Ders Adı Türk Hukuk Tarihi
Ders Kodu HUF-106
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 1
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 5
Dersi Veren(ler) Prof.Dr. Haluk SONGUR
Dersin Yardımcıları Arş.Gör. Fatma ÇİÇEKKAYA
Dersin Öğrenme Çıktıları 1) Genel hukuk tarihi hakkında bilgi sahibi olmak, 2) İslamiyet öncesi ve sonrası Türk hukuk sistemleri ve uygulamalarını bilmek, 3) Yeni hukuk sistemimize taşınmış olan hukuk kurum ve kurallarını karşılaştırmalı olarak tartışmak
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Hukukun doğuşu-tarihi gelişimi, başta yasama, yürütme ve yargı alanında olmak üzere her türden hukuk kişi ve kuruluşunun tarihteki karşılıklarını, özelliklerini ve etkilerini incelemek, İslamiyet öncesi ve sonrası Türk hukuk sistemini ve özellikleri, Osmanlı Döneminde Şer’i Hukuk-Örfî Hukuk, Devletin Yapısı ve İşleyişi, İslam ve Türk Hukuk Tarihinde Özel ve Kamu Hukuku dallarının görünümü, Vakıflar, Köleler, Osmanlı Hukukunda Gayr-i Müslimler, Tanzimat Sonrası Osmanlı Hukuku
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri 1) Genel hukuk tarihi hakkında bilgi vermek, 2) İslamiyet öncesi ve sonrası Türk hukuk sistemleri ve uygulamalarını öğretmek, 3) Yeni hukuk sistemimize taşınmış olan hukuk kurum ve kurallarını öğretmek
Dersin Amacı Hukukun oluşum ve gelişim aşamalarının neler olduğunu, bugün işleyen hukuk kurumları ile hukuk kurallarının geçmişteki görünümlerini ve günümüze yansımalarını incelemek ve sonuçlar çıkarmak
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Bir bilim dalı olarak Hukuk Tarihinin önemi, konusu, Türk hukuk tarihinin dönemleri İslamiyet öncesi Türk hukuku
  Ön Hazırlık: Ahmet Mumcu, Coşkun Üçok, Gülnihal Bozkurt, Türk Hukuk Tarihi, Ankara. -Ziya Umur, Türk Hukuk Tarihi, İstanbul.
2 İslamiyet sonrası Türk hukuku
  Ön Hazırlık: Mehmet Akif Aydın, Türk Hukuk Tarihi, İstanbul. - Halil Cin, Gül Akyılmaz, Türk Hukuk Tarihi, Konya. -Ahmet Akgündüz, Halil Cin, Türk Hukuk Tarihi, İstanbul.
3 İslam ve Osmanlı hukuk sisteminde şer’i hukuk-örfi hukuk ayrımı ve önemi
  Ön Hazırlık: Mehmet Akif Aydın, Türk Hukuk Tarihi, İstanbul. -Ekrem Buğra Ekinci, Osmanlı Hukuku, İstanbul.
4 İslam ve Osmanlı hukuk sisteminde devletin yapısı ve işleyişi
  Ön Hazırlık: İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Devlet Teşkilatına Medhal / Osmanlı Devleti’nin Saray Teşkilatı / Osmanlı Devleti’nin İlmiye Teşkilatı / Osmanlı Devleti’nin Merkez ve Bahriye Teşkilatı, Ankara. -Ekrem Buğra Ekinci, Osmanlı Hukuku, İstanbul.
5 Osmanlı Kamu hukuku Anayasa ve İdare hukukları, Ceza hukuku ve Yargılama hukuku
  Ön Hazırlık: Ekrem Buğra Ekinci, Osmanlı Hukuku, İstanbul.
6 Osmanlı Özel hukuku Medeni hukuk (kişiler, aile, miras ve eşya), Borçlar hukuku, Ticaret hukuku
  Ön Hazırlık: Ekrem Buğra Ekinci, Osmanlı Hukuku, İstanbul.
