Ders Adı Kıymetli Evrak Hukuku
Ders Kodu HUF-310
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 3
Dönem 6.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler) Prof. Dr. M. Fahrettin Önder
Dersin Yardımcıları Ar. Gör. Selman Yavuz Gökce Ar. Gör. Fırat Keskin Ar. Gör. Kübra Çağlayan
Dersin Öğrenme Çıktıları Kıymetli evrak hukukunun temel kavramlarını belirleyebilecektir Kıymetli evrak kavramını tanımlar Kıymetli evrakın özelliklerinin belirler, Kıymetli evrakı sınıflandırır Kambiyo senedi kavramının açıklayabilecektir Kambiyo senetlerini sınıflandırır Kambiyo senetlerinin özelliklerini açıklar Poliçe kavramını açıklayabilecektir Poliçenin unsurlarını belirler Ciro kavramını tanımlar Ciro çeşitlerini belirler Poliçede aval kavramını tanımlar Poliçenin ödenmemesinin sonuçlarını belirler Bono kavramının açıklayabilecektir Bononun unsurlarını belirler,Bononun ödenmemesinin sonuçlarını belirler Çek kavramının açıklayabilecektir Çekin unsurlarını belirler Çekin özelliklerini ve diğer kambiyo senetlerinden farklarını belirler Çekin ödenmemesinin sonuçlarını açıklar
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği kıymetli evrak, kıymetli evrakın devri, iptali, nama yazılı senetler, hamile yazılı senetler, kambiyo senetleri, poliçe, keşidesi ve şekli, poliçenin devri, cironun hususi çeşitleri,kabul ve aval, ödeme, kabul ve ödemeden imtina hallerinde müracaat hakları, bono, çek, çeklerin keşidesi ve şekli, unsurları, devri,ödeme, hamilin müracaat hakları
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Kıymetli evrak hukukunun temel kavramlarını belirleyebilecektir Kıymetli evrak kavramını tanımlar Kıymetli evrakın özelliklerinin belirler, Kıymetli evrakı sınıflandırır Kambiyo senedi kavramının açıklayabilecektir Kambiyo senetlerini sınıflandırır Kambiyo senetlerinin özelliklerini açıklar Poliçe kavramını açıklayabilecektir Poliçenin unsurlarını belirler Ciro kavramını tanımlar Ciro çeşitlerini belirler Poliçede aval kavramını tanımlar Poliçenin ödenmemesinin sonuçlarını belirler Bono kavramının açıklayabilecektir Bononun unsurlarını belirler, Bononun ödenmemesinin sonuçlarını belirler Çek kavramının açıklayabilecektir Çekin unsurlarını belirler Çekin özelliklerini ve diğer kambiyo senetlerinden farklarını belirler Çekin ödenmemesinin sonuçlarını açıklar
Dersin Amacı Kıymetli evrak hukuku dersinde, temel kavramlar tanımlanarak, bu çerçevede kıymetli evrak hukukuna hakim olan genel ilkeler ve teoriler detaylı olarak incelenecek, kıymetli evrak hukukuna ilişkin ilke ve kurallar öğretilecektir. Ayrıca bu alanda karşılaşılabilecek hukuki problemlerin çözümüne yönelik uygulamalar örnekler ile gösterilerek, problemleri çözebilme yeteneği kazandırmak amaçlanmaktadır.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Kıymetli evraklar
2 Kıymetli evrakın devri; İptali
3 Nama yazılı senetler;
4 Hamile yazılı senetler
5 Borçlunun defileri
6 Kambiyo senetleri
7 Poliçe, Keşidesi ve unsurları
8 Arasınav
9 Poliçenin devri
10 cironun çeşitleri , Kabul ve aval
11 Ödeme
12 Kabul ve ödemeden imtina hallerinde müracaat hakları
13 Bono
14 Çek, çeklerin keşidesi, unsurları; Devri, Ödeme, Hamilin müracaat hakları
