Ders Adı Müzik Felsefesi-I
Ders Kodu MUZ-233
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler) Doç. Dr. Engin Yurt
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Bu dersin sonunda öğrencinin, -Felsefe tarihi içindeki belli başlı estetik görüşlerini öğrenip aktarabilmesi -Ustalık (tekhne) olarak sanat ile yaratıcılık olarak sanatın farkını görmesi -Sanata Felsefeyle bakmanın sağladığı olanakları görebilmesi -Çeşitli sanat görüşleri arasındaki farklılıklarla başa çıkabilme olanaklarını görmesi, -Sanatla ve sanat eserleriyle ilgili tartışmaları kavrayabilmesi ve bunlara katılabilmesi
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Sanat felsefesine ait temel konular, problemler ve kuramlar
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri I. Müzik felsefesinin ne olduğunun açık kılınması II. Müzik felsefesinin genel terminolojisinin öğretilmesi III. Müzik felsefesi tarihine ilişkin bilgiler sağlamak IV. Müzik felsefesi tarihi ile geleneksel felsefe tarihi arasındaki kesişim noktalarını ortaya koymak. V. Müzik felsefesinin sanat ve estetik teorileri ile olan ilişkisinin açıklanması VI. Seyircinin Bakış açısı ile Sanatın neliğini araştıranın bakış açısı; V. Ustalık olarak sanat, yaratıcılık olarak sanat; VI. Sanat dallarına özgü olan ve sanata özgü olan (Resme, Heykele, Fotoğraf Sanatına, Edebiyata vb. sanat dallarına özgü olan ile sanata özgü olan); VII. Sanatın değerlerle (insanın insana özgü olanaklarıyla) ilişkisi; VIII. Felsefe tarihindeki belli başlı sanat görüşleri IX. Günümüz sanat teorilerinin durumu.
Dersin Amacı Öğrencilere müzik felsefesi tarihindeki fikirler ve tartışmalar konusunda aşinalık sağlamak ve onların müzik, sanat ve estetik teorilerindeki genel terimler ve araştırma konuları üzerine felsefi olarak düşünebilme yetisi katmak
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Tanışma. Dersin içeriği ve planı hakkında bilgi verme.
  Ön Hazırlık: Estetik Nedir?, Marc Jimenez; Estetiğe Giriş, Dabney Townsend; Edebiyat Kuramları ve Eleştiri, Berna Moran.
2 Felsefenin konusunun, sorusunun ve yönteminin anlatılması
  Ön Hazırlık: Estetik Nedir?, Marc Jimenez; Estetiğe Giriş, Dabney Townsend; Edebiyat Kuramları ve Eleştiri, Berna Moran.
3 Din, bilim ve sanat gibi etkinlik alanlarının konu, soru ve yöntem bakımından felsefe etkinliği ile karşılaştırılması
  Ön Hazırlık: Estetik Nedir?, Marc Jimenez; Estetiğe Giriş, Dabney Townsend; Edebiyat Kuramları ve Eleştiri, Berna Moran.
4 Sanatçı, sanat eseri ve alımlayıcı kavramlarının açıklanması
  Ön Hazırlık: Estetik Nedir?, Marc Jimenez; Estetiğe Giriş, Dabney Townsend; Edebiyat Kuramları ve Eleştiri, Berna Moran.
5 Sanatçı, sanat eseri ve alımlayıcı arasındaki ilişkilerin tartışılması
  Ön Hazırlık: Estetik Nedir?, Marc Jimenez; Estetiğe Giriş, Dabney Townsend; Edebiyat Kuramları ve Eleştiri, Berna Moran.
6 Sanatçı ile sanatçı olmayan kişilerin gerçekliği algılamak, hissetmek ve kavramak bakımından karşılaştırılması
  Ön Hazırlık: Estetik Nedir?, Marc Jimenez; Estetiğe Giriş, Dabney Townsend; Edebiyat Kuramları ve Eleştiri, Berna Moran.
7 Sanat eseri ile gerçeklik arasındaki ilişkiler: Sanat eseri gerçekliğe bağlı kalmak zorunda mıdır?
  Ön Hazırlık: Estetik Nedir?, Marc Jimenez; Estetiğe Giriş, Dabney Townsend; Edebiyat Kuramları ve Eleştiri, Berna Moran.
8 Sanat eseri ile gerçeklik arasındaki ilişkiler: Sanat eseri gerçekliğe bağlı kalmak zorunda mıdır?
  Ön Hazırlık: Estetik Nedir?, Marc Jimenez; Estetiğe Giriş, Dabney Townsend; Edebiyat Kuramları ve Eleştiri, Berna Moran.
9 Sanat eserinde taklit ve özgünlük (yaratıcılık) sorunu
  Ön Hazırlık: Estetik Nedir?, Marc Jimenez; Estetiğe Giriş, Dabney Townsend; Edebiyat Kuramları ve Eleştiri, Berna Moran.
