Ders Adı İktisada Giriş
Ders Kodu ILT-105
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 1
Dönem 1.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Öğrencilerin mikro iktisadın temel prensiplerini açık şekilde anlamış olacaklardır. Makro iktisadın temel kavramlarını tanıyıp, ne anlama geldiklerini anlamış olacaklardır. Piyasa dengesinin hem arz hem talep yönlü nasıl dengeye geldiği kavranmış olacaktır. Üretici ve tüketici dengelerinin nasıl oluştuğu ve hangi koşullarda denge noktalarının değişip yeniden dengeye ulaşıldığı kavranmış olacaktır. Günün ekonomik gelişmelerini algılayıp, doğru değerlendirebilme, doğru okuyabilme yetisi elde edilmiş olacaktır. Dersin sonunda öğrenciler bir ekonomik problemi tanımlayıp analiz edebileceklerdir.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği İktisadın kavramsal çerçevesi, İktisadi düşünce, İktisadın kapsamı, Temel kavramlar (ihtiyaç, fayda, değer, üretim, mal ve hizmetler, gelir, tüketim, tasarruf, yatırım, iş bölümü ve uzmanlaşma, verimlilik), ekonomik sistemler (kapitalizm, sosyalizm, karma ekonomi), Talep-Arz ve piyasa dengesi, Arz ve Talep esnekliği, Fiyat ve piyasalar (tam rekabet piyasası ve eksik rekabet piyasaları), Tüketici Dengesi, Üretici Dengesi, milli gelir, istihdam, para politikası, enflasyon, ekonomik büyüme ve kalkınma kavramları üzerinde durulacaktır.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Öğrencileri, ekonomik çerçevede hem mikro hem de makro açıdan temel kavramlara vakıf olarak gelişmeleri doğru değerlendirme ve yorumlama yetisine sahip olmaları.
Dersin Amacı Mikro ekonominin iyi bilinen temel kavramlarını tanıtmak, arz ve talep açısından piyasa dengesi, farklı piyasa yapıları, makro ekonominin temel kavramlarını tanıtmak ve milli gelir, ödemeler dengesi, enflasyon, cari açık, işsizlik, bütçe vb konularda güncel gelişmeleri değerlendirebilme düzeyinde bilgi sahibi olmalarını sağlamak.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 İktisadın kavramsal çerçevesi ve İktisadi düşünce tarzı
2 Temel kavramlar (ihtiyaç, fayda, değer, üretim, mal ve hizmetler, gelir)
3 Temel kavramlar (tüketim, tasarruf, yatırım, iş bölümü ve uzmanlaşma, verimlilik)
4 Ekonomik sistemler (kapitalizm, sosyalizm, karma ekonomi),
5 Talep-Arz ve piyasa dengesi,
6 Arz ve Talep esnekliği,
7 Ara Sınav
8 Fiyat ve piyasalar (tam rekabet piyasası ve eksik rekabet piyasaları),
9 Tüketici Dengesi,
10 Üretici Dengesi,
11 Makro Ekonomik Temel Kavramlar (milli gelir, istihdam, para politikası, enflasyon, ekonomik büyüme ve kalkınma kavramları)
12 Enflasyonun Nedenleri, Enflasyonun etkileri ve çeşitleri
13 İşsizlik kavramı, işsizlik çeşitleri
14 Deflasyon ve devalüasyon
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Gazetecilik temel kavram ve uygulamalarını bilir. 1
2 Kuramsal ve uygulamalı olarak bir bilimsel araştırmanın nasıl yapılması gerektiğini bilir. 1
3 Yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde siyasal, ekonomik, kültürel ve toplumsal yapıların dinamiklerine ve bu dinamiklerin kavranmasına yönelik bilgiye sahip olur. 5
4 İçerisinde medyanın rol ve sorumluluklarının düzenlendiği anayasal, yasal ve uluslar arası yasal çerçeveyi bilir. 2
5 Gazetecilik mesleğini yürütebilmek için gerekli araç ve teknolojileri kullanabilir. 2
6 Bilişim teknolojilerini basın sektöründe kullanabilme kabiliyetine sahip olurlar. 1
7 Yaratıcı, yenilikçi ve anlaşılabilir bir şekilde alanıyla ilgili konularda yazılı, sözlü ve görsel anlatı biçimleriyle kendini ifade edebilir. 3
8 Sosyal bilimler, iletişim ve gazetecilik alanlarındaki gelişmeleri, yeni yaklaşımları, araştırma ve bilgileri takip ederek öğrenir ve bu yolla kendini geliştirebilir. 4
9 Basın işletmelerinin yapısı, özellikleri ve fonksiyonlarını bilir. 2
10 İletişimin, medyanın ve gazeteciliğin tarihsel gelişim sürecine ilişkin bilgi sahibi olur. 1
11 Gazeteciliğin geleneksel ve güncel pek çok farklı uzmanlık alanı için gerekli bilgi, deneyim ve donanıma sahip olur. 1
12 Bir haber sürecini başından sonuna tüm bileşenleri ve haberi oluşturan dinamikleriyle izler, yönetir, haberleştirir. 2
13 Gazetecilik mesleği için öncelikli olarak etkili iletişim ve sunum becerilerini geliştirir. 2
14 Gazetecilik mesleğinin ulusal ve evrensel değerleri çizgisinde haberi oluşturur, düzenler ve sunar. 2
15 Mesleğini yaparken toplum yararını, insanlık adına kazanılmış değerleri, estetik, etik değer ve normları savunur. 3
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 2 20 40
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 1 1
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 1 1
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 126    
Dersin Akts Kredisi 4    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar Temel Ekonomi, Tümay ERTEK, BETA Yayınevi, 2007. Zeynel Dinler, İktisada Giriş, 15. Baskı, Ekin Kitabevi, Bursa, 2009. Halil Seyidoğlu, İktisat Bilimin Temelleri, Güzem Can yay., İstanbul, 2006. David Begg, S. Fischer ve R. Dornbusch, Mikro İktisat, Alkım Yay., 2001.
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)