Ders Adı Hukuka Giriş
Ders Kodu HUF-101
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 1
Dönem 1.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler) Dr. Öğr. Üyesi Vahdettin AYDIN
Dersin Yardımcıları Arş.Gör. Hikmet Tokgöz
Dersin Öğrenme Çıktıları 1-Hukuk kavramı ile ilgili tanımları bilmek, 2- Hukukun evrensel niteliğini tanıma, 3-Hukuk sistemleri hakkında genel bilgi sahibi olma, 4-Hukuk metinlerine ulaşabilme ve kullanabilme, 5-Hukuk dallarını ayırt edebilme, 6-Hukuki konularda çözüm üretme ve uyuşmazlıkların giderilmesinin temelini kavrama
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Hukukun doğuşu-tarihi gelişimi, felsefi ve yazılı kaynakları anlatılmakta, ardından hukuk sistematiğine uygun olarak temel ve evrensel nitelikli kavramlar verilmektedir. Sonra hukukun nitelik, yer ve zaman bakımından uygulanması anlatılmakta, daha sonra hukukun dallara (kamu, özel ve karma hukuk) ayrılmasının sebepleri, ayrımın ana özellikleri ve ayrımda yer alan başlıca hukuk dallarıyla ilgili temel konular işlenmektedir
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri 1-Hukuk kavramı ile ilgili tanımları öğretmek, 2- Hukukun evrensel niteliğini öğretmek, 3-Hukuk sistemleri hakkında genel bilgi sahibi olma, 4-Hukuk metinlerine ulaşabilme ve kullanabilme, 5-Hukuk dallarını ayırt edebilme, 6-Hukuki konularda çözüm üretme ve uyuşmazlıkların giderilmesinin temelini kavrama
Dersin Amacı Hukukun ne olduğu-ne olması gerektiği, temeli, kaynakları, uygulanması ve yorumlanması ile genel kavramlar hakkında bilgi verilmesi, böylece hukuki konuları araştırma ve çözüm üretme yeteneğinin kazandırılması, daha teknik derslerin sağlam bir temel üzerinden inşa edilmesini sağlamayı amaçlanmaktadır
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Hukuk nedir? Sosyal düzen kuralları ve hukuk ilişkisi (benzerlikler-farklar-karşılaştırma)
  Ön Hazırlık: Okuma önerileri: - Orhan Münir Çağıl, İnsan Hakları ve Tabii Hukuk, İÜHFM, (50/1-4), 1947. - İsmail Kıllıoğlu, İnsan ve Değerler Kavramı Açısından Ahlak ve Hukuk, Büyüyen Ay Yay. 2020. - Alim Yılmaz, Adalet ve Sosyal Düzen Arayışında Özgürlük ve Eşitlik Çatışması, Liberal Düşünce Dergisi, (89), 2018. - Yusuf Karakoç, Sosyal Düzen Kurallarının İşlevi, HFSA, Hukuka Felsefi ve Sosyolojik Bakışlar VI Sempozyum, (26), 2014. - Coşkun Can Aktan (Ed), Kurumsal Sosyoloji, Kurallar, Kurumlar ve Düzen, SPK Yay. 2005. - Ali Şafak Balı, Hukukun Bilimselliği Sorunu, Selçuk HFD, (12/1-2) 2004. - C.Can Aktan, Ahlak ve Ahlak Felsefesi, İstanbul. - Hüseyin Hatemi, Hukuka ve Ahlaka Aykırılık Kavramı ve Sonuçları, İstanbul. - Vecdi Aral, Hukuk ve Hukuk Bilimi Üzerine, İstanbul. - Niyazi Öktem, Felsefe, Sosyoloji, Hukuk ve Devlet, İstanbul.
