Ders Adı Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemleri
Ders Kodu HUF-428
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 4
Dönem 8.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Emrah Duman
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları İdari yargı kalem işlemlerini öğrenir. Hukuk, Ceza Mahkemelerindeki ve Cumhuriyet Savcılıklarındaki kalem işlemlerini kavrar. Kalem personelinin görevlerini kavrar. Kalem ve kalem hizmeti kavramlarının anlam ve içeriğini öğrenir.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Adli yargı ilk derece hukuk mahkemelerinin kalem iş ve işlemleri “Hukuk Muhakemeleri Kanunu Yönetmeliği”nde, adli yargı ilk derece ceza mahkemeleri ile Cumhuriyet başsavcılıklarına bağlı kalemlerin iş ve işlemleri ise “Cumhuriyet Başsavcılıkları İle Adli Yargı İlk Derece Ceza Mahkemeleri Kalem Hizmetlerinin Yürütülmesine Dair Yönetmelik” de düzenlenmiştir. Bununla beraber Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve Ceza Muhakemeleri kanunu başta olmak üzere muhtelif mevzuat da da kalem hizmetlerinin yürütülmesine ilişkin düzenlemelerin yer aldığı görülmektedir. Bu nedenle yargı teşkilatına kısaca değinilerek ders kapsamında adli personel, kalem personeli ayrımı yapılarak, kalem işlemlerine yer veren mevzuatlar göz önüne alınarak kalemde yürütülen hizmetlerin neler olduğu, kalemde yapılan her türlü yazışma ve işlemler ile kalem personelinin (yazı işleri müdürü, zabıt katibi ve mübaşir vd.) görevleri işlenmektedir. Ayrıca Cumhuriyet Savcılığı Kalem İşlemleri; Ceza Mahkemeleri Kalem İşlemleri; İnfaz İşlemleri; Adli Sicil İşlemleri; Ayniyat, Adli Emanet ve Arşiv İşlemleri; Hukuk ve Ticaret Mahkemeleri Kalem İşlemleri; Türk Medeni Kanunu'nun Velâyet, Vesayetve Miras Hukuku İle İlgili Hükümlerinin Uygulanmasına İlişkin Tüzük; İcra Hâkimliği Defterleri ve Yargı Harçları, kanun yolları, İdari Yargı ve Anayasa Mahkemeleri kalem hizmetleri anlatılmaktadır. Konular anlatılırken ilgisine göre gerekli teorik açıklamalar ile hukuki kavramlar da açıklanmaktadır. UYAP sisteminin tarihçesi ve genel bilgiler, UYAP siteminde bulunan menülerin içerikleri ve kullanım şekilleri bu ders kapsamında ele alınmaktadır.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Öğrencilerin Türkiye’de mevcut bulunan mahkemelerin yapılanması hakkında bilgi sahibi olması sağlanmış olacaktır. Meslek hayatına kalem personeli olarak devam edeceklerin görev ve yetkilerini bilen bu mahkemelerde tutulan dosya ve defterlerin nasıl oluşturulduğu ve içerikleri hakkında bilgi sahibi olması sağlanacaktır. UYAP sistemine entegrasyonun nasıl sağlandığı hakkında asgari düzeyde bilgi sahibi olacaklardır. Öğrendiklerini pratiğe dökebilme yeterliliğine ulaşmış olmaları sağlanacaktır. UYAP Kullanımını öğrenmiş olacaklardır.
