Ders Adı Ceza Muhakemesi Hukuku II
Ders Kodu HUF-402
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 4
Dönem 8.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) Prof. Dr. Faruk Turhan
Dersin Yardımcıları Araş. Gör. Kıvanç Şentürk Araş. Gör. Ozancan Belci
Dersin Öğrenme Çıktıları Dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler, edindikleri teorik alt yapıya dayalı olarak ceza muhakemesi hukuku sorunlarını sistematik biçimde analiz ederek çözmeyi öğrenmektedir.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Ceza muhakemesi hukukunun temel ilkeleri, ceza muhakemesinin yürüyüşü, delil teorisi ve kanun yolları konuları dersin içeriğini oluşturmaktadır. Ceza muhakemesinin yürüyüşü bağlamında soruşturma evresi, ara muhakeme ve kovuşturma evreleri ve bu evrelere ilişkin temel ilkeler anlatılmaktadır. Bu bölümden sonra ceza muhakemesinde ispat araçları, delillerin toplanması, muhafazası ve değerlendirilmesi, delil yasakları anlatılmakta ve son olarak ise kanun yolları (denetim muhakemesi) bağlamında itiraz, istinaf, temyiz, kanun yararına bozma, olağanüstü itiraz, yargılanmanın yenilenmesi ve tekrarlanması kurumlarına yer verilmektedir.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler, edindikleri teorik alt yapıya dayalı olarak ceza muhakemesi hukuku sorunlarını sistematik biçimde analiz ederek çözmeyi öğrenmektedir.
Dersin Amacı Dersin amacı, ceza muhakemesi hukukuna ilişkin temel kavramların belli bir sistem çerçevesinde öğretilerek, öğrencilerin ceza hukuku nosyonuna sahip olmalarıdır.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Koruma tedbirlerinin ortak özellikleri
2 Koruma Tedbirlerinin çeşitleri: yakalama ve gözaltına alma.
3 Tutuklama ve Adli kontrol.
4 Arama, elkoyma ve yeni koruma tedbirleri.
5 Ceza muhakemesinin yürüyüşü: soruşturma evresi, ara muhakeme evresi ve kovuşturma evresi
6 Kanunyolları
7 Yargılama masrafları muhakemesi
8 Arasınav
9 Müsadere muhakemesi, infaz muhakemesi, yasak hakların geri verilmesi.
10 Suçüstü ceza muhakemesi ve memurların soruşturması
11 Yüce divanda yapılan ceza muhakemesi
12 Organize suçlar ceza muhakemesi
13 Sıkıyönetim mahkemelerinde yapılan ceza muhakemesi ve askeri ceza yargılaması
14 Akıl hastası ve uyuşturucu ve/veya alkol bağımlısı olanların ve çocukların muhakemesi
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Hukukun temel prensiplerini ve hukuksal kaynakları kavramak 5
2 Hukuksal kurumları ve terimleri kavramak 5
3 Hukuksal sorunları zamanında tespit etmek, doğru ve adil çözme yeteneğini kazanmak ve geliştirmek 5
4 Hukuksal sorunların ve uyuşmazlıkların çözümünde gerekli olan hukuk metodolojisi bilgisine sahip olmak; gerçeği bulma, doğru düşünme, adaleti gerçekleştirme ve en uygun çözümü bulma konusunda yeterli formasyona sahip olmak 5
5 Türk hukuk sisteminin genel yapısı hakkında bilgi sahibi olmak. Türk hukuk mevzuatına hâkim olmak. Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku, Ceza Hukuku, Ticaret Hukuku, Anayasa Hukuku, İdare Hukuku, Medeni Usul Hukuku, Ceza Muhakemesi Hukuku, Milletlerarası Özel Hukuk, İnsan Hakları Hukuku gibi, birey-devlet, birey-toplum ve insanlar arasındaki ilişkilerin yoğunlaşma alanlarıyla ilgili konularda yeterli bilgiye sahip olmak 5
6 Yargının önemi ve işlevi, Türk yargı teşkilâtının genel görünümü ve yargı çeşitleri (anayasa yargısı, adlî yargı, idarî yargı, seçim yargısı, hesap yargısı ve uyuşmazlık yargısı), bütün yargı çeşitlerini kapsayıcı olmak üzere yargılamaya egemen olan ilkeler, yargılamaya doğrudan veya dolaylı katılan süjeler ve icra teşkilâtı hakkında bilgi sahibi olmak 4
7 Hukuk tarihi konusunda yeterli bilgiye sahip olmak 2
8 Hukuk bilimiyle yakından ilişkili ekonomi, tarih, sosyoloji, felsefe, maliye, muhasebe gibi disiplinlerden yararlanabilmek ve bu disiplinlere ilişkin temel bilgileri edinmek, farklı inceleme alanlarına ilişkin çok disiplinli bir bakış açısına sahip olmak 3
9 Temel hukuki bilgi ve becerileri gerçek vakalar üzerinde uygulayabilme yeteneği kazanmak 5
10 Günümüzde iyi bir hukukçudan beklenen yeterlilikleri karşılayacak bir formasyonla yetişmek, geleneksel hukuk meslekleri yanında, kamu yönetimi veya özel sektör ya da sivil toplum örgütleri bünyesinde, ulusal veya uluslararası iş alanlarında çalışabilecek donanıma sahip olmak 2
11 Özgürlük, Demokrasi, insan hakları, hukukun üstünlüğü, eşitlik gibi temel ilke ve değerleri özümsemek 5
12 Toplumsal, mesleki ve bilimsel etik davranış ilkelerinin bilincinde olmak 4
13 Bilişim teknolojilerini ve temel bilgisayar programlarını kullanabilme becerisine sahip olmak 2
14 Türkçe yazılı ve sözlü iletişim yeterliğine sahip olmak 3
15 Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirmek 4
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 4 56
Ödevler 3 5 15
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 25 25
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 30 30
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 182    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu Bahri Öztürk (Ed.); Durmuş Tezcan, Mustafa R. Erdem, Özge Sırma, Yasemin Saygılar, Esra Alan, Nazari ve Uygulamalı Ceza Muhakemesi Hukuku, Ankara, Seçkin, 2009. Nurullah Kunter, Feridun Yenisey, Ayşe Nuhoğlu, Ceza Muhakemesi Hukuku, İstanbul, Beta, 2008. Nur Centel, Hamide Zafer, Ceza Muhakemesi Hukuku, İstanbul, Beta, 2008. Veli Özer Özbek, Ceza Muhakemesi Hukuku, Ankara, Seçkin, 2006. Cumhur Şahin, Ceza Muhakemesi Hukuku I, Ankara, Seçkin, 2007.
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)