Ders Adı İletişim Tarihi
Ders Kodu ILT-102
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 1
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 5
Dersi Veren(ler) Dr. Öğretim Üyesi Nalan Ova
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Öğrenciler, iletişim ve iletişim araçlarının tarihsel süreçlerde hangi aşamalardan geçtiği konularında bilgi sahibi olacaktır.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Teknolojinin tarihi insanlık tarihi bilginin dönüşümü
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Tarih kavramı ile ilgili eleştirel bir perspektif kazandırmak; bilgi, haberleşme, sözlü ve yazılı kültür, kitle iletişim araçları, medya gibi kavramları, bunlarla ilişkili olay ve olguları toplumsal ve tarihsel bağlamları etrafında değerlendirmek
Dersin Amacı 1. Tarih ve iletişim arasındaki ilişkileri ortaya koymak. 2. İletişim tarihinin sadece araçların kronolojik anlamda tarihi olmadığını ortaya koymak. 3. Tarih ve iletişim kavramlarına ilişkin eleştirel bir perspektif kazandırmak. 4. İletişim ve tarih üzerine yapılacak tartışmaların tek bir paradigmanın gerçekliği içerisine sıkıştırılamayacağını göstermek. 5. İletişim araçlarının tarihsel gelişimini incelemek. 6. Başlangıcından günümüze egemen iletişim biçimlerini incelemek. 7. Tarih, tarih yazımı, bilgi, iktidar ve egemen iletişim biçimleri arasındaki ilişkileri ortaya koymak. 8. İletişim tarihi çözümlemelerinde incelenen dönemin toplumsal, siyasal, kültürel, ekonomik ilişkileri çerçevesinde çözümleme
WorkPlacement xxx
Hafta Konular  
1 İlk dönemde sözle, işaretle ve yazılı iletişim
2 İletişim aracı olarak yazı ve etkileri
3 Kitap, kütüphane ve iletişim
4 Toplumsal kontrol aracı olarak yazı, kitap ve kütüphane
5 Roma ve ilk kitle iletişim aracı olarak bültenler
6 Basım teknolojisindeki gelişmeler ve matbaa
7 İlk periyodikler ve gazeteye geçiş
8 Ara Sınav
9 İlk gazetelerin gelişme dönemi ve 17. Yüzyıl Avrupa’sı
10 İngiltere’nin siyasal rejimi ve basın alanındaki gelişmişliği
11 Günlük gazetelerin kurulması ve basına getirilen sınırlamalar
12 Kıta Avrupa’sının merkezi devleti Fransa ve ilk gazeteleri
13 Sanayileşme ve basına etkileri
14 19. ve 20. Yüzyıl dünyasında gazetelerin toplum gündemine yerleşmes
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Gazetecilik temel kavram ve uygulamalarını bilir. 2
2 Kuramsal ve uygulamalı olarak bir bilimsel araştırmanın nasıl yapılması gerektiğini bilir. 2
3 Yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde siyasal, ekonomik, kültürel ve toplumsal yapıların dinamiklerine ve bu dinamiklerin kavranmasına yönelik bilgiye sahip olur. 5
4 İçerisinde medyanın rol ve sorumluluklarının düzenlendiği anayasal, yasal ve uluslar arası yasal çerçeveyi bilir. 4
5 Gazetecilik mesleğini yürütebilmek için gerekli araç ve teknolojileri kullanabilir. 3
6 Bilişim teknolojilerini basın sektöründe kullanabilme kabiliyetine sahip olurlar. 2
7 Yaratıcı, yenilikçi ve anlaşılabilir bir şekilde alanıyla ilgili konularda yazılı, sözlü ve görsel anlatı biçimleriyle kendini ifade edebilir. 4
8 Sosyal bilimler, iletişim ve gazetecilik alanlarındaki gelişmeleri, yeni yaklaşımları, araştırma ve bilgileri takip ederek öğrenir ve bu yolla kendini geliştirebilir. 4
9 Basın işletmelerinin yapısı, özellikleri ve fonksiyonlarını bilir. 2
10 İletişimin, medyanın ve gazeteciliğin tarihsel gelişim sürecine ilişkin bilgi sahibi olur. 5
11 Gazeteciliğin geleneksel ve güncel pek çok farklı uzmanlık alanı için gerekli bilgi, deneyim ve donanıma sahip olur. 3
12 Bir haber sürecini başından sonuna tüm bileşenleri ve haberi oluşturan dinamikleriyle izler, yönetir, haberleştirir. 2
13 Gazetecilik mesleği için öncelikli olarak etkili iletişim ve sunum becerilerini geliştirir. 2
14 Gazetecilik mesleğinin ulusal ve evrensel değerleri çizgisinde haberi oluşturur, düzenler ve sunar. 3
15 Mesleğini yaparken toplum yararını, insanlık adına kazanılmış değerleri, estetik, etik değer ve normları savunur. 3
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 0
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 5 70
Ödevler 1 15 15
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 8 8
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 15 15
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 150    
Dersin Akts Kredisi 5    
Ders Notu Jean-Noel Jeanneney (1998) Başlangıcından Günümüze Medya Tarihi, çev. Esra Atuk, İstanbul: YKY. Gordon Childe [1941] Tarihte neler oldu?, çev. A. Şenel ve M. Tunçay, İstanbul: Alan.
Diğer Kaynaklar Fernand Braudel (2005) Maddi Uygarlık. Gündelik Hayatın Yapıları, çev. M.A. Kılıçbay, Ankara: İmge.
Materyal
Dökümanlar Gordon Childe [1941] Tarihte neler oldu?, çev. A. Şenel ve M. Tunçay, İstanbul: Alan. Jean-Noel Jeanneney (1998) Başlangıcından Günümüze Medya Tarihi, çev. Esra Atuk, İstanbul: YKY.
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer Armand Mattelart (2001) İletişimin Dünyasallaşması, çev. Halime Yücel, İstanbul: İletişim. Chris Friedman ve Luc Soete (2003) “Giriş”, Yenilik İktisadı, çev. E. Türkcan, Ankara: TÜBİTAK, 1-27 Edward Hallet Carr (2004) Tarih Nedir?, çev. M. G. Gürtürk, İstanbul: İletişim. Eric J. Hobsbawm (2005) Devrim Çağı, çev. B. S. Şener, Ankara: Dost. Fernand Braudel (2005) Maddi Uygarlık. Gündelik Hayatın Yapıları, çev. M.A. Kılıçbay, Ankara: İmge.
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)