Ders Adı Sanat Tarihi ll
Ders Kodu GSF-102
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 1
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1. Sanatın tarihsel süreci hakkında bilgi edinmek 2. İmgelerin dilini ve gösterim mantığını çözmek. 3. Kuramsal düzlemde bakmayı ve görmeyi öğrenmek.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri Yok
Önerilen Seçmeli Dersler Yok
Dersin İçeriği Tarihöncesi dönemlerden başlayarak çeşitli uygarlıkların coğrafi, toplumsal, ekonomik, siyasal, dinsel ve kültürel yapıları ile sanatsal üretimleri arasındaki ilişki ele alınır. Ders görsel malzeme ve okumalarla desteklenerek işlenir.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri
Dersin Amacı Sanatın tarihini oluşturan süreçleri, her uygarlığın kendine özgü koşulları ve düşünce yapısı içerisinde görünür kılmak ve sanat yapıtlarının üslupsal açıdan incelenmesinde yöntem öğretmek.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Kaynak tanıtımı, içerik üzerine bilgilendirme.
2 Erken Hırıstiyan Sanatı’na giriş.
3 Bizans Sanatı’nı belirleyen koşullar üzerinde durulur ve mimari / resim / el sanatlarından örneklerle sürecin üslupsal özellikleri tartışılır.
4 (devam) Bizans Sanatı’nı belirleyen koşullar üzerinde durulur ve mimari / resim / el sanatlarından örneklerle sürecin üslupsal özellikleri tartışılır.
5 Erken Ortaçağ döneminin düşünce yapısı, siyasal, ekonomik ve toplumsal değişimler üzerine konuşulur. Kavimler göçünün siyasal sonuçları ve sanata yansıması hakkında bilgi verilir.
6 Roman ve Gotik sanatının temel özellikleri ve dönemin toplumsal yapısı üzerinde durulur.
7 Geç Ortaçağ döneminde yaşanan bilimsel gelişmeler, keşifler ve düşünce sistematiğinde gözlenen yenilikçi tavırların sanata etkisi tartışılır.
8 Geç Ortaçağ döneminin bir ressamı olan Giotto üzerinden ön Rönesans oluşumuna bakılır.
9 Rönesans döneminin toplumsal, kültürel, düşünce yapısı ile evren – doğa – insan algısına bakılarak sanatta yaşanan değişimler üzerinde durulur.
10 (devam) Rönesans döneminin toplumsal, kültürel, düşünce yapısı ile evren – doğa – insan algısına bakılarak sanatta yaşanan değişimler üzerinde durulur.
11 Yüksek Rönesans döneminin önemli sanatçılarına değinilir ve Kuzeyde Rönesans konusu işlenir.
12 Barok sanatının ortaya çıkış koşullarına ve üslupsal özelliklerine değinilir.
13 Mimaride, resimde ve heykelde Barok sanatına bakılır.
14 18. yüzyılın genel yapısı içinde beliren Rokoko sanatının temel nitelikleri üzerinde durulur.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Temel sanat ilkelerini bilmek , anlamak ve müzik sanatına ve müzikbilimsel çalışmalara uyarlayabilmek. 0
2 Güncelleştirilmiş ders ve kaynaklardan yararlanarak müziğin icra ve teori yönleriyle ilgili pratikleri gerçekleştirebilmek. 0
3 Müzik sanatının farklı dönem ve kültürlerdeki izdüşümleri hakkında bilgi sahibi olmak. 0
4 Müzikbilimin amaçları, Türkiye’deki ve diğer ülkelerdeki gelişimi, disiplinler arası çalışma anlayışı, yöntem ve teknikleri konusunda bilgi sahibi olmak. 0
5 Temel düzeyde bir çalgıyı icra edebilmek ve bu konuda kendini geliştirebilme becerisine sahip olmak. 0
6 Sahip olunan bilgi ve becerileri, müzikbilimsel problemleri belirlemek, analiz etmek, çözümlemek ve raporlaştırmak amacıyla kullanabilmek. 0
7 Bilimsel toplantılarda müzikbilimsel çalışma raporlarını sözlü olarak sunabilmek, müzikbilimsel çalışmaları bilimsel yayınlarda yer alabilecek şekilde raporlaştırabilmek. 0
8 Farklı düzeylerdeki dinleyicilere yönelik solo müzik performans etkinlikleri gerçekleştirebilmek, grup müzik etkinliklerinde yer alabilmek. 0
9 Müzikbilim literatürünü takip ederek mesleki gelişimi sağlayabilmek ve bu kaynakları eleştirel ve karşılaştırmalı bir bakış açısı ile inceleyebilmek. 0
10 Müzikbilimsel projeler üretebilmek ve bu şekildeki projelerde sorumluluk alarak çözüm üretebilecek niteliklere sahip olmak. 0
11 Bilimsel ve sanatsal etik ve sorumluluklara sahip olmak. 0
12 Yaşam boyu öğrenmeyi gerçekleştirebilecek şekilde gerek sanatsal gerekse bilimsel açıdan kendini sürekli güncelleyebilmek. 0
13 Yabancı kaynakları inceleyebilmek ve yabancı sanatçı ve bilim insanlarıyla iletişim kurabilmek amacıyla en az bir yabancı dile hakim olmak. 0
14 Geçmişteki ve günümüzdeki müzikbilimsel ve müzik sanatı ile ilgili olan yaklaşımları ve çalışmaları karşılaştırmalı bir yöntemle irdeleyerek, kendi çalışmaları içerisine katabilmek. 0
15 Türk kültürü’nün müzik sanatı ve müzikbilimsel çalışmalarla olan bağlantılarını kurgulayabilmek. 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 1 60
Ödev 1 40
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 140
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 4 56
Ödevler 1 5 5
Sunum 1 2 2
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 2 2
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 2 2
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 95    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar Kaynak ve Materyal: 1. E. Gombrich, Sanatın Öyküsü, Remzi Kitabevi, 1986. 2. Gina Pıschel, Sanat Tarihi Ansiklopedisi 1 - 4, İstanbul: Görsel Yayınlar,1981. 3. Adnan Turani, Dünya Sanat Tarihi, İstanbul: Remzi Kitabevi, 1992. 4. Alaeddin Şenel, Siyasal Düşünceler Tarihi, Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları, 1995. 5. Engin Akyürek, Ortaçağdan Yeniçağ’a Felsefe Ve Sanat, İstanbul: Kabalcı Yayınevi, 1994. 6. Engin Beksaç – Tayfun Akkaya,Kaynak ve Kökleriyle Avrupa Resim Sanatı, İstanbul: Arkeoloji ve Sanat Yayınları, 1990. 7. Yakup Yazır, (Yay. Haz.), Anadolu Uygarlıkları Ansiklopedisi, İstanbul: Görsel Yayınlar, 2000.
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)