Ders Adı Ticari İşletme Hukuku
Ders Kodu HUF-309
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 3
Dönem 5.Yarıyıl
AKTS 5
Dersi Veren(ler) Prof. Dr. Mehmet Fahrettin ÖNDER
Dersin Yardımcıları Arş. Gör. Selman Yavuz GÖKCE Arş. Gör. Fırat KESKİN Arş. Gör. İsmail AKBAŞ
Dersin Öğrenme Çıktıları 1) Ticaret hukukunun, hukuk sistemi ve ticari hayattaki rolü ve önemi. 2) Bireysel ticari girişimler için gerekli bilgilerin verilmesi 3) Ticari faaliyetlerle ilgili temel müesseselerin tanıtımı. 4) Meslek sınavlarına katkı.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Ders, Ticaret Hukukunun işletme hukuku kısmıyla sınırlıdır. Derste, Ticaret Hukukunun temel konuları ele alınmaktadır.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri 1) Ticaret hukukunun, hukuk sistemi ve ticari hayattaki rolü ve önemi. 2) Bireysel ticari girişimler için gerekli bilgilerin verilmesi 3) Ticari faaliyetlerle ilgili temel müesseselerin tanıtımı. 4) Meslek sınavlarına katkı.
Dersin Amacı Ticari hayatı düzenleyen kurallardan bir kısmının; kişilerin hem bireysel hem de özel sektördeki çalışmalarında karşılaşacakları, uymak ve uygulamak zorunda kalacakları ticari hükümlerin tanıtılmasıdır. Bu derse ilişkin konular meslek sınavlarında da önemli bir yer tutmaktadır. Böylece öğrenci, bu tür sınavlar için gerekli olan bilgi birikimine de sahip olmaktadır.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Ticaret Hukukunun konusu ve ilgili sistemler, ticari işletmenin temel nitelikleri ve tanımı.
