Ders Adı Kardiyoloji
Ders Kodu TIP548
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 5
Dönem -
AKTS 1
Dersi Veren(ler) 1. Prof. Dr. Ercan Varol 2. Doç.Dr. Mustafa Karabacak 3. Dr. Öğr. Üyesi Fatih Aksoy 4. Dr. Öğr. Üyesi Bayram Ali Uysal 5. Dr. Öğr. Üyesi Mevlüt Serdar Kuyumcu
Dersin Yardımcıları 1. Dr. Oğuz Aydın 2. Dr. Ahmet Peynirci
Dersin Öğrenme Çıktıları 1. Göğüs Ağrılı Hastaya Yaklaşım 2. Ateroskleroz Patofizyolojisi. 3. Kronik İskemik Kalp Hastalığı 4. Kalp Yetmezliği. 5. Kardiyojenik Şok. 6. Akut Koroner Sendromlar. 7. Akut Akciğer Ödemi. 8. Konjenital Kalp Hastalıkları. 9. Akut Romatizmal Ateş. 10. Kardiyomiyopati ve miyokarditler 11. EKG. 12. Hipertansiyon. 13. Aritmiler ve Tedavisi. 14. Kalp Kapak hastalıkları. 15. Endokarditler. 16. Kardiyopulmoner Resusitasyon (CPR). 17. Kardiyovasküler sistemde sık kullanılan ilaçlar. 18. Perikart hastalıkları 19. Senkop Nedenleri. 20. Aort ve Büyük Damar Hastalıkları. 21. Kalp Hastalıkları ve Gebelik.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği -Koroner kalp hastalığının risk değerlendirmesi, patofizyolojisi, risk faktörlerinin tanımlanması, klinik şekilleri, tedavisi, birincil ve ikincil koruma yöntemleri, sağ kalımın iyileştirilmesi. -Kalp yetersizliğinin oluşum mekanizmaları, etyolojik nedenleri, tanı yöntemleri, tedavisi ve riskin değerlendirilmesi; kalp yetersizlikli hastaların kliniğe başvuru şekilleri ve acil tedavisi. -Kalp grafiğinin yorumlanması, tanıdaki yeri, ritim ve ileti bozukluklarının tespiti ve tedavisi. -Hipertansiyonun şiddetinin belirlenmesi, derecesine göre ve risk durumuna uygun tedavi prensiplerinin öğretilmesi -Kalp kapak hastalıklarının türleri, tanı yöntemleri, takibi ve tedavi yaklaşımları. -Aorta ve büyük damar hastalıklarının tanısı ve tedavisi. -Gebelerde kalp hastalıklarının tespiti, özgün tedavi yaklaşımları ve takibi.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Kalp hastalıkları konusunda genel bilgiler vermek: kalp hastasına yaklaşım, kalp hastalıklarının tanı ve tedavisinde kullanılan yöntemler, kalp hastalıklarının acil ve sürekli tedavisi hususunda genel ve özellikli bilgiler sunmak.
Dersin Amacı Kalp hastalıkları konusunda genel bilgiler vermek: kalp hastasına yaklaşım, kalp hastalıklarının tanı ve tedavisinde kullanılan yöntemler, kalp hastalıklarının acil ve sürekli tedavisi hususunda genel ve özellikli bilgiler sunmak.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 poliklinik hasta viziti olgu tartışması seminer ve makale saati öykü almak ve fizik inceleme
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Temel, Cerrahi ve Dahili Tıp bilimleri alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç – gereçleri ve diğer bilimsel kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olmak. 0
2 Temel, Cerrahi ve Dahili Tıp bilimleri alanındaki aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirmek ve derinleştirmek, 0
3 Temel, Cerrahi ve Dahili Tıp bilimleri Alanları ile ilgili disiplinler arasındaki etkileşimi kavramak. 0
4 Temel, Cerrahi ve Dahili Tıp bilimleri Alanlarında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmek, 0
5 Temel, Cerrahi ve Dahili Tıp bilimleri Alanındaki kavram ve düşünceleri bilimsel yöntemlerle inceleyebilmek, verileri yorumlayabilmek ve değerlendirebilmek, sorunları tanımlayabilmek, analiz edebilmek, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirebilmek 0
6 Temel, Cerrahi ve Dahili Tıp bilimleri Alanındaki bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yeni bilgiler oluşturabilmek; uzmanlık gerektiren sorunları bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilmek 0
7 Klinik Uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilmek, ayrıca bağımsız olarak kurgulamak, çözüm yöntemi geliştirmek, çözmek, sonuçları değerlendirmek ve gerektiğinde uygulayabilmek, 0
8 Sorumluluğu altında çalışanların mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri planlayabilmek ve yönetebilmek 0
9 Mesleki alanındaki uygulamalarda karşılaşacağı öngörülmeyen karmaşık durumlarda, yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilmek ve sorumluluk alarak çözüm üretebilmek. 0
10 Temel, Cerrahi ve Dahili Tıp bilimleri Alanlarında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilmek, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilmek, öğrenmesini yönlendirebilmek ve ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütebilmek. 0
11 Sağlık alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilmek; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilmek, 0
12 Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek, 0
13 Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemek, bunları geliştirmek ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilmek, 0
14 Bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek 0
15 Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek 0
16 Sağlık alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olmak ayrıca bu değerleri öğretebilmek ve denetleyebilmek, 0
17 Meslek hayatı içerisinde sağlık alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilmek ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilmek, 0
18 Sosyal hakların evrenselliğine değer veren, sosyal adalet bilincini kazanmış, kalite yönetimi ve süreçleri ile çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahip olmak. 0
19 Alanında özümsedikleri bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda uygulayabilmek. 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 0 0
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 1 100
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 0
Finalin Başarıya Oranı 0
TOPLAM 0
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 1 12 12
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 1 12 12
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 1 6 6
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı 0 0 0
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 30    
Dersin Akts Kredisi 1    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)