Ders Adı Anayasa Yargısı
Ders Kodu HUF-225
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Prof. Dr. Yüksel METİN
Dersin Yardımcıları Arş. Gör. Ayşe Yaman Kaplan
Dersin Öğrenme Çıktıları Anayasa yargısı kavramını bilmek Anayasa yargısı modellerini öğrenmek Türk Anayasa Mahkemesinin görev ve yetkilerini bilmek
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Anayasa Yargısı Kavramı, Anayasa Yargısı Modelleri, Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu, Anayasa Mahkemesinin Görev ve Yetkileri, Anayasaya Uygunluk Denetimi Şekilleri (Denetim Yolları), Anayasa Mahkemesi Kararları
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Anayasa yargısının önemini kavramak Türk anayasa yargısı sisteminin işleyişini öğrenmek
Dersin Amacı Anayasa yargısının işlevini kavramak. Türk anayasa yargısı sistemini öğrenmek.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Anayasa yargısı kavramı
  Ön Hazırlık: Turhan Feyzioğlu, Kanunların Anayasaya Uygunluğunun Kazai Murakabesi, AÜSBF Yayınları, Ankara 1951; İbrahim Ö. Kaboğlu, Anayasa Yargısı, İmge Kitabevi Yayınları, İstanbul 2007
2 Kanunların Anayasaya Uygunluğunun Siyasal Denetimi
  Ön Hazırlık: Turhan Feyzioğlu, Kanunların Anayasaya Uygunluğunun Kazai Murakabesi, AÜSBF Yayınları, Ankara 1951; Erdal Onar, Kanunların Anayasaya Uygunluğunun Siyasal ve Yargısal Denetimi ve Yargısal Denetim Alanında Ülkemizde Öncüler, Ankara 2003.
3 Kanunların Anayasaya Uygunluğunun Yargısal Denetimi
  Ön Hazırlık: Korkut Kanadoğlu, Anayasa Mahkemesi, Beta, İstanbul; Ö. İbrahim Kaboğlu, Anayasa Yargısı, Ankara, İmge Kitabevi Yayınları, 1994; Hasan Tunç, Karşılaştırmalı Anayasa Yargısı, Ankara, Yetkin Yayınları, 1997.
4 Anayasa Yargısının Meşruiyeti
  Ön Hazırlık: Serdar Gülener, Türkiye'de Anayasa Yargısının Demokratik Meşruluğu, On İki Levha Yayınları, İstanbul 2017; Ferhat Küçük, Anayasa Yargısının Siyasi Kökenleri ve Demokratik Meşruluğu Sorunu, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul 2019.
5 Anayasa Yargısı Modelleri
  Ön Hazırlık: Levent Gönenç, Yasaların Anayasaya Uygunluğunun Denetimi ve Anayasa Yargısı, TEPAV Anayasa Çalışma Metinleri, 2010. https://www.tepav.org.tr/upload/files/1295967249-5.Yasalarin_Anayasaya_Uygunlugunun_Denetimi_ve_Anayasa_Yargisi.pdf
6 Türkiye'de Kanunların Anayasaya Uygunluğunun Yargısal Denetimi,
  Ön Hazırlık: Onar, Erdal. (2003). Kanunların Anayasaya Uygunluğunun Siyasal ve Yargısal Denetimi ve Yargısal Denetim Alanında Ülkemizde Öncüler, Ankara.
7 Genel Olarak Anayasa Mahkemelerinin Oluşumu
  Ön Hazırlık: Kemal Gözler, Anayasa Hukukunun Genel Esasları, Bursa, Ekin Kitabevi Yayınları, 2019.
8 Türk Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu
  Ön Hazırlık: Kemal Gözler, Türk Anayasa Hukuku, Ekin Kitabevi, Bursa 2019.
9 Anayasa Mahkemesinin Görev Ve Yetkileri,
  Ön Hazırlık: Kemal Gözler, Türk Anayasa Hukuku, Ekin Kitabevi, Bursa 2019.
10 Anayasa’ya Uygunluk Denetiminde Ölçü Normlar
  Ön Hazırlık: Korkut Kanadoğlu, Anayasa Mahkemesi, Beta, İstanbul; Ö. İbrahim Kaboğlu, Anayasa Yargısı, Ankara, İmge Kitabevi Yayınları, 1994;Hasan Tunç, Karşılaştırmalı Anayasa Yargısı, Ankara, Yetkin Yayınları, 1997; Hasan Tahsin FENDOĞLU, Karşılaştırmalı Anayasa Yargısı, Yetkin Yayınları, Ankara 2019; Şeref İba-Abbas Kılış, Anayasa Yargısı Dersleri, Turhan Yayınevi, Ankara 2019.
11 Anayasa Mahkemesinin denetiminin kapsamı
  Ön Hazırlık: Özen Ülgen, Anayasa Yargısında İlk İnceleme, Beta Yayınları, İstanbul 2013.
12 İptal Davası
  Ön Hazırlık: Kemal Gözler, Türk Anayasa Hukuku, Ekin Yayınları, Bursa 2019.
13 İtiraz Yolu
  Ön Hazırlık: Kemal Gözler, Türk Anayasa Hukuku, Ekin Yayınları, Bursa 2019.
