Ders Adı İş Hukuku
Ders Kodu HUF-409
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 4
Dönem 7.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler) Yrd.Doç.Dr.Faruk Barış Mutlay
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları bireysel iş hukukuna ilişkin temel kavramları öğrenebilirler. bireysel iş hukukuna dair hukuki ihtilafları ifade edebilirler. mevcut iş hukuku uyuşmazlıklarına hukuki kural ve ilkeleri uygulayabilirler. iş hukuku ihtilaflarına analız edebilirler. işyerinde çıkabilecek iş hukuku kaynaklı sorunları çözebilirler. toplu iş hukukuna ilişkin temel kavramları öğrenebilirler. toplu iş hukukuna dair hukuki ihtilafları ifade edebilirler. mevcut toplu iş hukuku uyuşmazlıklarına hukuki kural ve ilkeleri uygulayabilirler. toplu iş hukuku ihtilaflarını analiz edebilirler. işyerinde çıkabilecek toplu iş hukuku kaynaklı sorunları çözebilirler.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Bireysel iş hukukunun konusu, nitelikleri, iş hukukunun doğuşu ve gelişimi, iş hukukunun temel ilkeleri, kaynakları, işçi, işveren, işyeri, iş sözleşmesi gibi iş hukukunun temel kavramları, özellikle iş sözleşmesinin kurulması, sona ermesi, işçinin ve işverenin yükümlülükleri, çalışma şartları, çalışma süreleri, tatiller, ihbar ve kıdem tazminatı gibi konular ele alınır. Toplu iş hukukunun konusu, sendikalar, toplu iş sözleşmesi, toplu iş uyuşmazlıkları ve çözüm yolları, arabuluculuk, toplu hak uyuşmazlıkları grev ve lokavttır.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri bireysel iş hukukuna ilişkin temel kavramları öğrenebilirler. bireysel iş hukukuna dair hukuki ihtilafları ifade edebilirler. mevcut iş hukuku uyuşmazlıklarına hukuki kural ve ilkeleri uygulayabilirler. iş hukuku ihtilaflarına analız edebilirler. işyerinde çıkabilecek iş hukuku kaynaklı sorunları çözebilirler. toplu iş hukukuna ilişkin temel kavramları öğrenebilirler. toplu iş hukukuna dair hukuki ihtilafları ifade edebilirler. mevcut toplu iş hukuku uyuşmazlıklarına hukuki kural ve ilkeleri uygulayabilirler. toplu iş hukuku ihtilaflarını analiz edebilirler. işyerinde çıkabilecek toplu iş hukuku kaynaklı sorunları çözebilirler.
Dersin Amacı Bu dersin amacı bireysel iş hukukunun temel prensipleri hakkında genel bir bilgi vermektir ve toplu iş hukukunun temel prensipleri hakkında genel bilgiler vermektir.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 İş hukuku kavramı, tarihçesi, çalışma yaşamının örgütleri. İş hukukunun özellikleri ve kaynakları.
2 İş hukukunun uygulama alanları. Bireysel iş hukukunun kapsamı ve iş sözleşmesinin unsurları.
3 İş sözleşmesinin tarafları ve yapılışı. İş sözleşmesinin türleri ve geçersizliği.
4 İş sözleşmesinden doğan borçlar: işçinin borçları. İş sözleşmesinden doğan işverenin borçları.
5 İş sözleşmesinin sona ermesi. İşçi ve işveren tarafından haklı fesih.
6 Sözleşmenin sona ermesinin sonuçları ve kıdem tazminatı. Çalışma süresi.
7 Dinlenme ve Tatil Hakları. Genel Olarak İş Sağlığı ve İş Güvenliği ve Doğan Yükümlülükler, iş Sağlığı ve Güvenliğine Aykırılığın Sonuçları.
8 Arasınav
9 Sendikanın Tanımı ve Unsurları ve sendika ve Konfederasyonların Kuruluş Esasları. Sendika özgürlüğü ve sendika ve Konfederasyonların Zorunlu Organları ve görev ve yetkileri.
10 Sendika ve konfederasyon üyeliğinin Kazanılması ve sona ermesi. Sendikal güvenceler ve sendikaların ve Konfederasyonların Faaliyetleri.
11 Sendika ve konfederasyonların sona ermesi. gelir ve giderleri. Sendikaların ve Konfederasyonların denetimi ve faaliyetlerinin durdurulması.