Dersin Amacı Kalem Mevzuatı ile yargı teşkilatının sınıflandırılması, yargı teşkilatının kalem işlemleri ile ilgili kanuni düzenlemeleri, dosya ve defterlere ilişkin normlar, kalemlerde yapılan yazışma biçimleri ve işlemler, kalem personelinin görevleri konularında öğrencinin bilgi sahibi olmasını, yorum yapabilmesini ve bilgisini somut olaylara uygulayabilmesinin yanında UYAP kullanımının teorisi detaylı olarak anlatılarak kavratılması, UYAP’ın pratikteki kullanımının Adalet Bakanlığı sistemi üzerinden sesli, görüntülü ve uygulamalı olarak öğrenilmesi sağlanarak, adliyelerde yapılacak staj vasıtasıyla yapılan uygulamalarla öğretilenlerin özümsenmesi amaçlanmaktadır.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Türk Yargı Teşkilatının yapısı ve Görevleri (Anayasa Mahkemesi, Uyuşmazlık Mahkemesi, Adli Yargı, İdari Yargı, Askeri Yargı)
2 Kalem Mevzuatı, Kalem Hizmeti ile Kalem Teşkilatı ve Adalet Personeli, Adalet Memurlarının Görevleri
3 Ulusal Yargı Ağı Projesinin (UYAP) önemi, faydaları, UYAP ve Kalem Mevzuatı ilişkisi
4 Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri Kalem Hizmetleri, Cumhuriyet Başsavcılığı Kalem Hizmetleri, Cumhuriyet Başsavcılığı'nda tutulması gereken defter ve kartonlar ile tahsis amaçları ve kullanım şekilleri, dosya ve kartonların tutulmasında dikkat edilecek hususlar, Cumhuriyet Başsavcılığı'nda yapılan işlemlere ilişkin UYAP uygulamasının yapılması
5 Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri Kalem Hizmetleri, Cumhuriyet Başsavcılığı Kalem Hizmetleri, Cumhuriyet Başsavcılığı'nda tutulması gereken defter ve kartonlar ile tahsis amaçları ve kullanım şekilleri, dosya ve kartonların tutulmasında dikkat edilecek hususlar, Cumhuriyet Başsavcılığı'nda yapılan işlemlere ilişkin UYAP uygulamasının yapılması
6 Adli Yargı İlk Derece Ceza Mahkemeleri Kalem Hizmetleri, Ceza Mahkemeleri Kalem Hizmetleri, Ceza Mahkemelerinde tutulması gereken defter ve kartonlar ile tahsis amaçları ve kullanım şekilleri, dosya ve kartonların tutulmasında dikkat edilecek hususlar, Ceza Mahkemelerinde yapılan işlemlere ilişkin UYAP uygulamasının yapılması
7 Adli Yargı İlk Derece Ceza Mahkemeleri Kalem Hizmetleri, Ceza Mahkemeleri Kalem Hizmetleri, Ceza Mahkemelerinde tutulması gereken defter ve kartonlar ile tahsis amaçları ve kullanım şekilleri, dosya ve kartonların tutulmasında dikkat edilecek hususlar, Ceza Mahkemelerinde yapılan işlemlere ilişkin UYAP uygulamasının yapılması
8 Adli Yargı İlk Derece Hukuk Mahkemeleri Kalem Hizmetleri, Hukuk Mahkemeleri Kalem Hizmetleri, Hukuk Mahkemelerinde tutulması gereken defter ve kartonlar ile tahsis amaçları ve kullanım şekilleri, dosya ve kartonların tutulmasında dikkat edilecek hususlar, Hukuk Mahkemelerinde yapılan işlemlere ilişkin UYAP uygulamasının yapılması
9 Adli Sicil İşlemleri, Adli Sicile kaydı gereken bilgiler, Adli Sicile Kaydedilecek Bilgileri gönderecek makamlar, Adli sicil fişleri ve düzenlenmesi, Adli Sicil kayıtları ve düzeni, adli sicil kayıtlarının silinmesi, arşivlenmesi, adli sicil ve arşiv kayıtlarını isteyebilecek olanlar ve verilmesi
10 Bölge Adliye Mahkemeleri ve Yargıtay Kalem Hizmetleri ve tutulması gereken defter ve kartonlar ile tahsis amaçları ve kullanım şekilleri, dosya ve kartonların tutulmasında dikkat edilecek hususlar, İstinaf Mahkemelerinde ve Yargıtay'da yapılan işlemlere ilişkin UYAP uygulamasının yapılması