2 Hukuk sistemleri; karşılaştırmalı hukuk bağlamında hukukun (hukuk sistemlerinin) birleştirilmesi, uyumlaştırılması ve yakınlaştırılması
  Ön Hazırlık: - Vecdi Aral, Hukuk ve Hukuk Bilimi Üzerine, İstanbul. - Mahkeme kararlarına konu olmuş veya yazılı basın organlarında yayımlanmış yaptırım örneklerinin/haberlerinin bulunması
3 Hukuku tanımlamak Şekli ve Maddi Açılardan Hukuku Tanımlama Hukuku geniş anlamda görmek: Mevzu hukuk, pozitif hukuk ve ideal hukuk Hukukun amaçları
  Ön Hazırlık: Gustav Rabruch, Hukukta Bilgelik Dolu Özlü Sözler, (Çev: Vecdi Aral), İstanbul. - Ayşe Nur Tütüncü, İnsancıl Hukuka Giriş, İstanbul. - Kasım Akbaş, Hukukun Büyübozumu, İstanbul. - Anayasa, Ceza, Medeni ve Ticaret Kanunlarındaki örnek hükümlerin toplanması, ayrıca TBMM resmi internet sitesinden herhangi bir kanunun başından sonuna kadar oluşumunun safhalar halinde bilgi ve belgelerine ulaşılması
4 Hukuk kuralları ve unsurları, hukuk kurallarının nitelikleri ve türleri. Müeyyide kavramı ve türleri.
  Ön Hazırlık: - M.Tevfik Özcan, Modern Toplum ve Hukuk Devleti, İstanbul. - Anıl Çeçen, Adalet Kavramının Göreliği Üzerine Bir Deneme, Ankara. - Ergin Ergül, Küresel Köyde Suç ve Adalet, Ankara. - Ahmet Gürbüz, Hukuk ve Meşruluk, İstanbul. - Hukuk ve Adalet Eleştirel Hukuk Dergisi. - Ramazan Arslan-Süha Tanrıver, Yargı Örgütü Hukuku, Ankara. - Adliye ziyaretlerinin yapılması, mahkeme çalışanları ile görüşmeler yapılması
5 Hukukun yazılı kaynakları
  Ön Hazırlık: - M.Tevfik Özcan, Modern Toplum ve Hukuk Devleti, İstanbul. - Anıl Çeçen, Adalet Kavramının Göreliği Üzerine Bir Deneme, Ankara. - Ergin Ergül, Küresel Köyde Suç ve Adalet, Ankara. - Ahmet Gürbüz, Hukuk ve Meşruluk, İstanbul. - Hukuk ve Adalet Eleştirel Hukuk Dergisi. - Ramazan Arslan-Süha Tanrıver, Yargı Örgütü Hukuku, Ankara. - Adliye ziyaretlerinin yapılması, mahkeme çalışanları ile görüşmeler yapılması
6 Yazılı kaynaklar içinde kanunların yeri, kanunlaştırma ve türleri
  Ön Hazırlık: - Cem Eroğul, Çağdaş Devlet Düzenleri, Ankara. - Beyhan Kaptıkaçtı, Küreselleşme Sürecinin Hukuk Sistemleri Üzerindeki Etkisi ve Türkiye Örneği, (Uzmanlık Tezi), Ankara. Amerikan, İngiliz, Fransız, Alman, Mısır, Arabistan, Rusya ve Azerbeycan hukuk sistemlerinin incelenmesi
7 Hukukun yazılı olmayan kaynakları
  Ön Hazırlık: Farklı kaynaklardan hukuk kaynaklarının şematize edilmesi ve alt başlıklarının neler olduğunun öğrenilmesi
8 Yargı Teşkilatı ve yargısal denetim, Kuvvetler Ayrılığı ilkesi içinde yargının yeri
  Ön Hazırlık: Anayasa, Kanun, Cumhurbaşkanlığı kararnameleri, Cumhurbaşkanlığı kararları ve Yönetmeliklerin nasıl çıkarıldıklarına dair şemaların oluşturulması ve öğrencilerin kendi yaşadıkları bölgelerinde mevcut örf-adet kurallarının Sanayi ve Ticaret odaları başta olmak üzere diğer kişi ve kurumlardan sorularak öğrenilmesi ve kayda geçirilmesi
9 Yargı Birliği ve Yargı Ayrılığı Kavramları; Yargılama hukukuna ilişkin temel ilkeler
  Ön Hazırlık: Herhangi bir hakim, savcı, avukat veya müfettiş ile sözlü mülakat gerçekleştirilmesi
10 Hukukta alternatif çözüm yolları
  Ön Hazırlık: Hukuku dallara ayıran bir şemanın oluşturulması
11 Hukuk kurallarının uygulanması (yorumlama-anlam bakımından)
  Ön Hazırlık: Klasik ayrımda yer alan kamu ve özel hukuku içindeki alt dalların incelenmesi ve değerlendirilmesi
12 Hukuk kurallarının uygulanması (II) (yer ve zaman bakımından)
  Ön Hazırlık: 20.yy sonu ve 21.yy'da ortaya çıkan gelişmelerle birlikte oluşan yeni alanların hukuk ile karşılaşması ve düzenlenmesi çabaları; oluşmuş ve oluşmakta olan yeni hukuk alanlarının tespiti
13 Hukukun Dallara ayrılması ve Ölçütler
  Ön Hazırlık: Hukuk akımları ile önde gelen temsilcilerinin kronolojik olarak ele alınması ve özelliklerinin karşılaştırılmalı değerlendirilmesi
14 Hukuk akımları. Doğal hukuk akımı, tarihçi hukuk okulu ve hukuki pozitivizm gibi değişik akımlar; post modern hukuk akımları.
