Kanalopatiler Kranial sinirler
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri 1. Nörolojik anatomi fizyoloji ve klinik bulgular arasında korelasyon kurma ve yorum yapabilme yeteneği kazandırmak. 2. Nörolojik hastalıkları tanımak ve tedavi yönetimi bilgi ve yeteneğini geliştirmek. 3. Acil nörolojik hastalıklarda pratik ve yeterli yaklaşım ve tedavi yönetimi yeteneğini geliştirmek. 4. Nörolojik hasta ve yakınları ile iletişim yeteneklerini geliştirmek. 5. Rutin nörolojik incelemelerin endikasyon ve sonuçlarını yeterince yorumlama yeteneği kazandırmak.
Dersin Amacı Nörolojik hastaya yaklaşım; Sinir siteminin normal ve patolojik fonksiyonel anatomisini ve hastalıklarını bilerek, hasta karşısında bu bilgilerden yararlanarak yorum yapabilme, tanıya ulaşabilme, tedaviyi yönetebilme yeteneğini geliştirmek. (özellikle genel pratisyenlikte sık karşılaşılan nörolojik hastalıklar ve acil nörolojik hastalıklar hakkında)
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Nörolojide anamnez ,Parkinson Hastalığı ,Diğer Hareketler Bozuklukları, Medülla spinalis ve hastalıkları, Periferik Sinir Sistemi ve hastalıkları, Herediter polinöropatiler, Nörootoloji, Primer Demanslar, Sekonder Demanslar, Epilepsi.
  Ön Hazırlık: Nöroloji. İst Tıp Fak Ders Kitapları
2 Serebrovasküler hastalıklar, Uyku ve bozuklukları, Bilinç ve Bozuklukları, Nörooftalmoloji, Kas Hastalıkları, Yürüyüş bozuklukları, EMG uygulama, ENG uygulama, EEG uygulama.
  Ön Hazırlık: Nöroloji. İst Tıp Fak Ders Kitapları
3 Nörolojik Muayene Uygulama, Pratik uygulama tekrarı ve ara sınav haftası, Nörolojik aciller, Konuşma bozuklukları, Nöropatik ağrı, Kas sinir kavşak hastalıkları, Demyelinizan ve dismyelinizan hastalıklar, Kanalopatiler, Kranial sinirler.
  Ön Hazırlık: Nöroloji. İst Tıp Fak Ders Kitapları
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Temel, Cerrahi ve Dahili Tıp bilimleri alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç – gereçleri ve diğer bilimsel kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olmak. 5
2 Temel, Cerrahi ve Dahili Tıp bilimleri alanındaki aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirmek ve derinleştirmek, 5
3 Temel, Cerrahi ve Dahili Tıp bilimleri Alanları ile ilgili disiplinler arasındaki etkileşimi kavramak. 4
4 Temel, Cerrahi ve Dahili Tıp bilimleri Alanlarında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmek, 4
5 Temel, Cerrahi ve Dahili Tıp bilimleri Alanındaki kavram ve düşünceleri bilimsel yöntemlerle inceleyebilmek, verileri yorumlayabilmek ve değerlendirebilmek, sorunları tanımlayabilmek, analiz edebilmek, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirebilmek 4
6 Temel, Cerrahi ve Dahili Tıp bilimleri Alanındaki bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yeni bilgiler oluşturabilmek; uzmanlık gerektiren sorunları bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilmek 2
7 Klinik Uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilmek, ayrıca bağımsız olarak kurgulamak, çözüm yöntemi geliştirmek, çözmek, sonuçları değerlendirmek ve gerektiğinde uygulayabilmek, 3
8 Sorumluluğu altında çalışanların mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri planlayabilmek ve yönetebilmek 1
9 Mesleki alanındaki uygulamalarda karşılaşacağı öngörülmeyen karmaşık durumlarda, yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilmek ve sorumluluk alarak çözüm üretebilmek. 2
10 Temel, Cerrahi ve Dahili Tıp bilimleri Alanlarında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilmek, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilmek, öğrenmesini yönlendirebilmek ve ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütebilmek. 2
11 Sağlık alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilmek; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilmek, 2
12 Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek, 2
13 Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemek, bunları geliştirmek ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilmek, 2
14 Bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek 1
15 Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek 1
16 Sağlık alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olmak ayrıca bu değerleri öğretebilmek ve denetleyebilmek, 2
17 Meslek hayatı içerisinde sağlık alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilmek ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilmek, 1
18 Sosyal hakların evrenselliğine değer veren, sosyal adalet bilincini kazanmış, kalite yönetimi ve süreçleri ile çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahip olmak. 2
19 Alanında özümsedikleri bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda uygulayabilmek. 3
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 0 0
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 0
Finalin Başarıya Oranı 0
TOPLAM 0
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 3 20 60
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 2 15 30
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 3 10 30
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 5 5
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 5 5
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 130    
Dersin Akts Kredisi 4    
Ders Notu “Her konu için nöroloji ders notları. SDÜ Nöroloji AD”
Diğer Kaynaklar 1-İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Nöroloji Ders Kitabı 2-Yaltkaya Korkut ve ark. Akdeniz Üniversitesi Tıp Fak Nöroloji Ders Kitabı, 2000. 3-Netter FH. Atlas of human anatomy (second edition). USA, Novartis, 1997: 268. 4-Dejong's The Neurologic Examination-Türkçesi - Nobel - 2008 5-Gilroy Temel Nöroloji, Güneş kitabevi, 2002 6-Adams Principles of Neurology, çev. Murat EMRE, Asya tıp, 2006 7-Merrit’s Neurology Türkçe, çev. Barış BASLO, 2008 8-Moore K, AF. Dalley: Clinically oriented anatomy. Fourth ed. Lippincot Williams &Wilkins Company, Philadelphia, 1999 9- Bradley Neurology in Clinical Practice TÜRKÇE 5. Ed. , 2008
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)