10 Sanatçı neyi anlatmayı hedefler: Olanı (gerçekliği) mı, olması gerekeni (ideal olanı) mi yoksa olmayanı (kendi kurgusunu) mı?
  Ön Hazırlık: Estetik Nedir?, Marc Jimenez; Estetiğe Giriş, Dabney Townsend; Edebiyat Kuramları ve Eleştiri, Berna Moran.
11 Sanatın bir dil, bir ifade aracı olarak kavranması
  Ön Hazırlık: Estetik Nedir?, Marc Jimenez; Estetiğe Giriş, Dabney Townsend; Edebiyat Kuramları ve Eleştiri, Berna Moran.
12 Bir dil olarak sanatta yaratıcılığın nasıl kavranabileceği
  Ön Hazırlık: Estetik Nedir?, Marc Jimenez; Estetiğe Giriş, Dabney Townsend; Edebiyat Kuramları ve Eleştiri, Berna Moran.
13 Başarılı bir sanatsal anlatım ile güzellik arasındaki ilişkiler
  Ön Hazırlık: Estetik Nedir?, Marc Jimenez; Estetiğe Giriş, Dabney Townsend; Edebiyat Kuramları ve Eleştiri, Berna Moran.
14 Sanatta güzel kavramının tanımlanması
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Temel sanat ilkelerini bilmek , anlamak ve müzik sanatına ve müzikbilimsel çalışmalara uyarlayabilmek. 0
2 Güncelleştirilmiş ders ve kaynaklardan yararlanarak müziğin icra ve teori yönleriyle ilgili pratikleri gerçekleştirebilmek. 0
3 Müzik sanatının farklı dönem ve kültürlerdeki izdüşümleri hakkında bilgi sahibi olmak. 0
4 Müzikbilimin amaçları, Türkiye’deki ve diğer ülkelerdeki gelişimi, disiplinler arası çalışma anlayışı, yöntem ve teknikleri konusunda bilgi sahibi olmak. 0
5 Temel düzeyde bir çalgıyı icra edebilmek ve bu konuda kendini geliştirebilme becerisine sahip olmak. 0
6 Sahip olunan bilgi ve becerileri, müzikbilimsel problemleri belirlemek, analiz etmek, çözümlemek ve raporlaştırmak amacıyla kullanabilmek. 0
7 Bilimsel toplantılarda müzikbilimsel çalışma raporlarını sözlü olarak sunabilmek, müzikbilimsel çalışmaları bilimsel yayınlarda yer alabilecek şekilde raporlaştırabilmek. 0
8 Farklı düzeylerdeki dinleyicilere yönelik solo müzik performans etkinlikleri gerçekleştirebilmek, grup müzik etkinliklerinde yer alabilmek. 0
9 Müzikbilim literatürünü takip ederek mesleki gelişimi sağlayabilmek ve bu kaynakları eleştirel ve karşılaştırmalı bir bakış açısı ile inceleyebilmek. 0
10 Müzikbilimsel projeler üretebilmek ve bu şekildeki projelerde sorumluluk alarak çözüm üretebilecek niteliklere sahip olmak. 0
11 Bilimsel ve sanatsal etik ve sorumluluklara sahip olmak. 0
12 Yaşam boyu öğrenmeyi gerçekleştirebilecek şekilde gerek sanatsal gerekse bilimsel açıdan kendini sürekli güncelleyebilmek. 0
13 Yabancı kaynakları inceleyebilmek ve yabancı sanatçı ve bilim insanlarıyla iletişim kurabilmek amacıyla en az bir yabancı dile hakim olmak. 0
14 Geçmişteki ve günümüzdeki müzikbilimsel ve müzik sanatı ile ilgili olan yaklaşımları ve çalışmaları karşılaştırmalı bir yöntemle irdeleyerek, kendi çalışmaları içerisine katabilmek. 0
15 Türk kültürü’nün müzik sanatı ve müzikbilimsel çalışmalarla olan bağlantılarını kurgulayabilmek. 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 1 60
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 6 84
Ödevler 2 4 8
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 1 1
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 1 1
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 122    
Dersin Akts Kredisi 4    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar Estetik Nedir?, Marc Jimenez; Estetiğe Giriş, Dabney Townsend; Edebiyat Kuramları ve Eleştiri, Berna Moran.
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar 1 Vize 1 Final Sınavı
Materyal Diğer Platon, Şölen, Remzi Kitabevi. Aristoteles, Poetika, Remzi Kitabevi. İoanna Kuçuradi, Sanata Felsefeyle Bakmak, Şiir-Tiyatro Yayınları, Ankara, 1979. Abdullah Kaygı, Edebiyat ve Varlık, Kebikeç Yayınları, Ankara, 1. baskı, 1995. 2. Baskı, 1998.
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)