  Ön Hazırlık: Küreselleşen dünyada hukukun evrensel niteliğinin ne yönde değiştiğine dair sınıf ortamında tartışma hazırlığı (iki veya üç grup halinde öğrencilerin münazarası)
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Hukukun temel prensiplerini ve hukuksal kaynakları kavramak 5
2 Hukuksal kurumları ve terimleri kavramak 5
3 Hukuksal sorunları zamanında tespit etmek, doğru ve adil çözme yeteneğini kazanmak ve geliştirmek 4
4 Hukuksal sorunların ve uyuşmazlıkların çözümünde gerekli olan hukuk metodolojisi bilgisine sahip olmak; gerçeği bulma, doğru düşünme, adaleti gerçekleştirme ve en uygun çözümü bulma konusunda yeterli formasyona sahip olmak 5
5 Türk hukuk sisteminin genel yapısı hakkında bilgi sahibi olmak. Türk hukuk mevzuatına hâkim olmak. Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku, Ceza Hukuku, Ticaret Hukuku, Anayasa Hukuku, İdare Hukuku, Medeni Usul Hukuku, Ceza Muhakemesi Hukuku, Milletlerarası Özel Hukuk, İnsan Hakları Hukuku gibi, birey-devlet, birey-toplum ve insanlar arasındaki ilişkilerin yoğunlaşma alanlarıyla ilgili konularda yeterli bilgiye sahip olmak 5
6 Yargının önemi ve işlevi, Türk yargı teşkilâtının genel görünümü ve yargı çeşitleri (anayasa yargısı, adlî yargı, idarî yargı, seçim yargısı, hesap yargısı ve uyuşmazlık yargısı), bütün yargı çeşitlerini kapsayıcı olmak üzere yargılamaya egemen olan ilkeler, yargılamaya doğrudan veya dolaylı katılan süjeler ve icra teşkilâtı hakkında bilgi sahibi olmak 5
7 Hukuk tarihi konusunda yeterli bilgiye sahip olmak 3
8 Hukuk bilimiyle yakından ilişkili ekonomi, tarih, sosyoloji, felsefe, maliye, muhasebe gibi disiplinlerden yararlanabilmek ve bu disiplinlere ilişkin temel bilgileri edinmek, farklı inceleme alanlarına ilişkin çok disiplinli bir bakış açısına sahip olmak 4
9 Temel hukuki bilgi ve becerileri gerçek vakalar üzerinde uygulayabilme yeteneği kazanmak 2
10 Günümüzde iyi bir hukukçudan beklenen yeterlilikleri karşılayacak bir formasyonla yetişmek, geleneksel hukuk meslekleri yanında, kamu yönetimi veya özel sektör ya da sivil toplum örgütleri bünyesinde, ulusal veya uluslararası iş alanlarında çalışabilecek donanıma sahip olmak 3
11 Özgürlük, Demokrasi, insan hakları, hukukun üstünlüğü, eşitlik gibi temel ilke ve değerleri özümsemek 5
12 Toplumsal, mesleki ve bilimsel etik davranış ilkelerinin bilincinde olmak 5
13 Bilişim teknolojilerini ve temel bilgisayar programlarını kullanabilme becerisine sahip olmak 0
14 Türkçe yazılı ve sözlü iletişim yeterliğine sahip olmak 0
15 Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirmek 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 80
Kısa Sınav 2 20
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 1 8 8
Sunum 1 12 12
