Ders Adı Avrupa Birliği Hukuku
Ders Kodu HUF-327
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 3
Dönem 5.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Süleyman Dost
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1-AB hukuk sistemi hakkında genel bilgiler edinmek 2-AB hukuk sistemi içerisinde üye devletlerin hukuki durumu ve Avrupa Adalet Divanı konularını kavramak 3-Vaka çalışmaları yapmak
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Yeni bir hukuk sistemi olarak oluşan Avrupa Birliği Hukuk Sistemi, AB kurumları, AB hukuk kurallarının oluşumu, AB hukukunun kaynakları ve hukuk sisteminin tmel özellikleri, AB hukukunun iç hukuklarla ilişkileri ele alınacaktır
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri 1-AB hukuk sistemi hakkında genel bilgiler edinmek 2-AB hukuk sistemi içerisinde üye devletlerin hukuki durumu ve Avrupa Adalet Divanı konularını kavramak 3-Vaka çalışmaları yapmak
Dersin Amacı Dersin amacı, oluşmakta ve gelişmekte olan Avrupa Birliği Hukuku hakkında bilgiler vermektir.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Avrupa Birliği Hukuk Sistemi ve Önemi
2 Avrupa Birliğinin oluşumu
3 Avrupa Birliği Kurumsal Yapısı
4 Birlik Hukuku, temel kaynaklar
5 Birlik Hukuku, ikincil kaynaklar
6 AB Hukuku ve Üye Devletler arası ilişkiler
7 AB hukukunun doğrudan etkisi ilkesi
8 Arasınav
9 AB hukukunun üstünlüğü ilkesi
10 AB Hukukunun uygulanma mekanizması
11 malların serbest dolaşımı
12 kişilerin serbest dolaşımı
13 hizmetlerin serbest dolaşımı
14 rekabet hukuku
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Hukukun temel prensiplerini ve hukuksal kaynakları kavramak 1
2 Hukuksal kurumları ve terimleri kavramak 3
3 Hukuksal sorunları zamanında tespit etmek, doğru ve adil çözme yeteneğini kazanmak ve geliştirmek 2
4 Hukuksal sorunların ve uyuşmazlıkların çözümünde gerekli olan hukuk metodolojisi bilgisine sahip olmak; gerçeği bulma, doğru düşünme, adaleti gerçekleştirme ve en uygun çözümü bulma konusunda yeterli formasyona sahip olmak 1
5 Türk hukuk sisteminin genel yapısı hakkında bilgi sahibi olmak. Türk hukuk mevzuatına hâkim olmak. Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku, Ceza Hukuku, Ticaret Hukuku, Anayasa Hukuku, İdare Hukuku, Medeni Usul Hukuku, Ceza Muhakemesi Hukuku, Milletlerarası Özel Hukuk, İnsan Hakları Hukuku gibi, birey-devlet, birey-toplum ve insanlar arasındaki ilişkilerin yoğunlaşma alanlarıyla ilgili konularda yeterli bilgiye sahip olmak 1
6 Yargının önemi ve işlevi, Türk yargı teşkilâtının genel görünümü ve yargı çeşitleri (anayasa yargısı, adlî yargı, idarî yargı, seçim yargısı, hesap yargısı ve uyuşmazlık yargısı), bütün yargı çeşitlerini kapsayıcı olmak üzere yargılamaya egemen olan ilkeler, yargılamaya doğrudan veya dolaylı katılan süjeler ve icra teşkilâtı hakkında bilgi sahibi olmak 2
7 Hukuk tarihi konusunda yeterli bilgiye sahip olmak 1
8 Hukuk bilimiyle yakından ilişkili ekonomi, tarih, sosyoloji, felsefe, maliye, muhasebe gibi disiplinlerden yararlanabilmek ve bu disiplinlere ilişkin temel bilgileri edinmek, farklı inceleme alanlarına ilişkin çok disiplinli bir bakış açısına sahip olmak 2
9 Temel hukuki bilgi ve becerileri gerçek vakalar üzerinde uygulayabilme yeteneği kazanmak 1
10 Günümüzde iyi bir hukukçudan beklenen yeterlilikleri karşılayacak bir formasyonla yetişmek, geleneksel hukuk meslekleri yanında, kamu yönetimi veya özel sektör ya da sivil toplum örgütleri bünyesinde, ulusal veya uluslararası iş alanlarında çalışabilecek donanıma sahip olmak 3
11 Özgürlük, Demokrasi, insan hakları, hukukun üstünlüğü, eşitlik gibi temel ilke ve değerleri özümsemek 5
12 Toplumsal, mesleki ve bilimsel etik davranış ilkelerinin bilincinde olmak 0
13 Bilişim teknolojilerini ve temel bilgisayar programlarını kullanabilme becerisine sahip olmak 0
14 Türkçe yazılı ve sözlü iletişim yeterliğine sahip olmak 0
15 Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirmek 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 1 10 10
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 15 15
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 20 20
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 115    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu 1-Enver BOZKURT, Mehmet ÖZCAN, Arif KÖKTAŞ, 2004; Avrupa Birliği Hukuku, Asil Yayınları, Ankara 2-Ercüment TEZCAN, Avrupa Birliği Kurumlar Hukuku, Genişletilmiş 2. Baskı, (Ankara: USAK Yayınları, 2006).
Diğer Kaynaklar Hakan TAŞDEMİR, Avrupa Birliği Hukuku Ders Notları, Gazi yay. Ankara, 2009.
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)