Ders Adı İktisada Giriş
Ders Kodu ILT-105
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 1
Dönem 1.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler) Öğr. Gör. Osman DABAN
Dersin Yardımcıları yok
Dersin Öğrenme Çıktıları Öğrencilerin mikro iktisadın temel prensiplerini açık şekilde anlamış olacaklardır. Makro iktisadın temel kavramlarını tanıyıp, ne anlama geldiklerini anlamış olacaklardır. Piyasa dengesinin hem arz hem talep yönlü nasıl dengeye geldiği kavranmış olacaktır. Üretici ve tüketici dengelerinin nasıl oluştuğu ve hangi koşullarda denge noktalarının değişip yeniden dengeye ulaşıldığı kavranmış olacaktır. Günün ekonomik gelişmelerini algılayıp, doğru değerlendirebilme, doğru okuyabilme yetisi elde edilmiş olacaktır. Dersin sonunda öğrenciler bir ekonomik problemi tanımlayıp analiz edebileceklerdir.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği İktisadın kavramsal çerçevesi, İktisadi düşünce, İktisadın kapsamı, Temel kavramlar (ihtiyaç, fayda, değer, üretim, mal ve hizmetler, gelir, tüketim, tasarruf, yatırım, iş bölümü ve uzmanlaşma, verimlilik), ekonomik sistemler (kapitalizm, sosyalizm, karma ekonomi), Talep-Arz ve piyasa dengesi, Arz ve Talep esnekliği, Fiyat ve piyasalar (tam rekabet piyasası ve eksik rekabet piyasaları), Tüketici Dengesi, Üretici Dengesi, milli gelir, istihdam, para politikası, enflasyon, ekonomik büyüme ve kalkınma kavramları üzerinde durulacaktır.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Öğrencileri, ekonomik çerçevede hem mikro hem de makro açıdan temel kavramlara vakıf olarak gelişmeleri doğru değerlendirme ve yorumlama yetisine sahip olmaları.
Dersin Amacı İktisadın temel kavramlarının kavranarak ulusal ve uluslararası düzeydeki ekonomik gelişmeleri anlamlandırma ve değerlendirebilme yetisi kazandırma.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 İktisadın kavramsal çerçevesi ve İktisadi düşünce tarzı
  Ön Hazırlık: Önerilen kaynaklardan ön okuma yapmak
2 Temel kavramlar (ihtiyaç, fayda, değer, üretim, mal ve hizmetler, gelir)
  Ön Hazırlık: Önerilen Kaynaklardan okumalar yapmak
3 Temel kavramlar (tüketim, tasarruf, yatırım, iş bölümü ve uzmanlaşma, verimlilik)
  Ön Hazırlık: Önerilen kaynaklardan okumalar yapmak
4 Ekonomik sistemler (kapitalizm, sosyalizm, karma ekonomi),
  Ön Hazırlık: Ekonomik sistemlerle ilgili ön okuma yapmak
5 Talep-Arz ve piyasa dengesi,
  Ön Hazırlık: Arz ve talep kavramları ile ilgili önerilen kaynaklardan okumalar yapmak
6 Arz ve Talep esnekliği,
  Ön Hazırlık: Önerilen kaynaklardan okumalar yapmak
7 Fiyat ve Piyasalar (Tam rekabet ve eksik rekabet piyasaları)
  Ön Hazırlık: Piyasalar hakkında önerilen kaynaklardan okumalar yapmak
8 Tüketici Dengesi,
  Ön Hazırlık: Önerilen kaynaklardan ön okuma yapmak
9 Üretici Dengesi,
  Ön Hazırlık: Önerilen kaynak kitaptan ön okuma yapmak
10 Maliyet Analizi
  Ön Hazırlık: Önerilen kaynaklardan okumalar yapmak
11 Makro Ekonomik Temel Kavramlar (milli gelir, istihdam, para politikası, enflasyon, ekonomik büyüme ve kalkınma kavramları)
