Ders Adı Ceza Muhakemesi Hukuku I
Ders Kodu HUF-401
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 4
Dönem 7.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) Prof.Dr. Faruk Turhan
Dersin Yardımcıları Araş. Gör. Ozancan Belci Araş. Gör. Kıvanç Şentürk
Dersin Öğrenme Çıktıları Ceza hukukunun genel hükümlerinin ve ceza muhakemesine özgü kurumların somut olaylar bakımından nasıl uygulanacağının kavranması, edinilen bilgilerin meslek yaşamında tatbiki
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Ceza Muhakemesi Hukuku dersi, bir suçun işlenip işlenmediği; işlenmişse kim tarafından işlenmiş olduğu ve yaptırımın ne olacağı sorununa çözüm getirmek amacıyla, kural olarak Ceza Muhakemesi Kanunu'na göre gerçekleştirilen bir dizi faaliyeti konu edinir.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Ceza hukukunun genel hükümlerinin ve ceza muhakemesine özgü kurumların somut olaylar bakımından nasıl uygulanacağının kavranması, edinilen bilgilerin meslek yaşamında tatbiki
Dersin Amacı Ceza Yargılamasının genel prensipleri, kurumları ve işleyişi hakkında bilgilendirmek
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Ceza Muhakemesi Hukukunun tanımı, amacı, hukuk sistematiğindeki yeri, kaynakları, yorumu ve zaman bakımından uygulanması
2 Ceza muhakemesinin temel ilkeleri I
3 Ceza muhakemesinin temel ilkeleri II
4 Ceza muhakemesine katılan süjeler ve yetkileri: Ceza mahkemelerinin güncel örgütlenmesi
5 Hakimin tarafsızlığı ve bağımsızlığı
6 Ceza mahkemelerinin madde bakımından yetkisi (görev)
7 Ceza mahkemelerinin yer bakımından yetkisi
8 Cumhuriyet Başsavcılığı ve adli kolluk
9 Mağdur, suçtan zarar gören, katılan
10 Şüpheli, sanık ve hakları
11 Müdafi ve yetkileri I
12 Müdafi ve yetkileri II
13 Ceza Muhakemesi şartları
14 Ceza muhakemesi işlemleri
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Hukukun temel prensiplerini ve hukuksal kaynakları kavramak 5
2 Hukuksal kurumları ve terimleri kavramak 5
3 Hukuksal sorunları zamanında tespit etmek, doğru ve adil çözme yeteneğini kazanmak ve geliştirmek 5
4 Hukuksal sorunların ve uyuşmazlıkların çözümünde gerekli olan hukuk metodolojisi bilgisine sahip olmak; gerçeği bulma, doğru düşünme, adaleti gerçekleştirme ve en uygun çözümü bulma konusunda yeterli formasyona sahip olmak 5
5 Türk hukuk sisteminin genel yapısı hakkında bilgi sahibi olmak. Türk hukuk mevzuatına hâkim olmak. Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku, Ceza Hukuku, Ticaret Hukuku, Anayasa Hukuku, İdare Hukuku, Medeni Usul Hukuku, Ceza Muhakemesi Hukuku, Milletlerarası Özel Hukuk, İnsan Hakları Hukuku gibi, birey-devlet, birey-toplum ve insanlar arasındaki ilişkilerin yoğunlaşma alanlarıyla ilgili konularda yeterli bilgiye sahip olmak 5
6 Yargının önemi ve işlevi, Türk yargı teşkilâtının genel görünümü ve yargı çeşitleri (anayasa yargısı, adlî yargı, idarî yargı, seçim yargısı, hesap yargısı ve uyuşmazlık yargısı), bütün yargı çeşitlerini kapsayıcı olmak üzere yargılamaya egemen olan ilkeler, yargılamaya doğrudan veya dolaylı katılan süjeler ve icra teşkilâtı hakkında bilgi sahibi olmak 4
7 Hukuk tarihi konusunda yeterli bilgiye sahip olmak 2
8 Hukuk bilimiyle yakından ilişkili ekonomi, tarih, sosyoloji, felsefe, maliye, muhasebe gibi disiplinlerden yararlanabilmek ve bu disiplinlere ilişkin temel bilgileri edinmek, farklı inceleme alanlarına ilişkin çok disiplinli bir bakış açısına sahip olmak 3
9 Temel hukuki bilgi ve becerileri gerçek vakalar üzerinde uygulayabilme yeteneği kazanmak 5
10 Günümüzde iyi bir hukukçudan beklenen yeterlilikleri karşılayacak bir formasyonla yetişmek, geleneksel hukuk meslekleri yanında, kamu yönetimi veya özel sektör ya da sivil toplum örgütleri bünyesinde, ulusal veya uluslararası iş alanlarında çalışabilecek donanıma sahip olmak 2
11 Özgürlük, Demokrasi, insan hakları, hukukun üstünlüğü, eşitlik gibi temel ilke ve değerleri özümsemek 5
12 Toplumsal, mesleki ve bilimsel etik davranış ilkelerinin bilincinde olmak 4
13 Bilişim teknolojilerini ve temel bilgisayar programlarını kullanabilme becerisine sahip olmak 2
14 Türkçe yazılı ve sözlü iletişim yeterliğine sahip olmak 3
15 Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirmek 4
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 4 56
Ödevler 3 5 15
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 25 25
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 30 30
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 182    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu Bahri Öztürk (Ed.); Durmuş Tezcan, Mustafa R. Erdem, Özge Sırma, Yasemin Saygılar, Esra Alan, Nazari ve Uygulamalı Ceza Muhakemesi Hukuku, Ankara, Seçkin, 2009. Nurullah Kunter, Feridun Yenisey, Ayşe Nuhoğlu, Ceza Muhakemesi Hukuku, İstanbul, Beta, 2008. Nur Centel, Hamide Zafer, Ceza Muhakemesi Hukuku, İstanbul, Beta, 2008. Veli Özer Özbek, Ceza Muhakemesi Hukuku, Ankara, Seçkin, 2006. Cumhur Şahin, Ceza Muhakemesi Hukuku I, Ankara, Seçkin, 2007.
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)