Ders Adı Anesteziyoloji ve Reanimasyon
Ders Kodu TIP542
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 5
Dönem -
AKTS 1
Dersi Veren(ler) 1. Prof. Dr. Pakize Kırdemir 2. Prof. Dr. Berit Gökçe Ceylan 3. Doç.Dr. Filiz Alkaya Solmaz 4. Dr. Öğr. Üyesi Pınar Karabacak 5. Dr. Öğr. Üyesi Eyüp Sabri Özden 6. Dr. öğr. Üyesi Mustafa Soner Özcan
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Perioperatif dönemde normal fizyolojik fonksiyonları izlemek ve sürdürmek, Cerrahi prosedürlerin tipine özgü anestezi yöntemlerinin öğrenilmesi Solunum fonksiyonunu değerlendirmek ve respiratör tedavisini uygulamak, Organ yetersizliğini tanımak ve ilk adım tedavilerini yapmak, Temel Yaşam Desteğinin kavratılması Hastaya tüm yaşamsal fonksiyonları değerlendirerek anestezi vermek Preoperatif değerlendirmeyi kavratmak
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Genel Anesteziye Giriş, Ameliyat Öncesi Değerlendirme ve Premedikasyon, İntraoperatif ve Postoperatif Hasta Takibi, Monitörizasyon, Havayolu Sağlanması ve Endotrakeal Entübasyon, Anestezi Komplikasyonları, İntravenöz Anestezikler, İnhalasyon Anestezikleri, Sinir-Kas İletimi ve Kas Gevşeticiler, Lokal Anestezikler, Epidural ve Spinal Anestezi, Temel Yaşam Desteği, Termoregülasyon ve Malign Hipertermi, Ağrının Nörofizyolojisi, Analjezik Kullanım İlkeleri, Postoperatif Ağrı ve Tedavisi, Yoğun Bakıma Giriş, Tedavi İlkeleri, Akut Solunum Yetmezliği ve ARDS, SIRS, Sepsis
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Anestezi pratiğinin tıp alanında uygulama alanlarının kavratılması Acil yaşam desteğinin öğretilmesi Yoğun bakım tedavisi genel prensiplerinin öğretilmesi
Dersin Amacı Her yaş ve riskte hastaya uygulanacak tüm cerrahi ve invaziv tıbbi girişimlerin ağrı ve stresten korunarak gerçekleşebilmesi için gerekli hazırlık ve anestezisini öğretmek, akut ve kronik ağrı tedavisine yaklaşım, kritik hasta ve politravmalı hastanın acil tedavisinin, naklinin, resüsitasyonunun ve ileri tedavisi, hemodinamik ve solunumsal destek ve tedavi gereken hastaların yoğun bakımda izlenip tedavi edildiği ve gereken her şart ve ortamda yenidoğan, pediyatrik, erişkin temel ve ileri yaşam desteğinin (kardiyopulmoner resüsitasyon; KPR) uygulanmasının öğretilmesi.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Termoregülasyon, malign hipertermi, ağrı fizyolojisi, analjezik kullanım ilkeleri, postoperatif ağrı yönetimi, yoğun bakım tedavi ilkeleri, Akut respiratuar distres, SIRS, sepsis.
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Temel, Cerrahi ve Dahili Tıp bilimleri alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç – gereçleri ve diğer bilimsel kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olmak. 1
2 Temel, Cerrahi ve Dahili Tıp bilimleri alanındaki aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirmek ve derinleştirmek, 2
3 Temel, Cerrahi ve Dahili Tıp bilimleri Alanları ile ilgili disiplinler arasındaki etkileşimi kavramak. 3
4 Temel, Cerrahi ve Dahili Tıp bilimleri Alanlarında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmek, 3
5 Temel, Cerrahi ve Dahili Tıp bilimleri Alanındaki kavram ve düşünceleri bilimsel yöntemlerle inceleyebilmek, verileri yorumlayabilmek ve değerlendirebilmek, sorunları tanımlayabilmek, analiz edebilmek, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirebilmek 2
6 Temel, Cerrahi ve Dahili Tıp bilimleri Alanındaki bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yeni bilgiler oluşturabilmek; uzmanlık gerektiren sorunları bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilmek 0
7 Klinik Uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilmek, ayrıca bağımsız olarak kurgulamak, çözüm yöntemi geliştirmek, çözmek, sonuçları değerlendirmek ve gerektiğinde uygulayabilmek, 0
8 Sorumluluğu altında çalışanların mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri planlayabilmek ve yönetebilmek 2
9 Mesleki alanındaki uygulamalarda karşılaşacağı öngörülmeyen karmaşık durumlarda, yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilmek ve sorumluluk alarak çözüm üretebilmek. 2
10 Temel, Cerrahi ve Dahili Tıp bilimleri Alanlarında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilmek, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilmek, öğrenmesini yönlendirebilmek ve ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütebilmek. 0
11 Sağlık alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilmek; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilmek, 1
12 Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek, 0
13 Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemek, bunları geliştirmek ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilmek, 2
14 Bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek 2
15 Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek 3
16 Sağlık alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olmak ayrıca bu değerleri öğretebilmek ve denetleyebilmek, 0
17 Meslek hayatı içerisinde sağlık alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilmek ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilmek, 2
18 Sosyal hakların evrenselliğine değer veren, sosyal adalet bilincini kazanmış, kalite yönetimi ve süreçleri ile çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahip olmak. 2
19 Alanında özümsedikleri bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda uygulayabilmek. 2
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 0 0
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 1 100
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 0
Finalin Başarıya Oranı 0
TOPLAM 0
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 1 10 10
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 1 10 10
Ödevler 0 0 0
Sunum 1 10 10
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı 0 0 0
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 30    
Dersin Akts Kredisi 1    
Ders Notu Ders Notu
Diğer Kaynaklar 1. Klinik Anestezi, Zeynep Kayhan 2. Klinik Anestezi, Lange
Materyal
Dökümanlar Film gösterileri, seminer sunumları.
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)