7 Osmanlı kanunnameleri ve uygulamaları
  Ön Hazırlık: Ahmet Akgündüz, Osmanlı Kanunnameleri ve Hukuki Tahlilleri, İstanbul.
8 Osmanlı Adalet sistemi ve örnek uygulamaları
  Ön Hazırlık: Mehmet Akif Aydın, Türk Hukuk Tarihi, İstanbul. Halil Cin, Gül Akyılmaz, Türk Hukuk Tarihi, Konya. Ahmet Akgündüz, Halil Cin, Türk Hukuk Tarihi, İstanbul.
9 Osmanlı arazi rejimi
  Ön Hazırlık: Halil Cin, Gül Akyılmaz, Türk Hukuk Tarihi, Konya.
10 Osmanlı hukukunda köleler, gayri Müslim vatandaşların hukuki statüleri
  Ön Hazırlık: Mehmet Akif Aydın, Türk Hukuk Tarihi, İstanbul. Ahmet Mumcu, Coşkun Üçok, Gülnihal Bozkurt, Türk Hukuk Tarihi, Ankara.
11 Tanzimat ve Tanzimat dönemi sonrası Osmanlı hukuku
  Ön Hazırlık: Mehmet Akif Aydın, Türk Hukuk Tarihi, İstanbul. Ahmet Mumcu, Coşkun Üçok, Gülnihal Bozkurt, Türk Hukuk Tarihi, Ankara.
12 Osmanlı Hukukunda Batılılaşma ve sonuçları
  Ön Hazırlık: Ahmet Mumcu, Coşkun Üçok, Gülnihal Bozkurt, Türk Hukuk Tarihi, Ankara. Ziya Umur, Türk Hukuk Tarihi, İstanbul. Mustafa Akdağ, Türkiye’nin İktisadi ve İçtimai Tarihi, İstanbul.
13 Cumhuriyetin ilanı döneminde Osmanlı hukuku ve hukuk kuramları
  Ön Hazırlık: Bülent Tanör, Osmanlı-Türk Anayasal Gelişmeleri, İstanbul.
14 Cumhuriyet dönemi kanunlaştırma hareketleri ve sonuçları
  Ön Hazırlık: Gülnihal Bozkurt, Batı Hukukunun Türkiye’de benimsenmesi, Ankara. -Ergun Özsunay, “Yabancı Hukukun Benimsenmesi Yoluyla Bir Çağdaşlaşma Modeli, Kemalist Hukuk Devrimi Üzerine Gözlemler ve Değerlendirmeler”, Atatürk ve Adalet Reformu, Ankara.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Hukukun temel prensiplerini ve hukuksal kaynakları kavramak 3
2 Hukuksal kurumları ve terimleri kavramak 5
3 Hukuksal sorunları zamanında tespit etmek, doğru ve adil çözme yeteneğini kazanmak ve geliştirmek 2
4 Hukuksal sorunların ve uyuşmazlıkların çözümünde gerekli olan hukuk metodolojisi bilgisine sahip olmak; gerçeği bulma, doğru düşünme, adaleti gerçekleştirme ve en uygun çözümü bulma konusunda yeterli formasyona sahip olmak 1
5 Türk hukuk sisteminin genel yapısı hakkında bilgi sahibi olmak. Türk hukuk mevzuatına hâkim olmak. Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku, Ceza Hukuku, Ticaret Hukuku, Anayasa Hukuku, İdare Hukuku, Medeni Usul Hukuku, Ceza Muhakemesi Hukuku, Milletlerarası Özel Hukuk, İnsan Hakları Hukuku gibi, birey-devlet, birey-toplum ve insanlar arasındaki ilişkilerin yoğunlaşma alanlarıyla ilgili konularda yeterli bilgiye sahip olmak 0
6 Yargının önemi ve işlevi, Türk yargı teşkilâtının genel görünümü ve yargı çeşitleri (anayasa yargısı, adlî yargı, idarî yargı, seçim yargısı, hesap yargısı ve uyuşmazlık yargısı), bütün yargı çeşitlerini kapsayıcı olmak üzere yargılamaya egemen olan ilkeler, yargılamaya doğrudan veya dolaylı katılan süjeler ve icra teşkilâtı hakkında bilgi sahibi olmak 3
