Ders Adı Nükleer Tıp
Ders Kodu TIP660
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 6
Dönem -
AKTS 5
Dersi Veren(ler) 2-Mustafa Yıldız 3-S. Süreyya Çerçi
Dersin Yardımcıları 7-Aslıhan İlhan 7-Yadigar Kılıçkaya 7-Fatih Çolak 7-Mehmet Erdoğan
Dersin Öğrenme Çıktıları 1. Radyasyon fiziği ve radyoaktif maddelerin tıpta kullanımı hakkında genel bilgiler almak 2. Görüntüleme sistemlerinin çalışma prensiplerini öğrenmek ve pratik uygulamalarını yapmak 3. Radyasyonun biyolojik etkilerini ve radyasyondan korunmayı öğrenmek. 4. Kardiyovasküler Sistem, Santral Sinir Sistemi, Solunum Sistemi, Gastrointesitinal Sistem, Üriner Sistem, Endokrin Sistem hastalıklarındaki nükleer tıp uygulamalarını öğrenmek ve pratik uygulamalarını yapmak. 5. Onkolojide ve enfeksiyon hastalıklarında kullanılan nükleer tıp uygulamalarını öğrenmek ve pratik uygulamalarını yapmak. 6. Radyoaktif maddelerin tedavide kullanımını öğrenmek
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Radyasyon fiziği, radyoaktif maddelerin tıpta kullanımı, görüntüleme sistemleri, radyasyonun biyolojik etkileri ve radyasyondan korunma. Radyoaktif maddeler kullanarak organların fonksiyonel ve anatomik olarak değerlendirilmesi(Sintigrafi, SPECT). Onkolojide nükleer tıp uygulamaları (Sintigrafi, SPECT, PET). Radyoaktif maddelerin tedavide kullanımı.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Radyasyonun tıpta kullanımını öğrenmek Radyasyonun biyolojik etkilerini ve radyasyondan korunmayı öğrenmek Hastalıkların tanı ve tedavisinde uygulanan nükleer tıp yöntemlerini öğrenmek
Dersin Amacı Radyasyon ve tıpta kullanımını, radyasyonun biyolojik etkilerini ve radyasyondan korunmayı, hastalıkların tanı ve tedavisinde uygulanan nükleer tıp yöntemlerini öğrenmek.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Nükleer Tıp Fiziği, Görüntüleme Sistemleri, Radyasyon biyolojisi, Kardiyoloji-Onkoloji-Gastroenteroloji-Nöroloji-Üroloji-Endokrinolojide nükleer tıp uygulamaları, Kemik sintigrafisi, Radyonüklid tedavi
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Temel, Cerrahi ve Dahili Tıp bilimleri alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç – gereçleri ve diğer bilimsel kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olmak. 3
2 Temel, Cerrahi ve Dahili Tıp bilimleri alanındaki aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirmek ve derinleştirmek, 4
3 Temel, Cerrahi ve Dahili Tıp bilimleri Alanları ile ilgili disiplinler arasındaki etkileşimi kavramak. 4
4 Temel, Cerrahi ve Dahili Tıp bilimleri Alanlarında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmek, 3
5 Temel, Cerrahi ve Dahili Tıp bilimleri Alanındaki kavram ve düşünceleri bilimsel yöntemlerle inceleyebilmek, verileri yorumlayabilmek ve değerlendirebilmek, sorunları tanımlayabilmek, analiz edebilmek, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirebilmek 3
6 Temel, Cerrahi ve Dahili Tıp bilimleri Alanındaki bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yeni bilgiler oluşturabilmek; uzmanlık gerektiren sorunları bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilmek 2
7 Klinik Uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilmek, ayrıca bağımsız olarak kurgulamak, çözüm yöntemi geliştirmek, çözmek, sonuçları değerlendirmek ve gerektiğinde uygulayabilmek, 3
8 Sorumluluğu altında çalışanların mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri planlayabilmek ve yönetebilmek 1
9 Mesleki alanındaki uygulamalarda karşılaşacağı öngörülmeyen karmaşık durumlarda, yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilmek ve sorumluluk alarak çözüm üretebilmek. 2
10 Temel, Cerrahi ve Dahili Tıp bilimleri Alanlarında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilmek, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilmek, öğrenmesini yönlendirebilmek ve ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütebilmek. 2
11 Sağlık alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilmek; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilmek, 1
12 Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek, 2
13 Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemek, bunları geliştirmek ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilmek, 2
14 Bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek 1
15 Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek 3
16 Sağlık alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olmak ayrıca bu değerleri öğretebilmek ve denetleyebilmek, 1
17 Meslek hayatı içerisinde sağlık alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilmek ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilmek, 1
18 Sosyal hakların evrenselliğine değer veren, sosyal adalet bilincini kazanmış, kalite yönetimi ve süreçleri ile çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahip olmak. 1
19 Alanında özümsedikleri bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda uygulayabilmek. 2
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 0 0
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 1 100
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 0
Finalin Başarıya Oranı 0
TOPLAM 0
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 3 20 60
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 3 20 60
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 3 15 45
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı 0 0 0
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 165    
Dersin Akts Kredisi 5    
Ders Notu Nükleer Tıp Ders Notları
Diğer Kaynaklar Demir M. Nükleer tıp fiziği ve klinik uygulamaları. İstanbul 2008. 2-Oyar O, Gülsoy U. Tıbbi Görüntüleme Fiziği, Isparta, 2003. 3-Sandler P.M., Diagnostic nuclear imaging, 1996 Lippincot Williams and Wilkins. 4-Wilson MA. Textbook of Nuclear Medicine, Lippincott-Raven.
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)