  Ön Hazırlık: Önerilen kaynaklardan ön okuma yapmak
12 Enflasyonun Nedenleri, Enflasyonun etkileri ve çeşitleri, Deflasyon ve devalüasyon
  Ön Hazırlık: Önerilen kaynaklardan ön okuma yapmak
13 İşsizlik kavramı, işsizlik çeşitleri
  Ön Hazırlık: Önerilen kaynaklardan ön okulamar yapmak ve işsizlik rakamları ile ilgili ön araştırma yapmak
14 Ücret Teorileri
  Ön Hazırlık: Önerilen kaynaklardan ön okuma yapmak
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 İletişim/medya alanına ilişkin temel kavramsallaştırmaları açıklar. 1
2 İletişim/medya alanına dair temel kuramları toplumsal olay ve olguların analizinde kullanır. 1
3 Sinema filmlerini çeşitli bakış açılarıyla anlamlandırarak filmlerin kodlarını çözümler. 5
4 Radyo ve televizyon metinlerini farklı kuramsal perspektiflerden hareketle okur. 2
5 Medya alanına ilişkin olarak eleştirel bir bakış açısı kazanır. 2
6 Yeni iletişim teknolojilerini etkin bir biçimde kullanır. 1
7 Radyo ve Televizyon programı tasarlama, araştırma ve uygulama süreçlerini bilir ve uygular. 3
8 Film senaryosu yazar, film çeker ve yönetir. 4
9 Ekip çalışmasını öğrenerek radyo-televizyon ve sinema uygulamalarında iş bölümü içerisinde sorumluluk alır. 2
10 İletişim kurma, tutma ve sürdürme becerilerine sahiptir. 1
11 Ses ve video üretim teknolojilerini yetkin bir şekilde kullanır. 3
12 İletişim/medya alanına dair etik ilke ve sorumlulukları bilir. 1
13 2
14 1
15 2
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 60
Kısa Sınav 2 30
Ödev 0 0
Devam 1 10
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 14 14
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 28 28
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 126    
Dersin Akts Kredisi 4    
Ders Notu Erdoğan Ekşioğlu, İktisada Giriş, Detay Yayıncılık, Ankara, 2016. Stephen Ison, Stuart Wall, İktisat Giriş, Bilim Teknik Yayınevi, 2015. Tümay Ertek, Temel Ekonomi, BETA Yayınevi, 2007. Zeynel Dinler, İktisada Giriş, 15. Baskı, Ekin Kitabevi, Bursa, 2009. Halil Seyidoğlu, İktisat Bilimin Temelleri, Güzem Can yay., İstanbul, 2006. David Begg, S. Fischer ve R. Dornbusch, Mikro İktisat, Alkım Yay., 2001. İhtiyaç ve İstek Paradoksu: İktisadi ve Metafizik Bir Yaklaşım, Siyaset, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, 2015, http://www.siyasetekonomiyonetim.org/index.php/seyad/article/view/280/216 Erol Zeytinoğlu, Ekonomik Sistemler, Marmara Üniv. İİBF Yayını, 1985, file:///C:/Users/asus2/Downloads/YN429.pdf Şevki Özgener, Ekonomik Sistemler ve Ahlak, SDÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2000, https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/195172 Onur Demirci, Türkiye’de İletişim Sektöründe Faaliyet Gösteren Mobil Şirketlerin Piyasa Yapısı, 2016, https://www.ardahan.edu.tr/iibfdergi/arsiv/3/13.pdf Y.Yüksel, 2020. Enflasyon Nedir? , https://www.yusufyuksel.com/2018/09/enflasyon-nedir.html
