Ders Adı Sanat Tarihi I
Ders Kodu CIN-101
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 1
Dönem 1.Yarıyıl
AKTS 2
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1. Sanatın tarihsel süreci hakkında bilgi edinmek 2. İmgelerin dilini ve gösterim mantığını çözmek. 3. Kuramsal düzlemde bakmayı ve görmeyi öğrenmek.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Tarihöncesi dönemlerden başlayarak çeşitli uygarlıkların coğrafi, toplumsal, ekonomik, siyasal, dinsel ve kültürel yapıları ile sanatsal üretimleri arasındaki ilişki ele alınır. Ders görsel malzeme ve okumalarla desteklenerek işlenir.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri
Dersin Amacı Sanatın tarihini oluşturan süreçleri, her uygarlığın kendine özgü koşulları ve düşünce yapısı içerisinde görünür kılmak ve sanat yapıtlarının üslupsal açıdan incelenmesinde yöntem öğretmek.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Sanatın tanımı, temsiliyet ve görme üzerine giriş.
2 İmgelerin dili, sanatın toplumsal üretimi vb. konuların tartışılması.
3 Tarihöncesi dönemlerde insanın varlığıyla birlikte oluşan yaşam koşulları gözden geçirilerek, mağara resimleri, yontular, küçük el sanatları vb. örnekler üzerinden çağın sanatsal duyarlılığı incelenir.
4 Sümerlerin, Akadların, Asurluların, Babil uygarlığının bileşiminden oluşan Mezopotamya kültürü; siyasal örgütlenme, dinsel yapılanma, toplumsal hiyerarşi gibi olgular çerçevesinde irdelenerek, sanat alanındaki yansımalar tapınaklar, dua heykelleri, seramik vazolar ve el yapımı ürünler üzerinden ele alınır.
5 Mısır Uygarlığının kültürel yapısı ve evren algısı üzerinde durularak, piramitlerin anlamı, resimsel ifadenin mantığı, heykel ve el işçiliğindeki yaklaşımları incelenir.
6 Ege uygarlıklarının ortaya çıkış nedenleri, Doğu uygarlıkları ile ayrılan ve benzeşen yanların tartışılması, yeni sanat dili ve kültürel algının incelenmesi.
7 Yunan Düşünce sisteminin, felsefi ve estetik yaklaşımların açılımları üzerinde durulur. Doğaya, insana ve bir bütün olarak evren algısına ilişkin kuramsal tartışmaların sanatla ilişkisine değinilir.
8 Doğaya, insana ve bir bütün olarak evren algısına ilişkin kuramsal tartışmaların sanatla ilişkisine değinilir. Ara sınav
9 Yunan uygarlığının sanatsal üretimi, tapınak, kent düzeni, anıt mezarlar, heykel, kabartma ve litürjik eşyalar incelenerek ele alınır. Yapıtlarda gözlenen, ?güzellik?, ?estetik?, ?oran / orantı?, ?gerçeklik? gibi olgular irdelenir.
10 Etrüsk sanatı ve Roma uygarlığı ile ilişkisi incelenir.
11 Roma Uygarlığı, düşünsel, siyasal, toplumsal ve kültürel düzlemde ele alınarak, Yunan uygarlığıyla etkileşimi üzerinde durulur.
12 Roma döneminin sanatı mimari, heykel ve resim örnekleri üzerinden incelenir. Estetik anlayış ve düşünsel yapı üzerinde konuşulur.
13 (devam) Roma döneminin sanatı mimari, heykel ve resim örnekleri üzerinden incelenir. Estetik anlayış ve düşünsel yapı üzerinde konuşulur.
14 Batı uygarlıkları ile Doğu uygarlıkları arasındaki kültürel farklılıklar, etkileşimler, sanatsal benzeşim ve ayrımlar üzerinde konuşulur.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Sanatın temel ilkelerini bilmek, anlamak ve konusuna uyarlayabilmek. 5
2 Üç boyutlu yüzeyleri iki boyutlu yüzeylerde çözümleyebilmek. 5
3 Geleneksel sanatların uygulanma alanında yararlanılan tüm yüzey ve uygulama malzemelerini, seramik, bisküvi gibi hammadde ve yarı mamül maddeleri tanımak, kullanabilmek 5
4 Geleneksel sanatlarda farklı yüzyıllarda kullanılan renkleri bilmek, hazırlayabilmek; renkleri tasarlanan uygulamada doğru şekilde kullanabilmek; 5
5 Farklı yüzyıllarda kullanılan süsleme unsurlarını motiflerin, tasarımların üslupsal farklılıklarını bilmek, kullanabilmek, farklı yüzyıllarda kullanılan kavramları, konuları, ekolleri, sanatçıları ve onların tekniklerini bilmek, 5
6 Her türlü teknik bilgi ve donanımla klasik ve özgün tasarımlar ortaya koyabilecek beceriye sahip olmak, 5
7 Tasarımı uygulamak veya araştırılan konuyu sunmak için gerekli bütün teorik bilgi, çizim sistemleri ve bilgisayar programlarını bilmek, kullanabilmek ve bu konudaki yenilikleri takip edebilmek. 5
8 Konusuyla ilgili restorasyon ve konservasyon yapabilmek, 5
9 Mesleki ve etik sorumluluğa, öğrenmeyi öğrenme becerisine sahip olmak, disiplin içi ve disiplinler arası gruplarla takım çalışması yapabilmek. 5
10 Konusu ile ilgili çalışmaların, evrensel ve toplumsal boyutlarda etkilerini değerlendirebilmek için gerekli kapsamlı bilgiye, eleştirel bakışa ve yaratıcı düşünme becerisine sahip olmak. 5
11 Alanındaki bilgileri takip edip kullanabilecek ve meslektaşlarıyla iletişim kurabilecek düzeyde en az bir yabancı dil bilgisine sahip olmak. 5
12 Geçmiş ve günümüz sanat anlayışlarını objektif olarak algılayıp kavrayabilmek ve bunları karşılaştırıp sentezleyebilmek. 5
13 Türk Kültür tarihi ve tasarım bağlantısını kurabilmek. 5
14 5
15 5
16 5
17 5
18 5
19 5
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 1 60
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 1 5 5
Sunum 1 2 2
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 2 2
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 2 2
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 86    
Dersin Akts Kredisi 2    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar Kaynak ve Materyal: 1. E. Gombrich, Sanatın Öyküsü, Remzi Kitabevi, 1986. 2. Gina Pıschel, Sanat Tarihi Ansiklopedisi 1 - 4, İstanbul: Görsel Yayınlar,1981. 3. Adnan Turani, Dünya Sanat Tarihi, İstanbul: Remzi Kitabevi, 1992. 4. Alaeddin Şenel, Siyasal Düşünceler Tarihi, Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları, 1995. 5. Engin Akyürek, Ortaçağdan Yeniçağ’a Felsefe Ve Sanat, İstanbul: Kabalcı Yayınevi, 1994. 6. Engin Beksaç – Tayfun Akkaya,Kaynak ve Kökleriyle Avrupa Resim Sanatı, İstanbul: Arkeoloji ve Sanat Yayınları, 1990. 7. Yakup Yazır, (Yay. Haz.), Anadolu Uygarlıkları Ansiklopedisi, İstanbul: Görsel Yayınlar, 2000.
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)