11 idari Yargı Kalem Hizmetleri -İdare Mahkemeleri, Bölge İdare Mahkemeleri ve Danıştay Kalem Hizmetleri ve tutulması gereken defter ve kartonlar ile tahsis amaçları ve kullanım şekilleri, dosya ve kartonların tutulmasında dikkat edilecek hususlar, İdare Mahkemelerinde, Bölge İdare Mahkemelerinde ve Danıştay'da yapılan işlemlere ilişkin UYAP uygulamasının yapılması
12 Anayasa Mahkemesi Kalem Hizmetleri ve tutulması gereken defter ve kartonlar
13 Uyuşmazlık Mahkemesi Kalem Hizmetleri ve tutulması gereken defter ve kartonlar
14 Genel İdare ve İş Yurtları Kalem Hizmetleri
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Hukukun temel prensiplerini ve hukuksal kaynakları kavramak 0
2 Hukuksal kurumları ve terimleri kavramak 0
3 Hukuksal sorunları zamanında tespit etmek, doğru ve adil çözme yeteneğini kazanmak ve geliştirmek 0
4 Hukuksal sorunların ve uyuşmazlıkların çözümünde gerekli olan hukuk metodolojisi bilgisine sahip olmak; gerçeği bulma, doğru düşünme, adaleti gerçekleştirme ve en uygun çözümü bulma konusunda yeterli formasyona sahip olmak 0
5 Türk hukuk sisteminin genel yapısı hakkında bilgi sahibi olmak. Türk hukuk mevzuatına hâkim olmak. Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku, Ceza Hukuku, Ticaret Hukuku, Anayasa Hukuku, İdare Hukuku, Medeni Usul Hukuku, Ceza Muhakemesi Hukuku, Milletlerarası Özel Hukuk, İnsan Hakları Hukuku gibi, birey-devlet, birey-toplum ve insanlar arasındaki ilişkilerin yoğunlaşma alanlarıyla ilgili konularda yeterli bilgiye sahip olmak 0
6 Yargının önemi ve işlevi, Türk yargı teşkilâtının genel görünümü ve yargı çeşitleri (anayasa yargısı, adlî yargı, idarî yargı, seçim yargısı, hesap yargısı ve uyuşmazlık yargısı), bütün yargı çeşitlerini kapsayıcı olmak üzere yargılamaya egemen olan ilkeler, yargılamaya doğrudan veya dolaylı katılan süjeler ve icra teşkilâtı hakkında bilgi sahibi olmak 0
7 Hukuk tarihi konusunda yeterli bilgiye sahip olmak 0
8 Hukuk bilimiyle yakından ilişkili ekonomi, tarih, sosyoloji, felsefe, maliye, muhasebe gibi disiplinlerden yararlanabilmek ve bu disiplinlere ilişkin temel bilgileri edinmek, farklı inceleme alanlarına ilişkin çok disiplinli bir bakış açısına sahip olmak 0
9 Temel hukuki bilgi ve becerileri gerçek vakalar üzerinde uygulayabilme yeteneği kazanmak 0
10 Günümüzde iyi bir hukukçudan beklenen yeterlilikleri karşılayacak bir formasyonla yetişmek, geleneksel hukuk meslekleri yanında, kamu yönetimi veya özel sektör ya da sivil toplum örgütleri bünyesinde, ulusal veya uluslararası iş alanlarında çalışabilecek donanıma sahip olmak 0
11 Özgürlük, Demokrasi, insan hakları, hukukun üstünlüğü, eşitlik gibi temel ilke ve değerleri özümsemek 0
12 Toplumsal, mesleki ve bilimsel etik davranış ilkelerinin bilincinde olmak 0
13 Bilişim teknolojilerini ve temel bilgisayar programlarını kullanabilme becerisine sahip olmak 0
14 Türkçe yazılı ve sözlü iletişim yeterliğine sahip olmak 0
15 Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirmek 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 0
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 14 1 14
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 15 15
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 18 18
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu 1-Hatice MESCİ, Kalem Mevzuatı ve İşlemleri Ders Notları, Isparta 2-Adliye Personeli El Kitabı, Adalet Bakanlığı 3-Adalet Bakanlığı Kalem Mevzuatı Hizmetiçi Eğitim Ders Notları 4- Anadolu Üniversitesi Kalem Mevzuatı Ders Kitabı 5- İlgili mevzuat 6- Adalet Bakanlığı, UYAP uzaktan eğitim
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)