Ders Adı İmar Hukuku
Ders Kodu HUF-226
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 2
Dönem 4.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Dr. Öğr. Üyesi Vahdettin Aydın
Dersin Yardımcıları Ar. Gör. Ömer Yıldırım, Ar. Gör. Hikmet Tokgöz
Dersin Öğrenme Çıktıları 1-Kent planı türlerini ve planlama birimleri ile planlamanın temel kavramlarını listeleyebileceklerdir. 2-Plan türleri ile planlama birimleri arasındaki bağı gösterebileceklerdir. 3-İdari yargı kararlarını plânlamanın dayandığı temel kavramlar açısından yorumlayabileceklerdir. 4-Her plan türünde planlamayı yapan birimler, planlamaya temel teşkil eden kavramlar ve plan ilişkisini analiz edebileceklerdir. 5-Başarılı bir planlama modeli tasarlayabileceklerdir.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği İmar hukukunun tanımı, imar hukukunun kaynakları, imar hukukunun idare hukuku içinde yeri, Türkiye'de plânlama kademeleri, plânlamadan sorumlu olan kamusal kurumlar, imar hukukunun tarihi, 3194 sayılı İmar Kanunu, diğer kanunlar (Çevre Kanunu, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu, vs.), Danıştay ve Anayasa Mahkemesi kararlarının incelemesi.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri 1-Kent planı türlerini ve planlama birimleri ile planlamanın temel kavramlarını listeleyebileceklerdir. 2-Plan türleri ile planlama birimleri arasındaki bağı gösterebileceklerdir. 3-İdari yargı kararlarını plânlamanın dayandığı temel kavramlar açısından yorumlayabileceklerdir. 4-Her plan türünde planlamayı yapan birimler, planlamaya temel teşkil eden kavramlar ve plan ilişkisini analiz edebileceklerdir. 5-Başarılı bir planlama modeli tasarlayabileceklerdir.
Dersin Amacı Bu dersin amacı; öğrencilere imar planlamaları ve uygulamaları hakkında genel bilgiler vermektir.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 İmar hukukunun tanımı ve tarihsel gelişimi
2 İmar hukukunun kaynakları
3 İmar hukukunun Türk Hukukundaki yeri
4 Türkiye'de plânlama kademeleri
5 Plânlamadan sorumlu olan kamusal kurumlar
6 3194 sayılı İmar Kanunu
7 3194 sayılı İmar Kanunu
8 3194 sayılı İmar Kanunu
9 Arasınav
10 Diğer kanunlar (Çevre Kanunu, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu, vs.)
11 Mahkeme kararları incelemeleri
12 Mahkeme kararları incelemeleri
13 Mahkeme kararları incelemeleri
14 Mahkeme kararları incelemeleri
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Hukukun temel prensiplerini ve hukuksal kaynakları kavramak 1
2 Hukuksal kurumları ve terimleri kavramak 2
3 Hukuksal sorunları zamanında tespit etmek, doğru ve adil çözme yeteneğini kazanmak ve geliştirmek 2
4 Hukuksal sorunların ve uyuşmazlıkların çözümünde gerekli olan hukuk metodolojisi bilgisine sahip olmak; gerçeği bulma, doğru düşünme, adaleti gerçekleştirme ve en uygun çözümü bulma konusunda yeterli formasyona sahip olmak 1
5 Türk hukuk sisteminin genel yapısı hakkında bilgi sahibi olmak. Türk hukuk mevzuatına hâkim olmak. Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku, Ceza Hukuku, Ticaret Hukuku, Anayasa Hukuku, İdare Hukuku, Medeni Usul Hukuku, Ceza Muhakemesi Hukuku, Milletlerarası Özel Hukuk, İnsan Hakları Hukuku gibi, birey-devlet, birey-toplum ve insanlar arasındaki ilişkilerin yoğunlaşma alanlarıyla ilgili konularda yeterli bilgiye sahip olmak 1
6 Yargının önemi ve işlevi, Türk yargı teşkilâtının genel görünümü ve yargı çeşitleri (anayasa yargısı, adlî yargı, idarî yargı, seçim yargısı, hesap yargısı ve uyuşmazlık yargısı), bütün yargı çeşitlerini kapsayıcı olmak üzere yargılamaya egemen olan ilkeler, yargılamaya doğrudan veya dolaylı katılan süjeler ve icra teşkilâtı hakkında bilgi sahibi olmak 2
7 Hukuk tarihi konusunda yeterli bilgiye sahip olmak 1
8 Hukuk bilimiyle yakından ilişkili ekonomi, tarih, sosyoloji, felsefe, maliye, muhasebe gibi disiplinlerden yararlanabilmek ve bu disiplinlere ilişkin temel bilgileri edinmek, farklı inceleme alanlarına ilişkin çok disiplinli bir bakış açısına sahip olmak 4
9 Temel hukuki bilgi ve becerileri gerçek vakalar üzerinde uygulayabilme yeteneği kazanmak 5
10 Günümüzde iyi bir hukukçudan beklenen yeterlilikleri karşılayacak bir formasyonla yetişmek, geleneksel hukuk meslekleri yanında, kamu yönetimi veya özel sektör ya da sivil toplum örgütleri bünyesinde, ulusal veya uluslararası iş alanlarında çalışabilecek donanıma sahip olmak 3
11 Özgürlük, Demokrasi, insan hakları, hukukun üstünlüğü, eşitlik gibi temel ilke ve değerleri özümsemek 0
12 Toplumsal, mesleki ve bilimsel etik davranış ilkelerinin bilincinde olmak 0
13 Bilişim teknolojilerini ve temel bilgisayar programlarını kullanabilme becerisine sahip olmak 0
14 Türkçe yazılı ve sözlü iletişim yeterliğine sahip olmak 0
15 Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirmek 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 2 8 16
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 12 12
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 12 12
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 96    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu 1-Mengi, A. ve Keleş, R. 2003; İmar Hukukuna Giriş, İmge Kitabevi, Ankara. 2-Kalabalık, H., 2009, İmar Hukuku Dersleri, Seçkin Yayıncılık, Ankara.
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)