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 24 24
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 24 24
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 138    
Dersin Akts Kredisi 4    
Ders Notu 1) Vecdi ARAL, Hukuk ve Hukuk Bilimi Üzerine, Filiz Kitabevi, İstanbul. 2) Adnan GÜRİZ, Hukuk Başlangıcı, Siyasal Kitabevi, Ankara. 3) Yavuz ATAR ve diğerleri, Hukuk Bilimine Giriş, Mimoza Yay. Konya. 4) Bilge UMAR, Hukuk Başlangıcı, Dokuz Eylül Üni.Hukuk Fak. Yay. İzmir. 5) Aydın AYBAY ve diğerleri, Hukuka Giriş, Der Yay. İstanbul. 6) Abdullah DİNÇKOL, Hukuka Giriş, Der Yay. İstanbul. 7) Ender Ethem ATAY, Hukuk Başlangıcı, Gazi Kitabevi, Ankara. 8) İhsan ERDOĞAN, Hukuka Giriş, Seçkin Yayıncılık, Ankara. 9) Ömer ANAYURT, Hukuka Giriş ve Hukukun Temel Kavramları, Seçkin Yayıncılık, Ankara. 10) Halil KALABALIK, Temel Hukuk Bilgisi, Seçkin Yayıncılık, Ankara. 11) Hasan Tahsin FENDOĞLU, Hukuka Giriş, Yetkin Yayıncılık, Ankara. 12) Süleyman YILMAZ, Hukuk Başlangıcı, Yetkin Yayıncılık, Ankara. 13) Necip BİLGE, Hukuk Başlangıcı, Turhan Kitabevi, Ankara. 14) Haluk Hadi SÜMER, Hukuka Giriş, Seçkin Yayıncılık, Ankara. 15) Kemal GÖZLER, Hukuka Giriş, Ekin Yay., Bursa. 16) Gustav Rabruch, Hukukta Bilgelik Dolu Özlü Sözler, (Çev: Vecdi Aral), İstanbul. 17) Ramazan Arslan-Süha Tanrıver, Yargı Örgütü Hukuku, Ankara. 18) Gülnihal Bozkurt, Batı Hukukunun Türkiye’de Benimsenmesi, Ankara. 19) Ayşe Nur Tütüncü, İnsancıl Hukuka Giriş, İstanbul. 20) Kasım Akbaş, Hukukun Büyübozumu, İstanbul. 21) Enver Bozkurt, Hukukun Temel Kavramları, Ankara. 22) Anıl Çeçen, Adalet Kavramı, Ankara. 23) Mustafa Erdoğan, Anayasal Demokrasi, Ankara. 24) M.Tevfik Özcan, Modern Toplum ve Hukuk Devleti, İstanbul. 25) Anıl Çeçen, Adalet Kavramının Göreliği Üzerine Bir Deneme, Ankara. 26) Ergin Ergül, Küresel Köyde Suç ve Adalet, Ankara. 27) Ahmet Gürbüz, Hukuk ve Meşruluk, İstanbul. 28)Hukuk ve Adalet Eleştirel Hukuk Dergisi.
Diğer Kaynaklar 1) Vecdi ARAL, Hukuk ve Hukuk Bilimi Üzerine, Filiz Kitabevi, İstanbul. 2) Adnan GÜRİZ, Hukuk Başlangıcı, Siyasal Kitabevi, Ankara. 3) Yavuz ATAR ve diğerleri, Hukuk Bilimine Giriş, Mimoza Yay. Konya. 4) Bilge UMAR, Hukuk Başlangıcı, Dokuz Eylül Üni.Hukuk Fak. Yay. İzmir. 5) Aydın AYBAY ve diğerleri, Hukuka Giriş, Der Yay. İstanbul. 6) Abdullah DİNÇKOL, Hukuka Giriş, Der Yay. İstanbul. 7) Ender Ethem ATAY, Hukuk Başlangıcı, Gazi Kitabevi, Ankara. 8) İhsan ERDOĞAN, Hukuka Giriş, Seçkin Yayıncılık, Ankara. 9) Ömer ANAYURT, Hukuka Giriş ve Hukukun Temel Kavramları, Seçkin Yayıncılık, Ankara. 10) Halil KALABALIK, Temel Hukuk Bilgisi, Seçkin Yayıncılık, Ankara. 11) Hasan Tahsin FENDOĞLU, Hukuka Giriş, Yetkin Yayıncılık, Ankara. 12) Süleyman YILMAZ, Hukuk Başlangıcı, Yetkin Yayıncılık, Ankara. 