12 Toplu iş sözleşmesi, önemi, tarihçesi, TİS özerkliği. TİS´in yapılması, kapsamı, düzeyi ve TİS ehliyeti ve yetkisi.
13 Toplu görüşme ve toplu iş sözleşmesinin akdedilmesi ve TİS´in iş sözleşmesi üzerine etkileri ve TİS´den yararlanma. TİS´in yer itibariyle uygulanma alanı ve teşmil ve toplu İş Sözleşmesinin yorumu, iflası ve hükümsüzlüğü. Toplu iş uyuşmazlıkları, barışçı çözüm yolları ve mücadeleci çözüm yolları ve grev.
14 Yasal grev ve hukuki sonuçları ve yasadışı grev ve hukuki sonuçları. Lokavt hakkı ve Yasal lokavtın hukuki sonuçları Yasadışı lokavt ve hukuki sonuçları.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Hukukun temel prensiplerini ve hukuksal kaynakları kavramak 0
2 Hukuksal kurumları ve terimleri kavramak 0
3 Hukuksal sorunları zamanında tespit etmek, doğru ve adil çözme yeteneğini kazanmak ve geliştirmek 0
4 Hukuksal sorunların ve uyuşmazlıkların çözümünde gerekli olan hukuk metodolojisi bilgisine sahip olmak; gerçeği bulma, doğru düşünme, adaleti gerçekleştirme ve en uygun çözümü bulma konusunda yeterli formasyona sahip olmak 0
5 Türk hukuk sisteminin genel yapısı hakkında bilgi sahibi olmak. Türk hukuk mevzuatına hâkim olmak. Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku, Ceza Hukuku, Ticaret Hukuku, Anayasa Hukuku, İdare Hukuku, Medeni Usul Hukuku, Ceza Muhakemesi Hukuku, Milletlerarası Özel Hukuk, İnsan Hakları Hukuku gibi, birey-devlet, birey-toplum ve insanlar arasındaki ilişkilerin yoğunlaşma alanlarıyla ilgili konularda yeterli bilgiye sahip olmak 0
6 Yargının önemi ve işlevi, Türk yargı teşkilâtının genel görünümü ve yargı çeşitleri (anayasa yargısı, adlî yargı, idarî yargı, seçim yargısı, hesap yargısı ve uyuşmazlık yargısı), bütün yargı çeşitlerini kapsayıcı olmak üzere yargılamaya egemen olan ilkeler, yargılamaya doğrudan veya dolaylı katılan süjeler ve icra teşkilâtı hakkında bilgi sahibi olmak 0
7 Hukuk tarihi konusunda yeterli bilgiye sahip olmak 0
8 Hukuk bilimiyle yakından ilişkili ekonomi, tarih, sosyoloji, felsefe, maliye, muhasebe gibi disiplinlerden yararlanabilmek ve bu disiplinlere ilişkin temel bilgileri edinmek, farklı inceleme alanlarına ilişkin çok disiplinli bir bakış açısına sahip olmak 0
9 Temel hukuki bilgi ve becerileri gerçek vakalar üzerinde uygulayabilme yeteneği kazanmak 0
10 Günümüzde iyi bir hukukçudan beklenen yeterlilikleri karşılayacak bir formasyonla yetişmek, geleneksel hukuk meslekleri yanında, kamu yönetimi veya özel sektör ya da sivil toplum örgütleri bünyesinde, ulusal veya uluslararası iş alanlarında çalışabilecek donanıma sahip olmak 0
11 Özgürlük, Demokrasi, insan hakları, hukukun üstünlüğü, eşitlik gibi temel ilke ve değerleri özümsemek 0
12 Toplumsal, mesleki ve bilimsel etik davranış ilkelerinin bilincinde olmak 0
13 Bilişim teknolojilerini ve temel bilgisayar programlarını kullanabilme becerisine sahip olmak 0
14 Türkçe yazılı ve sözlü iletişim yeterliğine sahip olmak 0
15 Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirmek 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 20 20
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 25 25
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu SÜZEK, S., İş Hukuku, Beta Yayınevi, 2016 İstanbul
Diğer Kaynaklar ÇELİK, N./CANİKLİOĞLU N./CANBOLAT T.; İş Hukuku Dersleri, Beta Yayınevi, 2016 İstanbul
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)