Diğer Kaynaklar Erdoğan Ekşioğlu, İktisada Giriş, Detay Yayıncılık, Ankara, 2016. Stephen Ison, Stuart Wall, İktisat Giriş, Bilim Teknik Yayınevi, 2015. Tümay Ertek, Temel Ekonomi, BETA Yayınevi, 2007. Zeynel Dinler, İktisada Giriş, 15. Baskı, Ekin Kitabevi, Bursa, 2009. Halil Seyidoğlu, İktisat Bilimin Temelleri, Güzem Can yay., İstanbul, 2006. David Begg, S. Fischer ve R. Dornbusch, Mikro İktisat, Alkım Yay., 2001. İhtiyaç ve İstek Paradoksu: İktisadi ve Metafizik Bir Yaklaşım, Siyaset, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, 2015, http://www.siyasetekonomiyonetim.org/index.php/seyad/article/view/280/216 Erol Zeytinoğlu, Ekonomik Sistemler, Marmara Üniv. İİBF Yayını, 1985, file:///C:/Users/asus2/Downloads/YN429.pdf Şevki Özgener, Ekonomik Sistemler ve Ahlak, SDÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2000, https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/195172 Onur Demirci, Türkiye’de İletişim Sektöründe Faaliyet Gösteren Mobil Şirketlerin Piyasa Yapısı, 2016, https://www.ardahan.edu.tr/iibfdergi/arsiv/3/13.pdf Y.Yüksel, 2020. Enflasyon Nedir? , https://www.yusufyuksel.com/2018/09/enflasyon-nedir.html
Materyal
Dökümanlar Erdoğan Ekşioğlu, İktisada Giriş, Detay Yayıncılık, Ankara, 2016. Stephen Ison, Stuart Wall, İktisat Giriş, Bilim Teknik Yayınevi, 2015. Tümay Ertek, Temel Ekonomi, BETA Yayınevi, 2007. Zeynel Dinler, İktisada Giriş, 15. Baskı, Ekin Kitabevi, Bursa, 2009. Halil Seyidoğlu, İktisat Bilimin Temelleri, Güzem Can yay., İstanbul, 2006. David Begg, S. Fischer ve R. Dornbusch, Mikro İktisat, Alkım Yay., 2001. İhtiyaç ve İstek Paradoksu: İktisadi ve Metafizik Bir Yaklaşım, Siyaset, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, 2015, http://www.siyasetekonomiyonetim.org/index.php/seyad/article/view/280/216 Erol Zeytinoğlu, Ekonomik Sistemler, Marmara Üniv. İİBF Yayını, 1985, file:///C:/Users/asus2/Downloads/YN429.pdf Şevki Özgener, Ekonomik Sistemler ve Ahlak, SDÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2000, https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/195172 Onur Demirci, Türkiye’de İletişim Sektöründe Faaliyet Gösteren Mobil Şirketlerin Piyasa Yapısı, 2016, https://www.ardahan.edu.tr/iibfdergi/arsiv/3/13.pdf Y.Yüksel, 2020. Enflasyon Nedir? , https://www.yusufyuksel.com/2018/09/enflasyon-nedir.html
Ödevler Pandemi döneminde arz ve talep dengesindeki değişimi seçeceğiniz bir sektör çerçevesinde örneklendirerek değerlendiren 250 kelimelik bir metinde görüşlerinizi belirtiniz.
Sınavlar ara sınav Kısa sınav (İki kez) dönem sonu sınavı
Materyal Diğer Anadolu Ajansı, İşsizlik rakamları açıklandı. 2020, https://www.aa.com.tr/tr/ekonomi/issizlik-rakamlari-aciklandi/1871547#:~:text=Mevsim%20etkisinden%20ar%C4%B1nd%C4%B1r%C4%B1lm%C4%B1%C5%9F%20i%C5%9Fsizli%20oran%C4%B1,azalarak%20y%C3%BCzde%2042%2C6%20oldu. Deflasyon Nedir?, 2019, https://www.fortuneturkey.com/deflasyon-nedir Devalüasyon Nedir? Tarihte Yaşanan Devalüasyon Örnekleri, 2018, https://www.haberturk.com/devaluasyon-nedir-tarihte-yasanan-devaluasyon
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)