Ders Adı Anayasa Hukuku
Ders Kodu HUF-103
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 1
Dönem 1.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler) Prof. Dr. Yüksel METİN
Dersin Yardımcıları Arş. Gör. Ayşe Yaman Kaplan Arş. Gör. Didem Erdoğan
Dersin Öğrenme Çıktıları 1) Anayasa hukuku ile ilgili temel kurumları ve kavramları bilir, 2) Anayasa hukuku ile ilgili teorileri kavrar, 3) Edinilen bilgilerle anayasal meseleleri yorumlayabilir ve çözebilir.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Anayasa kavramı, anayasacılık hareketleri, kurucu iktidar, anayasa yargısı, devlet, devlet şekilleri, kuvvetler ayrılığı, hükümet sistemleri, demokrasi, seçim, temel hak ve hürriyetler.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri 1) Anayasa hukuku ile ilgili temel kurumları ve kavramları bilme, 2) Anayasa hukuku ile ilgili teorileri kavrama, 3) Edinilen bilgilerle anayasal meseleleri yorumlayabilme ve çözebilme
Dersin Amacı Anayasa hukukunun temel kurum, kavram ve teorilerini öğretmek
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Anayasa Hukukunun Bilgi Kaynakları ve Anayasa Hukuku Kavramı
  Ön Hazırlık: Erdoğan Teziç, Anayasa Hukuku, Beta Yayınları, İstanbul 2019; Kemal Gözler, Anayasa Hukukunun Genel Esasları, Bursa, Ekin Kitabevi Yayınları, 2019; Ömer Anayurt, Anayasa Hukuku: Genel Kısım, Seçkin Yayınları, Ankara 2019; Abdurrahman Eren, Anayasa Hukuku Ders Notları, Oniki Levha Yayınları, İstanbul 2018.
2 Anayasa Kavramı
  Ön Hazırlık: Erdoğan Teziç, Anayasa Hukuku, Beta Yayınları, İstanbul 2019; Kemal Gözler, Anayasa Hukukunun Genel Esasları, Bursa, Ekin Kitabevi Yayınları, 2019; Ömer Anayurt, Anayasa Hukuku: Genel Kısım, Seçkin Yayınları, Ankara 2019; Abdurrahman Eren, Anayasa Hukuku Ders Notları, Oniki Levha Yayınları, İstanbul 2018.
3 Anayasanın Yorumlanması
  Ön Hazırlık: Kemal Gözler, Anayasa Hukukunun Genel Esasları, Bursa, Ekin Kitabevi Yayınları, 2019; Yüksel Metin, Anayasanın Yorumlanması, Asil Yayınları, Ankara 2008.
4 Kurucu İktidar
  Ön Hazırlık: Erdoğan Teziç, Anayasa Hukuku, Beta Yayınları, İstanbul 2019; Kemal Gözler, Anayasa Hukukunun Genel Esasları, Bursa, Ekin Kitabevi Yayınları, 2019; Ömer Anayurt, Anayasa Hukuku: Genel Kısım, Seçkin Yayınları, Ankara 2019; Abdurrahman Eren, Anayasa Hukuku Ders Notları, Oniki Levha Yayınları, İstanbul 2018.
5 Devlet Kavramı
  Ön Hazırlık: Erdoğan Teziç, Anayasa Hukuku, Beta Yayınları, İstanbul 2019; Kemal Gözler, Anayasa Hukukunun Genel Esasları, Bursa, Ekin Kitabevi Yayınları, 2019; Ömer Anayurt, Anayasa Hukuku: Genel Kısım, Seçkin Yayınları, Ankara 2019; Abdurrahman Eren, Anayasa Hukuku Ders Notları, Oniki Levha Yayınları, İstanbul 2018.
6 Devlet Şekilleri I: Monarşi-Cumhuriyet
  Ön Hazırlık: Erdoğan Teziç, Anayasa Hukuku, Beta Yayınları, İstanbul 2019; Kemal Gözler, Anayasa Hukukunun Genel Esasları, Bursa, Ekin Kitabevi Yayınları, 2019; Ömer Anayurt, Anayasa Hukuku: Genel Kısım, Seçkin Yayınları, Ankara 2019; Abdurrahman Eren, Anayasa Hukuku Ders Notları, Oniki Levha Yayınları, İstanbul 2018.
7 Devlet Şekilleri II: Tek Devlet-Bileşik Devlet
  Ön Hazırlık: Oktay Uygun, Federal Devlet, 12 Levha Yayınları, İstanbul 2009; Atilla Nalbant, Üniter Devlet,Yapı Kredi Yayınları, İstanbul 2000.
8 Hükümet Sistemleri I
  Ön Hazırlık: Erdoğan Teziç, Anayasa Hukuku, Beta Yayınları, İstanbul 2019; Kemal Gözler, Anayasa Hukukunun Genel Esasları, Bursa, Ekin Kitabevi Yayınları, 2019; Ömer Anayurt, Anayasa Hukuku: Genel Kısım, Seçkin Yayınları, Ankara 2019; Abdurrahman Eren, Anayasa Hukuku Ders Notları, Oniki Levha Yayınları, İstanbul 2018.
9 Hükümet Sistemleri II
  Ön Hazırlık: Serap Yazıcı, Başkanlık ve Yarıbaşkanlık Sistemleri, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2016.
10 Hükümet Sistemleri III
  Ön Hazırlık: Adnan Küçük, Türkiye'de Başkanlık Sistemi, Adres Yayınları, Ankara 2020.
11 Demokrasi Teorileri ve Egemenliğin Kullanılması Bakımından Demokrasi Tipleri (Doğrudan-Yarı Doğrudan-Temsili Demokrasi)
  Ön Hazırlık: Oktay Uygun, Demokrasi, On İki Levha Yayınları, İstanbul 2011.