14 Anayasa Mahkemesi Kararları
  Ön Hazırlık: Kemal Gözler, Türk Anayasa Hukuku, Ekin Yayınları, Bursa 2019.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Hukukun temel prensiplerini ve hukuksal kaynakları kavramak 2
2 Hukuksal kurumları ve terimleri kavramak 4
3 Hukuksal sorunları zamanında tespit etmek, doğru ve adil çözme yeteneğini kazanmak ve geliştirmek 5
4 Hukuksal sorunların ve uyuşmazlıkların çözümünde gerekli olan hukuk metodolojisi bilgisine sahip olmak; gerçeği bulma, doğru düşünme, adaleti gerçekleştirme ve en uygun çözümü bulma konusunda yeterli formasyona sahip olmak 5
5 Türk hukuk sisteminin genel yapısı hakkında bilgi sahibi olmak. Türk hukuk mevzuatına hâkim olmak. Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku, Ceza Hukuku, Ticaret Hukuku, Anayasa Hukuku, İdare Hukuku, Medeni Usul Hukuku, Ceza Muhakemesi Hukuku, Milletlerarası Özel Hukuk, İnsan Hakları Hukuku gibi, birey-devlet, birey-toplum ve insanlar arasındaki ilişkilerin yoğunlaşma alanlarıyla ilgili konularda yeterli bilgiye sahip olmak 5
6 Yargının önemi ve işlevi, Türk yargı teşkilâtının genel görünümü ve yargı çeşitleri (anayasa yargısı, adlî yargı, idarî yargı, seçim yargısı, hesap yargısı ve uyuşmazlık yargısı), bütün yargı çeşitlerini kapsayıcı olmak üzere yargılamaya egemen olan ilkeler, yargılamaya doğrudan veya dolaylı katılan süjeler ve icra teşkilâtı hakkında bilgi sahibi olmak 5
7 Hukuk tarihi konusunda yeterli bilgiye sahip olmak 1
8 Hukuk bilimiyle yakından ilişkili ekonomi, tarih, sosyoloji, felsefe, maliye, muhasebe gibi disiplinlerden yararlanabilmek ve bu disiplinlere ilişkin temel bilgileri edinmek, farklı inceleme alanlarına ilişkin çok disiplinli bir bakış açısına sahip olmak 2
9 Temel hukuki bilgi ve becerileri gerçek vakalar üzerinde uygulayabilme yeteneği kazanmak 0
10 Günümüzde iyi bir hukukçudan beklenen yeterlilikleri karşılayacak bir formasyonla yetişmek, geleneksel hukuk meslekleri yanında, kamu yönetimi veya özel sektör ya da sivil toplum örgütleri bünyesinde, ulusal veya uluslararası iş alanlarında çalışabilecek donanıma sahip olmak 3
11 Özgürlük, Demokrasi, insan hakları, hukukun üstünlüğü, eşitlik gibi temel ilke ve değerleri özümsemek 5
12 Toplumsal, mesleki ve bilimsel etik davranış ilkelerinin bilincinde olmak 0
13 Bilişim teknolojilerini ve temel bilgisayar programlarını kullanabilme becerisine sahip olmak 0
14 Türkçe yazılı ve sözlü iletişim yeterliğine sahip olmak 0
15 Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirmek 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 15 15
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 20 20
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 91    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu 1. Korkut Kanadoğlu, Anayasa Mahkemesi, Beta, İstanbul 2. İbrahim Kaboğlu, Anayasa Yargısı, Ankara, İmge Kitabevi Yayınları, 1994 3. Hasan Tunç, Karşılaştırmalı Anayasa Yargısı, Ankara, Yetkin Yayınları, 1997 4. Hasan Tahsin FENDOĞLU, Karşılaştırmalı Anayasa Yargısı, Yetkin Yayınları, Ankara 2019 5. Şeref İba-Abbas Kılış, Anayasa Yargısı Dersleri, Turhan Yayınevi, Ankara 2019. 6. Kemal Gözler, Türk Anayasa Hukuku, Ekin Yayınları, Bursa 2019.
Diğer Kaynaklar 1. Korkut Kanadoğlu, Anayasa Mahkemesi, Beta, İstanbul 2. İbrahim Kaboğlu, Anayasa Yargısı, Ankara, İmge Kitabevi Yayınları, 1994 3. Hasan Tunç, Karşılaştırmalı Anayasa Yargısı, Ankara, Yetkin Yayınları, 1997 4. Hasan Tahsin FENDOĞLU, Karşılaştırmalı Anayasa Yargısı, Yetkin Yayınları, Ankara 2019 5. Şeref İba-Abbas Kılış, Anayasa Yargısı Dersleri, Turhan Yayınevi, Ankara 2019. 6. Kemal Gözler, Türk Anayasa Hukuku, Ekin Yayınları, Bursa 2019.
Materyal
Dökümanlar 1. Korkut Kanadoğlu, Anayasa Mahkemesi, Beta, İstanbul 2. İbrahim Kaboğlu, Anayasa Yargısı, Ankara, İmge Kitabevi Yayınları, 1994 3. Hasan Tunç, Karşılaştırmalı Anayasa Yargısı, Ankara, Yetkin Yayınları, 1997 4. Hasan Tahsin FENDOĞLU, Karşılaştırmalı Anayasa Yargısı, Yetkin Yayınları, Ankara 2019 5. Şeref İba-Abbas Kılış, Anayasa Yargısı Dersleri, Turhan Yayınevi, Ankara 2019. 6. Kemal Gözler, Türk Anayasa Hukuku, Ekin Yayınları, Bursa 2019.
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)