Ders Adı Banka Hukuku
Ders Kodu HUF-328
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 3
Dönem 6.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) M.Fahrettin ÖNDER
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Bankacılık Kanununun amaçları, ilke ve kuralları ve sistematiği hakkında bilgi sahibi olur. Bu kapsamda, Ticaret Kanununundaki hükümler yanında, bankaların kuruluşu için aranan özel şartları ayırt edebilecek bilgi birikimine sahip olur Bankaları niteliklerine, konularına ve türlerine göre sınıflandırabilir ve değerlendirme yapabilir Banka işlemlerine, organizasyonuna ve bankacılık sözleşmelerine ilişkin hukuki değerlendirme yapabilir. Bu sözleşmelere uygulanacak hükümleri ve bu hükümlerin uygulanma sırasını, genel ilke ve kavramları öğrenir ve somut bankacılık problemlerine uygulayabilir Banka ve bankaları ilgilendiren diğer mevzuat hakkında bilgi sahibi olur Bankacılık örgütlenme şeması altında yer alan kurumlar hakkında bilgi sahibi olur ve bu kurumların sahip olduğu görev ve yetkileri ayırt edebilir ve somut uyuşmazlıkları değerlendirebilir
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Bu dersin içeriği kitap, ders notları, mevzuat ve mahkeme kararlarıdır.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Öğrenci genel hukuk bilgisi ve banka hukuku hakkında temel bilgileri öğrenecektir.
Dersin Amacı Dersin amacı öğrencilere banka hukuku hakkında temel bilgileri öğretmektir.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Anonim Şirketler ve Banka Hakkında Genel Bilgiler
2 Banka Hukukunun Genel İlkeleri ve Bankaların Kuruluşu
3 Bankaların Yapısı ve Organları
4 Bankalarda Çalışanların Özellikleri
5 Bankacılık İşlemleri (Mevduat)
6 Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu
7 Kredi İşlemleri
8 Bankaların Uğraşması Yasak Olan İşlemler
9 Bankaların Hesap ve Kayıt Düzenleri
10 Bankaların Denetimi
11 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu
12 Türkiye Bankalar Birliği
13 Bankaların Devir veya Birleşmesi
14 Bankaların Tasfiyesi
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Hukukun temel prensiplerini ve hukuksal kaynakları kavramak 2
2 Hukuksal kurumları ve terimleri kavramak 2
3 Hukuksal sorunları zamanında tespit etmek, doğru ve adil çözme yeteneğini kazanmak ve geliştirmek 3
4 Hukuksal sorunların ve uyuşmazlıkların çözümünde gerekli olan hukuk metodolojisi bilgisine sahip olmak; gerçeği bulma, doğru düşünme, adaleti gerçekleştirme ve en uygun çözümü bulma konusunda yeterli formasyona sahip olmak 4
5 Türk hukuk sisteminin genel yapısı hakkında bilgi sahibi olmak. Türk hukuk mevzuatına hâkim olmak. Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku, Ceza Hukuku, Ticaret Hukuku, Anayasa Hukuku, İdare Hukuku, Medeni Usul Hukuku, Ceza Muhakemesi Hukuku, Milletlerarası Özel Hukuk, İnsan Hakları Hukuku gibi, birey-devlet, birey-toplum ve insanlar arasındaki ilişkilerin yoğunlaşma alanlarıyla ilgili konularda yeterli bilgiye sahip olmak 5
6 Yargının önemi ve işlevi, Türk yargı teşkilâtının genel görünümü ve yargı çeşitleri (anayasa yargısı, adlî yargı, idarî yargı, seçim yargısı, hesap yargısı ve uyuşmazlık yargısı), bütün yargı çeşitlerini kapsayıcı olmak üzere yargılamaya egemen olan ilkeler, yargılamaya doğrudan veya dolaylı katılan süjeler ve icra teşkilâtı hakkında bilgi sahibi olmak 3
7 Hukuk tarihi konusunda yeterli bilgiye sahip olmak 2
8 Hukuk bilimiyle yakından ilişkili ekonomi, tarih, sosyoloji, felsefe, maliye, muhasebe gibi disiplinlerden yararlanabilmek ve bu disiplinlere ilişkin temel bilgileri edinmek, farklı inceleme alanlarına ilişkin çok disiplinli bir bakış açısına sahip olmak 4
9 Temel hukuki bilgi ve becerileri gerçek vakalar üzerinde uygulayabilme yeteneği kazanmak 4
10 Günümüzde iyi bir hukukçudan beklenen yeterlilikleri karşılayacak bir formasyonla yetişmek, geleneksel hukuk meslekleri yanında, kamu yönetimi veya özel sektör ya da sivil toplum örgütleri bünyesinde, ulusal veya uluslararası iş alanlarında çalışabilecek donanıma sahip olmak 3
11 Özgürlük, Demokrasi, insan hakları, hukukun üstünlüğü, eşitlik gibi temel ilke ve değerleri özümsemek 4
12 Toplumsal, mesleki ve bilimsel etik davranış ilkelerinin bilincinde olmak 4
13 Bilişim teknolojilerini ve temel bilgisayar programlarını kullanabilme becerisine sahip olmak 5
14 Türkçe yazılı ve sözlü iletişim yeterliğine sahip olmak 5
15 Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirmek 4
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 1 16 16
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 15 15
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 30 30
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 117    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu Çevik, Kemal: Ekonomi Hukuku Yaklaşımı ile Banka Hukuku, Ankara 2009 Tekinalp, Ünal: Ünal Tekinalp'in Banka Hukukunun Esasları, İstanbul 2009 Turanboy, Asuman; Banka Hukuku Bilgisi, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü, Ankara, 2000. Battal, Ahmet: Bankacılık Kanunu Şerhi (5411 Sayılı Kanun ve Açıklaması), Ankara 2006. Reisoğlu, Seza: Bankacılık Kanunu Şerhi (2 Cilt), Ankara 2007.
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)