7 Hukuk tarihi konusunda yeterli bilgiye sahip olmak 5
8 Hukuk bilimiyle yakından ilişkili ekonomi, tarih, sosyoloji, felsefe, maliye, muhasebe gibi disiplinlerden yararlanabilmek ve bu disiplinlere ilişkin temel bilgileri edinmek, farklı inceleme alanlarına ilişkin çok disiplinli bir bakış açısına sahip olmak 1
9 Temel hukuki bilgi ve becerileri gerçek vakalar üzerinde uygulayabilme yeteneği kazanmak 0
10 Günümüzde iyi bir hukukçudan beklenen yeterlilikleri karşılayacak bir formasyonla yetişmek, geleneksel hukuk meslekleri yanında, kamu yönetimi veya özel sektör ya da sivil toplum örgütleri bünyesinde, ulusal veya uluslararası iş alanlarında çalışabilecek donanıma sahip olmak 0
11 Özgürlük, Demokrasi, insan hakları, hukukun üstünlüğü, eşitlik gibi temel ilke ve değerleri özümsemek 1
12 Toplumsal, mesleki ve bilimsel etik davranış ilkelerinin bilincinde olmak 0
13 Bilişim teknolojilerini ve temel bilgisayar programlarını kullanabilme becerisine sahip olmak 0
14 Türkçe yazılı ve sözlü iletişim yeterliğine sahip olmak 0
15 Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirmek 1
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 0 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 18 4 72
Ödevler 1 8 8
Sunum 1 8 8
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 8 8
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 12 12
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 150    
Dersin Akts Kredisi 5    
Ders Notu 1) Mehmet Akif Aydın, Türk Hukuk Tarihi, İstanbul. 2) Ekrem Buğra Ekinci, Osmanlı Hukuku: Adalet ve Mülk, İstanbul. 3)Ahmet Akgündüz, Halil Cin, Türk Hukuk Tarihi, İstanbul. 4) Halil Cin, Gül Akyılmaz, Türk Hukuk Tarihi, Konya. 5) Ahmet Mumcu, Coşkun Üçok, Gülnihal Bozkurt, Türk Hukuk Tarihi, Ankara 6)Ziya Umur, Türk Hukuk Tarihi, İstanbul.
Diğer Kaynaklar 1) Mehmet Akif Aydın, Türk Hukuk Tarihi, İstanbul. 2) Ekrem Buğra Ekinci, Osmanlı Hukuku: Adalet ve Mülk, İstanbul. 3)Ahmet Akgündüz, Halil Cin, Türk Hukuk Tarihi, İstanbul. 4) Halil Cin, Gül Akyılmaz, Türk Hukuk Tarihi, Konya. 5) Ahmet Mumcu, Coşkun Üçok, Gülnihal Bozkurt, Türk Hukuk Tarihi, Ankara 6)Ziya Umur, Türk Hukuk Tarihi, İstanbul.
Materyal
Dökümanlar 1) Mehmet Akif Aydın, Türk Hukuk Tarihi, İstanbul. 2) Ekrem Buğra Ekinci, Osmanlı Hukuku: Adalet ve Mülk, İstanbul. 3)Ahmet Akgündüz, Halil Cin, Türk Hukuk Tarihi, İstanbul. 4) Halil Cin, Gül Akyılmaz, Türk Hukuk Tarihi, Konya. 5) Ahmet Mumcu, Coşkun Üçok, Gülnihal Bozkurt, Türk Hukuk Tarihi, Ankara 6)Ziya Umur, Türk Hukuk Tarihi, İstanbul.
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)