2 Ticari işletmenin unsurları, merkez ve şube ayırımı.
3 Ticari işletmenin konu olduğu hukuki muameleler; işletmenin devri ve rehni.
4 Ticari iş ve ticari hüküm, ticari iş sayılmaya bağlanan sonuçlar, ticari yargı.
5 Gerçek ve tüzel kişilerde tacir sıfatının kazanılması ve kaybı.
6 Tacir sıfatının sonuçları.Kısa sınav, geçmiş konular
7 Arasınav, tüm konular
8 Ticaret sicili, önemi ve fonksiyonları.
9 Ticaret unvanı ve işletme adı, Fikri Fikri mülkiyet hakları (Özellikle marka, coğrafi işaretler, patent ve know how).
10 Genel anlamda rekabet hukuku, haksız rekabet, şartları ve ilgili yaptırımlar.
11 Tacirler için defter tutma zorunluluğu, tutulacak defterler, hüküm ve sonuçları.
12 Cari hesap.Kısa sınav, geçmiş tüm konular
13 Tacir yardımcıları, bağlı tacir yardımcıları (ticari mümessil, ticari vekil, seyyar tüccar memurluğu).
14 Bağlı olmayan tacir yardımcıları (ticaret işleri tellalı, acenta, komisyoncu).
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Hukukun temel prensiplerini ve hukuksal kaynakları kavramak 4
2 Hukuksal kurumları ve terimleri kavramak 5
3 Hukuksal sorunları zamanında tespit etmek, doğru ve adil çözme yeteneğini kazanmak ve geliştirmek 4
4 Hukuksal sorunların ve uyuşmazlıkların çözümünde gerekli olan hukuk metodolojisi bilgisine sahip olmak; gerçeği bulma, doğru düşünme, adaleti gerçekleştirme ve en uygun çözümü bulma konusunda yeterli formasyona sahip olmak 4
5 Türk hukuk sisteminin genel yapısı hakkında bilgi sahibi olmak. Türk hukuk mevzuatına hâkim olmak. Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku, Ceza Hukuku, Ticaret Hukuku, Anayasa Hukuku, İdare Hukuku, Medeni Usul Hukuku, Ceza Muhakemesi Hukuku, Milletlerarası Özel Hukuk, İnsan Hakları Hukuku gibi, birey-devlet, birey-toplum ve insanlar arasındaki ilişkilerin yoğunlaşma alanlarıyla ilgili konularda yeterli bilgiye sahip olmak 4
6 Yargının önemi ve işlevi, Türk yargı teşkilâtının genel görünümü ve yargı çeşitleri (anayasa yargısı, adlî yargı, idarî yargı, seçim yargısı, hesap yargısı ve uyuşmazlık yargısı), bütün yargı çeşitlerini kapsayıcı olmak üzere yargılamaya egemen olan ilkeler, yargılamaya doğrudan veya dolaylı katılan süjeler ve icra teşkilâtı hakkında bilgi sahibi olmak 3
7 Hukuk tarihi konusunda yeterli bilgiye sahip olmak 2
8 Hukuk bilimiyle yakından ilişkili ekonomi, tarih, sosyoloji, felsefe, maliye, muhasebe gibi disiplinlerden yararlanabilmek ve bu disiplinlere ilişkin temel bilgileri edinmek, farklı inceleme alanlarına ilişkin çok disiplinli bir bakış açısına sahip olmak 3
9 Temel hukuki bilgi ve becerileri gerçek vakalar üzerinde uygulayabilme yeteneği kazanmak 5
10 Günümüzde iyi bir hukukçudan beklenen yeterlilikleri karşılayacak bir formasyonla yetişmek, geleneksel hukuk meslekleri yanında, kamu yönetimi veya özel sektör ya da sivil toplum örgütleri bünyesinde, ulusal veya uluslararası iş alanlarında çalışabilecek donanıma sahip olmak 4
11 Özgürlük, Demokrasi, insan hakları, hukukun üstünlüğü, eşitlik gibi temel ilke ve değerleri özümsemek 4
12 Toplumsal, mesleki ve bilimsel etik davranış ilkelerinin bilincinde olmak 4
13 Bilişim teknolojilerini ve temel bilgisayar programlarını kullanabilme becerisine sahip olmak 2
14 Türkçe yazılı ve sözlü iletişim yeterliğine sahip olmak 3
15 Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirmek 4
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 30
Kısa Sınav 2 5
Ödev 0 0
Devam 1 5
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 35 35
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 35 35
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 154    
Dersin Akts Kredisi 5    
Ders Notu 1-Ülgen, H. vd., 2019, Ticari İşletme Hukuku, Vedat Kitapçılık, 6. Bası, İstanbul 2-Bahtiyar, M., 2019, Ticari İşletme Hukuku, Beta Yayınevi, 20. Baskı, İstanbul 3-Bozer, A./Göle, C., 2018, Ticari İşletme Hukuku, BTHAE Yayınları,5. Baskı, Ankara 4-Poroy, R./Yasaman, H., 2019, Ticari İşletme Hukuku, Vedat Kitapçılık, 18. Baskı, İstanbul 5. Arkan, S., Ticari İşletme Hukuku, 2019, Ankara
Diğer Kaynaklar 1-Ülgen, H. vd., 2019, Ticari İşletme Hukuku, Vedat Kitapçılık, 6. Bası, İstanbul 2-Bahtiyar, M., 2019, Ticari İşletme Hukuku, Beta Yayınevi, 20. Baskı, İstanbul 3-Bozer, A./Göle, C., 2018, Ticari İşletme Hukuku, BTHAE Yayınları,5. Baskı, Ankara 4-Poroy, R./Yasaman, H., 2019, Ticari İşletme Hukuku, Vedat Kitapçılık, 18. Baskı, İstanbul 5. Arkan, S., Ticari İşletme Hukuku, 2019, Ankara
Materyal
Dökümanlar 1-Ülgen, H. vd., 2019, Ticari İşletme Hukuku, Vedat Kitapçılık, 6. Bası, İstanbul 2-Bahtiyar, M., 2019, Ticari İşletme Hukuku, Beta Yayınevi, 20. Baskı, İstanbul 3-Bozer, A./Göle, C., 2018, Ticari İşletme Hukuku, BTHAE Yayınları,5. Baskı, Ankara 4-Poroy, R./Yasaman, H., 2019, Ticari İşletme Hukuku, Vedat Kitapçılık, 18. Baskı, İstanbul 5. Arkan, S., Ticari İşletme Hukuku, 2019, Ankara
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)