Ders Adı Öğretmenlik Mesleğine Giriş
Ders Kodu TEF151
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 1
Dönem 1.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1) Eğitimle ilgili temel kavramları tanıma 2) Eğitim ve okulun başlıca amaç ve işlevlerini açıklama 3) Dünyada ve Türk toplumunda eğitimin tarihsel gelişimi hakkında bilgi sahibi olma 4) Eğitimin diğer bilimlerle (sosyoloji, felsefe, ekonomi, politika, hukuk) olan ilişkilerini açıklama 5) Eğitimin toplumsal değişme aracı rolünü açıklama 6) Türk milli eğitiminin amaç ve temel ilkelerini söyleme 7) Öğretmenlerin rol, görev ve yeterlilik alanlarını açıklama 8) İyi bir öğretmenin sahip olduğu tutum ve davranışların farkında olma
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Bu ders eğitim ve öğretim kavramları, öğretmenlik mesleğinin özellikleri ve ilkeleri, sınıf ve okul ortamı, eğitimde alternatif perspektifler, eğitimin sosyal, psikolojik, felsefi ve tarihi temelleri ve Türk eğitim sistemi konularını kapsamaktadır.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri 1) Eğitimle ilgili temel kavramları tanıtmak 2) Eğitim ve okulun başlıca amaç ve işlevlerini öğretmek 3) Dünyada ve Türk toplumunda eğitimin tarihsel gelişimi hakkında bilgilendirmek 4) Eğitimin diğer bilimlerle (sosyoloji, felsefe, ekonomi, politika, hukuk) olan ilişkilerini öğretmek 6) Türk milli eğitiminin amaç ve temel ilkelerini tanıtmak 7) Öğretmenlerin rol, görev ve yeterlilik alanları hakkında bilgilendirmek 8) İyi bir öğretmenin sahip olduğu tutum ve davranışları kazandırmak
Dersin Amacı Bu ders öğrencilere eğitimin tanımı ve önemi, eğitimin sosyal dinamikleri, geleneksel ve modern eğitim arasındaki faklılıklar, sosyal bir yapı olarak okullar ve öğretmenlik mesleğinin önemi hakkında bilgiler kazandırmayı amaçlamaktadır.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Tanışma, dersin tanımı ve genel bilgiler, proje hakkında bilgilendirme, proje gruplarının oluşturulması
  Ön Hazırlık: Ders izlencesinin temin edilmesi
2 Eğitimle ilgili temel kavramlar
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
3 Eğitimin amaç ve işlevleri
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
4 Eğitimin tarihi gelişimi
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
5 Eğitimin felsefi temelleri
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
6 Eğitimin sosyal/toplumsal temelleri
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
7 Eğitim açısından toplumsal değişme ve yenileşme
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
8 Eğitimin ekonomik temelleri
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
9 Eğitimin hukuksal temelleri, Türk milli eğitiminin amaç ve ilkeleri
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
10 Eğitimin psikolojik temelleri
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
11 Eğitimin politik temelleri
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
12 Bir meslek olarak öğretmenlik
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
13 Öğrenci projelerinin sunumu ve tartışılması
  Ön Hazırlık: PPT sunusu ve rapor hazırlama
14 Öğrenci projelerinin sunumu ve tartışılması
  Ön Hazırlık: PPT sunusu ve rapor hazırlama
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Matematik, fen ve mühendislik gibi teknolojik bilgileri uygulama becerisine sahip olma 0
2 Makine tasarımı teknolojisi ile ilgili projeleri ilgili standartlara ve yasal esaslara göre hazırlayabilme becerisi 0
3 Makine tasarımı teknolojisi ile ilgili deneyleri tasarlama, yapma, deney sonuçlarını analiz etme ve yorumlama becerisi 0
4 Makine tasarımı ile ilgili projeleri hayata geçirebilmek için bir sistemi, parçayı ya da süreci tasarımlama ve uygulama becerisi 0
5 Makine tasarımı teknolojisi problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi 0
6 Makine tasarımı teknolojisi için atölye ortamında gerekli olan teknikleri, yetenekleri ve modern araçları kullanma becerisi 0
7 Makine tasarımı sistemlerinin çalışabilirliğini sürdürebilme, üretim ve hizmet süreçlerinde karşılaşabileceği teknik problemleri çözümleyebilme kapsamında bakım ve onarım becerisi 0
8 Makine tasarımı teknolojileri ile ilgili paket programlarını etkili bir biçimde kullanabilme ve teknolojik yenilikleri takip edebilme becerisi 0
9 Verilen bilimsel altyapı donanımıyla disiplinler arası alanlarda çalışabilme becerisi 0
10 Makine tasarımı teknolojilerine ilişkin mesleki eğitim ve öğretimi planlayabilme, uygulayabilme, değerlendirebilme ve geliştirebilme becerisi 4
11 Öğretmenlik Mesleğinin gerektirdiği tutum, bilgi ve becerilere sahip olmak 5
12 Makine tasarımı teknolojisi alanında bir öğretim programı analiz etme, tasarlama, geliştirme, uygulama ve değerlendirme bilgi ve becerisine sahip olmak 3
13 Makine tasarımı teknolojisi öğretimine özel öğretim yöntem ve tekniklerini uygulama bilgi ve becerisine sahip olmak 2
14 Makine tasarımı teknolojisi öğretim sürecinde kullanılabilecek güncel eğitim materyalleri ve teknolojileri geliştirme ve kullanma bilgi ve becerisine sahip olmak. 2
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 70
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 1 30
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 1 14
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 1 15 15
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 5 5
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 86    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar 1. Şişman, Mehmet (2007). Eğitim bilimine giriş (3.Baskı). Ankara: Pegem A Yayıncılık. 2. Demirel, Özcan ve Kaya, Zeki (2007). Eğitim bilimine giriş. Ankara: Pegem A Yayıncılık. 3. Celep, Cevat (2007). Eğitim bilimine giriş. Ankara: Anı Yayıncılık.
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)