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Hukukun temel prensiplerini ve hukuksal kaynakları kavramak 4
2 Hukuksal kurumları ve terimleri kavramak 4
3 Hukuksal sorunları zamanında tespit etmek, doğru ve adil çözme yeteneğini kazanmak ve geliştirmek 4
4 Hukuksal sorunların ve uyuşmazlıkların çözümünde gerekli olan hukuk metodolojisi bilgisine sahip olmak; gerçeği bulma, doğru düşünme, adaleti gerçekleştirme ve en uygun çözümü bulma konusunda yeterli formasyona sahip olmak 4
5 Türk hukuk sisteminin genel yapısı hakkında bilgi sahibi olmak. Türk hukuk mevzuatına hâkim olmak. Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku, Ceza Hukuku, Ticaret Hukuku, Anayasa Hukuku, İdare Hukuku, Medeni Usul Hukuku, Ceza Muhakemesi Hukuku, Milletlerarası Özel Hukuk, İnsan Hakları Hukuku gibi, birey-devlet, birey-toplum ve insanlar arasındaki ilişkilerin yoğunlaşma alanlarıyla ilgili konularda yeterli bilgiye sahip olmak 4
6 Yargının önemi ve işlevi, Türk yargı teşkilâtının genel görünümü ve yargı çeşitleri (anayasa yargısı, adlî yargı, idarî yargı, seçim yargısı, hesap yargısı ve uyuşmazlık yargısı), bütün yargı çeşitlerini kapsayıcı olmak üzere yargılamaya egemen olan ilkeler, yargılamaya doğrudan veya dolaylı katılan süjeler ve icra teşkilâtı hakkında bilgi sahibi olmak 2
7 Hukuk tarihi konusunda yeterli bilgiye sahip olmak 2
8 Hukuk bilimiyle yakından ilişkili ekonomi, tarih, sosyoloji, felsefe, maliye, muhasebe gibi disiplinlerden yararlanabilmek ve bu disiplinlere ilişkin temel bilgileri edinmek, farklı inceleme alanlarına ilişkin çok disiplinli bir bakış açısına sahip olmak 3
9 Temel hukuki bilgi ve becerileri gerçek vakalar üzerinde uygulayabilme yeteneği kazanmak 5
10 Günümüzde iyi bir hukukçudan beklenen yeterlilikleri karşılayacak bir formasyonla yetişmek, geleneksel hukuk meslekleri yanında, kamu yönetimi veya özel sektör ya da sivil toplum örgütleri bünyesinde, ulusal veya uluslararası iş alanlarında çalışabilecek donanıma sahip olmak 3
11 Özgürlük, Demokrasi, insan hakları, hukukun üstünlüğü, eşitlik gibi temel ilke ve değerleri özümsemek 2
12 Toplumsal, mesleki ve bilimsel etik davranış ilkelerinin bilincinde olmak 3
13 Bilişim teknolojilerini ve temel bilgisayar programlarını kullanabilme becerisine sahip olmak 2
14 Türkçe yazılı ve sözlü iletişim yeterliğine sahip olmak 4
15 Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirmek 4
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 2 12 24
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 12 12
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 20 20
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 140    
Dersin Akts Kredisi 4    
Ders Notu Öztan, F. 2009, Kıymetli Evrak Hukuku, Turhan Yayınları, Ankara Bozer, A/Göle, C., 2018, Kıymetli Evrak Hukuku, BTHAE Yayınları, Ankara Kendigelen, A/Kırca, İ, 2020, Kıymetli Evrak Hukuku, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul Bahtiyar, M, 2019, Kıymetli Evrak Hukuku, Beta Yayıncılık, İstanbul
Diğer Kaynaklar Kendigelen, A./Arslan, K./Ülgen, H./Helvacı, M. 2009, Kıymetli Evrak Hukuku, Vedat Kitapçılık, İstanbul
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)