Ders Adı Mülteci Hukuku
Ders Kodu HUF-430
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 4
Dönem 8.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Dr. Öğr. Üyesi Meltem İneli Ciğer
Dersin Yardımcıları Ar. Gör. Zehra Korkmaz
Dersin Öğrenme Çıktıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Uluslararası hukuk ve Türk hukukunda mülteci ve sığınmacılar ve hakları
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri
Dersin Amacı 1-Uluslararası hukukta sığınmacı, mülteci ve uluslararası koruma kavramlarını ve mültecilerin haklarını benimsetmek 2- Uluslararası hukuk ve Türk hukukunda geri gönderme yasağını kavratmak
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Mülteci hukukuna giriş
  Ön Hazırlık: Avukatlar için mülteci hukuku el kitabı
2 Mülteci, göçmen, sığınmacı kavramları
  Ön Hazırlık: 1951 tarihli mültecilerin statüsüne dair sözleşme
3 1951 Mülteci Sözleşmesi ve devlet sorumlulukları
  Ön Hazırlık: 1951 tarihli mültecilerin statüsüne dair sözleşme
4 Mülteci hakları
  Ön Hazırlık: 1951 tarihli mültecilerin statüsüne dair sözleşme
5 Geri gönderme yasağı
  Ön Hazırlık: 1951 tarihli mültecilerin statüsüne dair sözleşme m. 33
6 İkincil koruma
  Ön Hazırlık: AB İkincil Koruma Direktifi, YUKK m. 62
7 Geçici koruma
  Ön Hazırlık: AB Geçici Koruma Direktifi, YUKK m. 91
8 Türk hukukunda ilticaya ilişkin düzenlemeler
  Ön Hazırlık: YUKK
9 Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu'na giriş
  Ön Hazırlık: YUKK
10 Uluslararası koruma kategorileri
  Ön Hazırlık: YUKK
11 Mülteciliğin sona ermesi
  Ön Hazırlık: YUKK
12 Mülteci statüsünden hariç bırakma
  Ön Hazırlık: YUKK
13 Statü belirleme işlemleri ve usuli güvenceler
  Ön Hazırlık: Avukatlar için mülteci hukuku el kitabı
14 Uluslararası mülteci hukuku ve Türk hukukunun karşılaştırılması
  Ön Hazırlık: Avukatlar için mülteci hukuku el kitabı
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Hukukun temel prensiplerini ve hukuksal kaynakları kavramak 3
2 Hukuksal kurumları ve terimleri kavramak 3
3 Hukuksal sorunları zamanında tespit etmek, doğru ve adil çözme yeteneğini kazanmak ve geliştirmek 3
4 Hukuksal sorunların ve uyuşmazlıkların çözümünde gerekli olan hukuk metodolojisi bilgisine sahip olmak; gerçeği bulma, doğru düşünme, adaleti gerçekleştirme ve en uygun çözümü bulma konusunda yeterli formasyona sahip olmak 2
5 Türk hukuk sisteminin genel yapısı hakkında bilgi sahibi olmak. Türk hukuk mevzuatına hâkim olmak. Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku, Ceza Hukuku, Ticaret Hukuku, Anayasa Hukuku, İdare Hukuku, Medeni Usul Hukuku, Ceza Muhakemesi Hukuku, Milletlerarası Özel Hukuk, İnsan Hakları Hukuku gibi, birey-devlet, birey-toplum ve insanlar arasındaki ilişkilerin yoğunlaşma alanlarıyla ilgili konularda yeterli bilgiye sahip olmak 2
6 Yargının önemi ve işlevi, Türk yargı teşkilâtının genel görünümü ve yargı çeşitleri (anayasa yargısı, adlî yargı, idarî yargı, seçim yargısı, hesap yargısı ve uyuşmazlık yargısı), bütün yargı çeşitlerini kapsayıcı olmak üzere yargılamaya egemen olan ilkeler, yargılamaya doğrudan veya dolaylı katılan süjeler ve icra teşkilâtı hakkında bilgi sahibi olmak 3
7 Hukuk tarihi konusunda yeterli bilgiye sahip olmak 2
8 Hukuk bilimiyle yakından ilişkili ekonomi, tarih, sosyoloji, felsefe, maliye, muhasebe gibi disiplinlerden yararlanabilmek ve bu disiplinlere ilişkin temel bilgileri edinmek, farklı inceleme alanlarına ilişkin çok disiplinli bir bakış açısına sahip olmak 2
9 Temel hukuki bilgi ve becerileri gerçek vakalar üzerinde uygulayabilme yeteneği kazanmak 2
10 Günümüzde iyi bir hukukçudan beklenen yeterlilikleri karşılayacak bir formasyonla yetişmek, geleneksel hukuk meslekleri yanında, kamu yönetimi veya özel sektör ya da sivil toplum örgütleri bünyesinde, ulusal veya uluslararası iş alanlarında çalışabilecek donanıma sahip olmak 4
11 Özgürlük, Demokrasi, insan hakları, hukukun üstünlüğü, eşitlik gibi temel ilke ve değerleri özümsemek 5
12 Toplumsal, mesleki ve bilimsel etik davranış ilkelerinin bilincinde olmak 2
13 Bilişim teknolojilerini ve temel bilgisayar programlarını kullanabilme becerisine sahip olmak 2
14 Türkçe yazılı ve sözlü iletişim yeterliğine sahip olmak 3
15 Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirmek 2
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 1 14
Ödevler 0 0 0
Sunum 7 1 7
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 14 1 14
Yarıyıl Sonu Sınavı 14 2 28
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 91    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu İlgili slayt
Diğer Kaynaklar Peers, S., Moreno-Lax, V., Garlick, M., & Guild, E. (Eds.). (2015). EU Immigration and Asylum Law (Text and Commentary): Volume 3: EU Asylum Law (Brill Publishing, 2015). Kay Hailbronner and Daniel Thym (eds.): EU Immigration and Asylum Law. Commentary, 2nd edition (CH Beck/Hart/Nomos, 2016) FRA, Sığınma, sınırlar ve göç ile ilgili Avrupa hukuku el kitabı 2014 baskısı, < http://publications.europa.eu/resource/cellar/cab5b3fd-cbf1-470a-beef-081e2049653c.0009.02/DOC_2>
Materyal
Dökümanlar YABANCILAR VE ULUSLARARASI KORUMA KANUNU 1951 TARİHLİ MÜLTECİLERİN STATÜSÜNE DAİR SÖZLEŞME FRA, Sığınma, sınırlar ve göç ile ilgili Avrupa hukuku el kitabı 2014 baskısı, < http://publications.europa.eu/resource/cellar/cab5b3fd-cbf1-470a-beef-081e2049653c.0009.02/DOC_2>
Ödevler
Sınavlar VİZE VE FİNAL
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)