Ders Adı İletişime Giriş
Ders Kodu ILT-101
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 1
Dönem 1.Yarıyıl
AKTS 5
Dersi Veren(ler) Dr.Öğretim Üyesi Seyhan AKSOY
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1. İletişimi tanımlayabilir ve farklı tanımları karşılaştırabilir. 2. İletişim sürecinin temel öğelerini açıklayabilir. 3. Kitle iletişimin ne olduğunu ve temel özelliklerini anlatabilir. 4. Temel iletişim modellerini ve iletişim disiplinine katkılarının neler olduğunu tanımlar 5. Anlamlandırma kodlarını örneklendirerek gündelik yaşamda kullanış biçimlerini örnekleyebilir. 6. Kişilerarası iletişimle kitle iletişimini karşılaştırabilir 7. Göstergebilimsel kavramlar çerçevesinde medya çıktıları üzerinden eleştirel analiz yapabilir. 8. İletişim ve ideoloji ilişkisini yorumlayarak, medya söylemlerinin ideolojik çözümlemesini yapabilir
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Bu ders öğrencileri iletişim disipliniyle tanıştıran temel giriş dersidir. Dersin içeriği iletişim tanımları, iletişim türleri, iletişimin işlevleri, kişilerarası iletişim, kitle iletişimi ve temel işlevleri, temel iletişim modelleri, anlam, anlamlandırma kodları, göstergebilim, göstergebilimsel çözümleme, yapısalcılık ve iletişime katkıları, yapısal analiz örnekleri, ideoloji kavramının tanımlanması, ideoloji ve medya ilişkisi gibi ders konularını kapsamaktadır.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri İletişime ilişkin farklı yaklaşımları öğretmek.
Dersin Amacı Dersin temel amacı, iletişim fakültesi öğrencilerinin iletişim kavramının farklı içerimleri hakkında düşünmelerini ve bir disiplin olarak iletişimin temel çalışma alanlarını öğrenmelerini sağlamaktır
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 İletişim nedir?
  Ön Hazırlık: Okuma
2 İletişimin ne olduğuna ilişkin farklı farklı yaklaşımlar
  Ön Hazırlık: Okuma
3 Süreç Okulu
  Ön Hazırlık: Okuma
4 Göstergebilim Okulu
  Ön Hazırlık: Okuma
5 Göstergebilim Okulu
  Ön Hazırlık: Okuma
6 İletişim Biçimleri
  Ön Hazırlık: Okuma
7 İletişim Biçimleri
  Ön Hazırlık: Okuma
8 İletişim Türleri
  Ön Hazırlık: Okuma
9 İletişim Türleri
  Ön Hazırlık: Okuma
10 Kitle iletişimi ve kitle iletişimine yönelik eleştiriler
  Ön Hazırlık: Okuma
11 Kitle iletişimi ve kitle iletişimine yönelik eleştiriler
  Ön Hazırlık: Okuma
12 Kitle iletişim araçları
  Ön Hazırlık: Okuma
13 Kitle iletişim araçları
  Ön Hazırlık: Okuma
14 Kitle iletişim araçları
  Ön Hazırlık: Okuma
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 İletişim/medya alanına ilişkin temel kavramsallaştırmaları açıklar. 5
2 İletişim/medya alanına dair temel kuramları toplumsal olay ve olguların analizinde kullanır. 5
3 Sinema filmlerini çeşitli bakış açılarıyla anlamlandırarak filmlerin kodlarını çözümler. 3
4 Radyo ve televizyon metinlerini farklı kuramsal perspektiflerden hareketle okur. 5
5 Medya alanına ilişkin olarak eleştirel bir bakış açısı kazanır. 5
6 Yeni iletişim teknolojilerini etkin bir biçimde kullanır. 1
7 Radyo ve Televizyon programı tasarlama, araştırma ve uygulama süreçlerini bilir ve uygular. 1
8 Film senaryosu yazar, film çeker ve yönetir. 1
9 Ekip çalışmasını öğrenerek radyo-televizyon ve sinema uygulamalarında iş bölümü içerisinde sorumluluk alır. 1
10 İletişim kurma, tutma ve sürdürme becerilerine sahiptir. 2
11 Ses ve video üretim teknolojilerini yetkin bir şekilde kullanır. 1
12 İletişim/medya alanına dair etik ilke ve sorumlulukları bilir. 5
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 4 56
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 28 28
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 28 28
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 154    
Dersin Akts Kredisi 5    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer J.Fiske (2014), İletişim Çalışmalarına Giriş, Çev. Süleyman İrvan,Pharmakon Kitap. Çamdereli M.(2008), İletişime Giriş, Dem Yayınları Yaylagül L.(2019),Kitle İletişim Kuramları, Dipnot Yayınları.
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)