Ders Adı Ceza Hukuku Genel Hükümler II
Ders Kodu HUF-204
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 2
Dönem 4.Yarıyıl
AKTS 5
Dersi Veren(ler) Dr. Öğr. Üyesi M.Emre Tulay
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1-Ceza hukukunun amaçları, temel özellikleri ve kavramları, teorileri ve kaynaklarını tanımlayabilirler 2-Suçun işlenmesi, sorumluluk, savunma hakkı, hukuku uygunluk sebepleri ve ispat yükümlülüğü konusunda açıklama ve çıkarımlarda bulunabilirler 3-Ceza hukuku kurallarını yetkili makamlar nezdinde hukuki sorunların çözümü doğrultusunda kullanabilirler 4-Hukuki argümanları Ceza Hukuku doktrini bağlamında tespit edebilirler 5-Hukuki sorunları çözebilme yeteneğine sahip olabilir; sorunları tanımlayarak çözüm üretebilir ve alternatif çözüm önerileri yaratabilirler
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Suçların kanuniliği, ceza hukukunun kaynakları, ceza hukukunun uygulanması (yer zaman ve kişi bakımından), suçların bazı özel görünümleri (teşebbüs, iştirak, suça etki eden nedenler) , ceza kavramı ve türleri, cezai ehliyet, bazı suç tiplerinin incelenmesi
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri 1-Ceza hukukunun amaçları, temel özellikleri ve kavramları, teorileri ve kaynaklarını tanımlayabilirler 2-Suçun işlenmesi, sorumluluk, savunma hakkı, hukuku uygunluk sebepleri ve ispat yükümlülüğü konusunda açıklama ve çıkarımlarda bulunabilirler 3-Ceza hukuku kurallarını yetkili makamlar nezdinde hukuki sorunların çözümü doğrultusunda kullanabilirler 4-Hukuki argümanları Ceza Hukuku doktrini bağlamında tespit edebilirler 5-Hukuki sorunları çözebilme yeteneğine sahip olabilir; sorunları tanımlayarak çözüm üretebilir ve alternatif çözüm önerileri yaratabilirler
Dersin Amacı Dersin amacı, ceza hukukunun genel ilkeleri hakkında temel bilgileri vermektir. Bu anlamda, ceza hukukunun hem Batıda hem de Türkiye'de gösterdiği tarihi gelişim, suç kavramı ve unsurları (suçun maddi unsuru, manevi unsuru ve illiyet bağı vb. ) suçlu kavramı ve ceza hukukunda uygulanacak müeyyideler incelenmektedir.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Objektif cezalandırılabilme şartları
2 Soruşturma ve kovuşturma şartları
3 İhmali suçlar
4 Teşebbüs ve gönüllü vazgeçme
5 Suçta iştirak
6 Suçların içtimaı
7 Yaptırım teorisine giriş, yaptırım türleri
8 Hapis cezasına seçenek kurumların incelenmesi
9 Ceza hukukunda uzlaştırma, adli para cezası
10 Güvenlik tedbirlerine giriş
11 Müsadere ve türleri
12 Diğer güvenlik tedbirleri
13 Cezanın bireyselleştirilmesi
14 Milletlerarası ceza hukuku
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Hukukun temel prensiplerini ve hukuksal kaynakları kavramak 5
2 Hukuksal kurumları ve terimleri kavramak 5
3 Hukuksal sorunları zamanında tespit etmek, doğru ve adil çözme yeteneğini kazanmak ve geliştirmek 4
4 Hukuksal sorunların ve uyuşmazlıkların çözümünde gerekli olan hukuk metodolojisi bilgisine sahip olmak; gerçeği bulma, doğru düşünme, adaleti gerçekleştirme ve en uygun çözümü bulma konusunda yeterli formasyona sahip olmak 4
5 Türk hukuk sisteminin genel yapısı hakkında bilgi sahibi olmak. Türk hukuk mevzuatına hâkim olmak. Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku, Ceza Hukuku, Ticaret Hukuku, Anayasa Hukuku, İdare Hukuku, Medeni Usul Hukuku, Ceza Muhakemesi Hukuku, Milletlerarası Özel Hukuk, İnsan Hakları Hukuku gibi, birey-devlet, birey-toplum ve insanlar arasındaki ilişkilerin yoğunlaşma alanlarıyla ilgili konularda yeterli bilgiye sahip olmak 5
6 Yargının önemi ve işlevi, Türk yargı teşkilâtının genel görünümü ve yargı çeşitleri (anayasa yargısı, adlî yargı, idarî yargı, seçim yargısı, hesap yargısı ve uyuşmazlık yargısı), bütün yargı çeşitlerini kapsayıcı olmak üzere yargılamaya egemen olan ilkeler, yargılamaya doğrudan veya dolaylı katılan süjeler ve icra teşkilâtı hakkında bilgi sahibi olmak 4
7 Hukuk tarihi konusunda yeterli bilgiye sahip olmak 2
8 Hukuk bilimiyle yakından ilişkili ekonomi, tarih, sosyoloji, felsefe, maliye, muhasebe gibi disiplinlerden yararlanabilmek ve bu disiplinlere ilişkin temel bilgileri edinmek, farklı inceleme alanlarına ilişkin çok disiplinli bir bakış açısına sahip olmak 2
9 Temel hukuki bilgi ve becerileri gerçek vakalar üzerinde uygulayabilme yeteneği kazanmak 4
10 Günümüzde iyi bir hukukçudan beklenen yeterlilikleri karşılayacak bir formasyonla yetişmek, geleneksel hukuk meslekleri yanında, kamu yönetimi veya özel sektör ya da sivil toplum örgütleri bünyesinde, ulusal veya uluslararası iş alanlarında çalışabilecek donanıma sahip olmak 4
11 Özgürlük, Demokrasi, insan hakları, hukukun üstünlüğü, eşitlik gibi temel ilke ve değerleri özümsemek 3
12 Toplumsal, mesleki ve bilimsel etik davranış ilkelerinin bilincinde olmak 2
13 Bilişim teknolojilerini ve temel bilgisayar programlarını kullanabilme becerisine sahip olmak 1
14 Türkçe yazılı ve sözlü iletişim yeterliğine sahip olmak 2
15 Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirmek 3
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 4 56
Ödevler 2 12 24
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 15 15
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 20 20
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 171    
Dersin Akts Kredisi 5    
Ders Notu 1-Koca, M. ve Üzülmez, İ. 2019; Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler Seçkin Yayınları, Ankara
Diğer Kaynaklar 1-Koca, M. ve Üzülmez, İ. 2019; Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler Seçkin Yayınları, Ankara
Materyal
Dökümanlar 1-Koca, M. ve Üzülmez, İ. 2019; Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler Seçkin Yayınları, Ankara
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)