Ders Adı Rekabet Hukuku
Ders Kodu HUF-322
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 3
Dönem 6.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Prof. Dr. Mehmet Fahrettin Önder
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Rekabet ile ilgili temel kavram ve kurumları açıklayabilir. Rekabet hukukunun temel ilkelerini öğrenebilir. Rekabet piyasasında ortaya çıkabilecek hukuki problemleri çözümleyebilir. Rekabet mevzuatından yararlanarak ticari faaliyetlerin yürütülmesini sağlayabilir. Hukuk kurallarından yararlanarak etkin ve yararlı bir işletme faaliyeti sağlayabilir.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Bu ders, işletmeler arası anlaşma, uyumlu eylem ve kararların etkisiyle piyasadaki işleyebilir rekabet düzeninin bozulmamasını sağlayıcı denetim kurallarını incelemektedir. Ayrıca BM ve AB rekabet kurallarının Türk hukuku üzerindeki etkilerini ele almakta; bu konuda yaşanmış örnek olayları ve hükmedilmiş yargı içtihatlarını incelemektedir.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Rekabet ile ilgili temel kavram ve kurumları açıklayabilir. Rekabet hukukunun temel ilkelerini öğrenebilir. Rekabet piyasasında ortaya çıkabilecek hukuki problemleri çözümleyebilir. Rekabet mevzuatından yararlanarak ticari faaliyetlerin yürütülmesini sağlayabilir. Hukuk kurallarından yararlanarak etkin ve yararlı bir işletme faaliyeti sağlayabilir.
Dersin Amacı Rekabet piyasasında ortaya çıkabilecek hukuki problemleri çözümlemeyi öğretmektir.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Amacı, Kapsamı ve Tanımlamalar
2 İşletmeler arası anlaşma, uyumlu eylem ve kararlar
3 İşletmeler arası anlaşma, uyumlu eylem ve kararlar
4 Muafiyet
5 Hâkim Durumun Kötüye Kullanılması
6 Birleşme veya Devralma
7 Rekabet Kurulunun Yetkileri, Menfi Tespit
8 Arasınav
9 İhlale Son Verme
10 Birleşme ve Devralmanın Kurula Bildirilmemesi
11 İdari Para Cezaları
12 Rekabet Kurumunun Teşkilatı
13 Rekabet Kurulu
14 Kurulun İnceleme ve Araştırmalarında Usul, Rekabetin Sınırlanmasının Özel Hukuk Alanındaki Sonuçları
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Hukukun temel prensiplerini ve hukuksal kaynakları kavramak 3
2 Hukuksal kurumları ve terimleri kavramak 4
3 Hukuksal sorunları zamanında tespit etmek, doğru ve adil çözme yeteneğini kazanmak ve geliştirmek 4
4 Hukuksal sorunların ve uyuşmazlıkların çözümünde gerekli olan hukuk metodolojisi bilgisine sahip olmak; gerçeği bulma, doğru düşünme, adaleti gerçekleştirme ve en uygun çözümü bulma konusunda yeterli formasyona sahip olmak 4
5 Türk hukuk sisteminin genel yapısı hakkında bilgi sahibi olmak. Türk hukuk mevzuatına hâkim olmak. Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku, Ceza Hukuku, Ticaret Hukuku, Anayasa Hukuku, İdare Hukuku, Medeni Usul Hukuku, Ceza Muhakemesi Hukuku, Milletlerarası Özel Hukuk, İnsan Hakları Hukuku gibi, birey-devlet, birey-toplum ve insanlar arasındaki ilişkilerin yoğunlaşma alanlarıyla ilgili konularda yeterli bilgiye sahip olmak 4
6 Yargının önemi ve işlevi, Türk yargı teşkilâtının genel görünümü ve yargı çeşitleri (anayasa yargısı, adlî yargı, idarî yargı, seçim yargısı, hesap yargısı ve uyuşmazlık yargısı), bütün yargı çeşitlerini kapsayıcı olmak üzere yargılamaya egemen olan ilkeler, yargılamaya doğrudan veya dolaylı katılan süjeler ve icra teşkilâtı hakkında bilgi sahibi olmak 3
7 Hukuk tarihi konusunda yeterli bilgiye sahip olmak 2
8 Hukuk bilimiyle yakından ilişkili ekonomi, tarih, sosyoloji, felsefe, maliye, muhasebe gibi disiplinlerden yararlanabilmek ve bu disiplinlere ilişkin temel bilgileri edinmek, farklı inceleme alanlarına ilişkin çok disiplinli bir bakış açısına sahip olmak 3
9 Temel hukuki bilgi ve becerileri gerçek vakalar üzerinde uygulayabilme yeteneği kazanmak 5
10 Günümüzde iyi bir hukukçudan beklenen yeterlilikleri karşılayacak bir formasyonla yetişmek, geleneksel hukuk meslekleri yanında, kamu yönetimi veya özel sektör ya da sivil toplum örgütleri bünyesinde, ulusal veya uluslararası iş alanlarında çalışabilecek donanıma sahip olmak 3
11 Özgürlük, Demokrasi, insan hakları, hukukun üstünlüğü, eşitlik gibi temel ilke ve değerleri özümsemek 2
12 Toplumsal, mesleki ve bilimsel etik davranış ilkelerinin bilincinde olmak 3
13 Bilişim teknolojilerini ve temel bilgisayar programlarını kullanabilme becerisine sahip olmak 2
14 Türkçe yazılı ve sözlü iletişim yeterliğine sahip olmak 2
15 Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirmek 3
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 2 6 12
Sunum 2 3 6
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 15 15
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 20 20
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 109    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu Aslan, İ. Y., 2007; Rekabet Hukuku, Ekin Kitabevi, Bursa. Arkan, S., Ticari İşletme Hukuku, Ankara, 2019
Diğer Kaynaklar Güven, P., 2009; Rekabet Hukuku Ders Kitabı, Yetkin Yayınları.
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)