13) Necip BİLGE, Hukuk Başlangıcı, Turhan Kitabevi, Ankara. 14) Haluk Hadi SÜMER, Hukuka Giriş, Seçkin Yayıncılık, Ankara. 15) Kemal GÖZLER, Hukuka Giriş, Ekin Yay., Bursa. 16) Gustav Rabruch, Hukukta Bilgelik Dolu Özlü Sözler, (Çev: Vecdi Aral), İstanbul. 17) Ramazan Arslan-Süha Tanrıver, Yargı Örgütü Hukuku, Ankara. 18) Gülnihal Bozkurt, Batı Hukukunun Türkiye’de Benimsenmesi, Ankara. 19) Ayşe Nur Tütüncü, İnsancıl Hukuka Giriş, İstanbul. 20) Kasım Akbaş, Hukukun Büyübozumu, İstanbul. 21) Enver Bozkurt, Hukukun Temel Kavramları, Ankara. 22) Anıl Çeçen, Adalet Kavramı, Ankara. 23) Mustafa Erdoğan, Anayasal Demokrasi, Ankara. 24) M.Tevfik Özcan, Modern Toplum ve Hukuk Devleti, İstanbul. 25) Anıl Çeçen, Adalet Kavramının Göreliği Üzerine Bir Deneme, Ankara. 26) Ergin Ergül, Küresel Köyde Suç ve Adalet, Ankara. 27) Ahmet Gürbüz, Hukuk ve Meşruluk, İstanbul. 28)Hukuk ve Adalet Eleştirel Hukuk Dergisi.
Materyal
Dökümanlar 1) Vecdi ARAL, Hukuk ve Hukuk Bilimi Üzerine, Filiz Kitabevi, İstanbul. 2) Adnan GÜRİZ, Hukuk Başlangıcı, Siyasal Kitabevi, Ankara. 3) Yavuz ATAR ve diğerleri, Hukuk Bilimine Giriş, Mimoza Yay. Konya. 4) Bilge UMAR, Hukuk Başlangıcı, Dokuz Eylül Üni.Hukuk Fak. Yay. İzmir. 5) Aydın AYBAY ve diğerleri, Hukuka Giriş, Der Yay. İstanbul. 6) Abdullah DİNÇKOL, Hukuka Giriş, Der Yay. İstanbul. 7) Ender Ethem ATAY, Hukuk Başlangıcı, Gazi Kitabevi, Ankara. 8) İhsan ERDOĞAN, Hukuka Giriş, Seçkin Yayıncılık, Ankara. 9) Ömer ANAYURT, Hukuka Giriş ve Hukukun Temel Kavramları, Seçkin Yayıncılık, Ankara. 10) Halil KALABALIK, Temel Hukuk Bilgisi, Seçkin Yayıncılık, Ankara. 11) Hasan Tahsin FENDOĞLU, Hukuka Giriş, Yetkin Yayıncılık, Ankara. 12) Süleyman YILMAZ, Hukuk Başlangıcı, Yetkin Yayıncılık, Ankara. 13) Necip BİLGE, Hukuk Başlangıcı, Turhan Kitabevi, Ankara. 14) Haluk Hadi SÜMER, Hukuka Giriş, Seçkin Yayıncılık, Ankara. 15) Kemal GÖZLER, Hukuka Giriş, Ekin Yay., Bursa. 16) Gustav Rabruch, Hukukta Bilgelik Dolu Özlü Sözler, (Çev: Vecdi Aral), İstanbul. 17) Ramazan Arslan-Süha Tanrıver, Yargı Örgütü Hukuku, Ankara. 18) Gülnihal Bozkurt, Batı Hukukunun Türkiye’de Benimsenmesi, Ankara. 19) Ayşe Nur Tütüncü, İnsancıl Hukuka Giriş, İstanbul. 20) Kasım Akbaş, Hukukun Büyübozumu, İstanbul. 21) Enver Bozkurt, Hukukun Temel Kavramları, Ankara. 22) Anıl Çeçen, Adalet Kavramı, Ankara. 23) Mustafa Erdoğan, Anayasal Demokrasi, Ankara. 24) M.Tevfik Özcan, Modern Toplum ve Hukuk Devleti, İstanbul. 25) Anıl Çeçen, Adalet Kavramının Göreliği Üzerine Bir Deneme, Ankara. 26) Ergin Ergül, Küresel Köyde Suç ve Adalet, Ankara. 27) Ahmet Gürbüz, Hukuk ve Meşruluk, İstanbul. 28)Hukuk ve Adalet Eleştirel Hukuk Dergisi.
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)