12 Seçim sistemleri
  Ön Hazırlık: Yasin Aydoğdu, Seçim Sistemleri ve Türkiye, Adalet Yayınları, Ankara 2015.
13 Temel Hak ve Hürriyetler
  Ön Hazırlık: Mustafa Erdoğan, İnsan Hakları Teorisi ve Hukuku, Orion Yayınevi, Ankara 2020.
14 Kanunların Anayasaya Uygunluğunun Yargısal Denetimi: Anayasa Yargısı
  Ön Hazırlık: Levent Gönenç, Yasaların Anayasaya Uygunluğunun Denetimi ve Anayasa Yargısı, TEPAV Anayasa Çalışma Metinleri, 2010. https://www.tepav.org.tr/upload/files/1295967249-5.Yasalarin_Anayasaya_Uygunlugunun_Denetimi_ve_Anayasa_Yargisi.pdf
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Hukukun temel prensiplerini ve hukuksal kaynakları kavramak 5
2 Hukuksal kurumları ve terimleri kavramak 4
3 Hukuksal sorunları zamanında tespit etmek, doğru ve adil çözme yeteneğini kazanmak ve geliştirmek 3
4 Hukuksal sorunların ve uyuşmazlıkların çözümünde gerekli olan hukuk metodolojisi bilgisine sahip olmak; gerçeği bulma, doğru düşünme, adaleti gerçekleştirme ve en uygun çözümü bulma konusunda yeterli formasyona sahip olmak 3
5 Türk hukuk sisteminin genel yapısı hakkında bilgi sahibi olmak. Türk hukuk mevzuatına hâkim olmak. Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku, Ceza Hukuku, Ticaret Hukuku, Anayasa Hukuku, İdare Hukuku, Medeni Usul Hukuku, Ceza Muhakemesi Hukuku, Milletlerarası Özel Hukuk, İnsan Hakları Hukuku gibi, birey-devlet, birey-toplum ve insanlar arasındaki ilişkilerin yoğunlaşma alanlarıyla ilgili konularda yeterli bilgiye sahip olmak 3
6 Yargının önemi ve işlevi, Türk yargı teşkilâtının genel görünümü ve yargı çeşitleri (anayasa yargısı, adlî yargı, idarî yargı, seçim yargısı, hesap yargısı ve uyuşmazlık yargısı), bütün yargı çeşitlerini kapsayıcı olmak üzere yargılamaya egemen olan ilkeler, yargılamaya doğrudan veya dolaylı katılan süjeler ve icra teşkilâtı hakkında bilgi sahibi olmak 5
7 Hukuk tarihi konusunda yeterli bilgiye sahip olmak 2
8 Hukuk bilimiyle yakından ilişkili ekonomi, tarih, sosyoloji, felsefe, maliye, muhasebe gibi disiplinlerden yararlanabilmek ve bu disiplinlere ilişkin temel bilgileri edinmek, farklı inceleme alanlarına ilişkin çok disiplinli bir bakış açısına sahip olmak 0
9 Temel hukuki bilgi ve becerileri gerçek vakalar üzerinde uygulayabilme yeteneği kazanmak 3
10 Günümüzde iyi bir hukukçudan beklenen yeterlilikleri karşılayacak bir formasyonla yetişmek, geleneksel hukuk meslekleri yanında, kamu yönetimi veya özel sektör ya da sivil toplum örgütleri bünyesinde, ulusal veya uluslararası iş alanlarında çalışabilecek donanıma sahip olmak 0
11 Özgürlük, Demokrasi, insan hakları, hukukun üstünlüğü, eşitlik gibi temel ilke ve değerleri özümsemek 5
12 Toplumsal, mesleki ve bilimsel etik davranış ilkelerinin bilincinde olmak 0
13 Bilişim teknolojilerini ve temel bilgisayar programlarını kullanabilme becerisine sahip olmak 0
14 Türkçe yazılı ve sözlü iletişim yeterliğine sahip olmak 2
15 Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirmek 2
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 2 10 20
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 25 25
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 35 35
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 136    
Dersin Akts Kredisi 4    
Ders Notu 1. Erdoğan Teziç, Anayasa Hukuku, Beta Yayınları, 13. Baskı, İstanbul, 2009 2. Kemal Gözler, Anayasa Hukukunun Genel Esasları, Bursa, Ekin Kitabevi Yayınları, 2019 3. Ömer Anayurt, Anayasa Hukuku: Genel Kısım, Seçkin Yayınları, Ankara 2019 4. Abdurrahman Eren, Anayasa Hukuku Ders Notları, Oniki Levha Yayınları, İstanbul 2018.
Diğer Kaynaklar 1. Erdoğan Teziç, Anayasa Hukuku, Beta Yayınları, 13. Baskı, İstanbul, 2009 2. Kemal Gözler, Anayasa Hukukunun Genel Esasları, Bursa, Ekin Kitabevi Yayınları, 2019 3. Ömer Anayurt, Anayasa Hukuku: Genel Kısım, Seçkin Yayınları, Ankara 2019 4. Abdurrahman Eren, Anayasa Hukuku Ders Notları, Oniki Levha Yayınları, İstanbul 2018.
Materyal
Dökümanlar 1. Erdoğan Teziç, Anayasa Hukuku, Beta Yayınları, 13. Baskı, İstanbul, 2009 2. Kemal Gözler, Anayasa Hukukunun Genel Esasları, Bursa, Ekin Kitabevi Yayınları, 2019 3. Ömer Anayurt, Anayasa Hukuku: Genel Kısım, Seçkin Yayınları, Ankara 2019 4. Abdurrahman Eren, Anayasa Hukuku Ders Notları, Oniki Levha Yayınları, İstanbul 2018.
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)