Ders Adı İletişim ve İkna
Ders Kodu HAI-322
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 3
Dönem 6.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) yRD. dOÇ. dR. aHMET sAİD öZKUL
Dersin Yardımcıları 1-Etkili İletişim Yazar: Erhan Eroğlu, Dursun Gökdağ, Kolektif, A. Haluk Yüksel, Sezen Ünlü, Yavuz Tuna, R. Ayhan Yılmaz Yayınevi : Pegem Akademi Yayıncılık - Eğitim Klasikleri Dizisi 2-Reklam ve İkna Kriter Yayınları, Dr. Öykü Ezgi YILDIZ 3-Cengiz ANIK, Siyasal İkna, Vadi Yayınları, Ankara . 4-Ahmet Haluk YÜKSEL, İkna Edici İletişim, Anadolu Üniversitesi Yayınları No:94, Eskişehir. 5-Robert B. CIALDINI, İknanın Psikolojisi, MediaCat, İstanbul 6-Reha Oğuz TÜRKKAN, İkna ve Uzlaşma Sanatı, Hayat Yayınları, İstanbul. 7-İkna Edici İletişim, AÖF Yayınları, Eskişehir
Dersin Öğrenme Çıktıları İletişim ve İkna Dersi Öğrenme Çıktıları 1.İkna kavramını ve iknanın psikolojik, toplumsal boyutlarını değerlendirebilecek. 2.İkna kuramlarını karşılaştırabilecek. 3.İkna edici iletişim sürecini; kaynak, mesaj ve alıcı açısından betimleyebilecek. 4.Sözsüz iletişimi ve iletişim kampanyalarını ikna perspektifinden açıklayabilecek. 5.Bu dersin sonunda öğrenci; İkna ile ilgili kavramları açıklayabilecektir. 6.Bu dersin sonunda öğrenci; ikna kavramını ve iknanın psikolojik ve toplumsal botutlarını değerlendirebilecek. 7.İkna kuramlarını karşılaştırabilecek. 8.Bu dersin sonunda öğrenci; ikna kavramını ve iknanın psikolojik ve toplumsal botutlarını değerlendirebilecek. 9.İkna kavramını ve iknanın psikolojik, toplumsal boyutlarını değerlendirebilecek. 10.İkna kuramlarını karşılaştırabilecek. 11.İkna edici iletişim sürecini; kaynak, mesaj ve alıcı açısından betimleyebilecektir. 12.Sözsüz iletişimi ve iletişim kampanyalarını ikna perspektifinden açıklayabilecektir.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri Yok
Önerilen Seçmeli Dersler Yok
Dersin İçeriği İLETİŞİM VE İKNA DERS İÇERİĞİ VE PROGRAMI 1.Ders: Ders hakkında genel bilgilendirme, dersin tanıtımı ve işleniş biçimi hakkında bilgilendirme. İkna ve iletişim konusu üzerine genel bir değerlendirme. 2.Ders : Genel olarak iletişim ve İkna kavramları. İkna nedir? 3.Ders : İknanın tarihsel gelişimi. Dünden bugüne ikna kavramı ile ilgili farklı algılamalar. 4.Ders : Örgütsel iletişim, örgüt türleri, örgütsel iletişim türleri. 5.Ders : Liderlik, motivasyon, karar alma. 6.Ders : Kişilik testi. İknada kişilik özelliklerinin önemi. 7.Ders : İknaya direnme ***Vize Haftası *** 8.Ders : İkna kuramları 9.Ders : Kişilerarası iletişim, grup iletişimi ve ikna 10.Ders : Film gösterimi 11.Ders : Örgütsel iletişim ve ikna 12.Ders : Grup iletişimi ve iknaya direnme 13.Ders : İkna süreci ve ikna sürecine etki eden engeller. 14.Ders : İkna tekniklerinin siyasal iletişimde kullanılması. Örnek olaylar üzerine inceleme. ***Final Haftası***
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri İLETİŞİM VE İKNA DERSİN HEDEFLERİ Tutum ve ikna kavramlarını açıklamak – Tutum bir bireye atfedilen ve onun bir psikolojik obje ile ilgili düşünce, duygu ve davranışlarını düzenli bir biçimde oluşturan bir eğilimdir. İkna konusunun ne olduğuna değinmeden önce tutumun tanımının ve öneminin bilinmesi gerekmektedir. İkna edici iletişimin amaçları arasında da alıcı tutumlarını, istendik yönde değiştirmek ya da pekiştirmek yer almaktadır. İknanın sözlük anlamı ise, kanaat ettirme, kanaat verebilme, kandırma, razı etme, inandırmadır. Kısaca ikna ile tutumlar birbirleriyle ilintili kavramlardır ve iknacının, hedef kitlenin tutumları hakkında görüş ve edinimleri olması gerekmektedir. İkna sürecinin izlediği yolu belirlemek – İletişim süreci gibi ikna da belirli bir ardışıklığı olan süreç dahilinde gerçekleşmektedir. İkna edici iletişimde beklenen, bilgi verildikten sonra ortaya çıkacak tutum ve açık davranış değişikliklerinin amaçlanan ve istendik doğrultuda olmasıdır. Genel anlamda iletişimde başarı ve başarısızlığa katkıda bulunan faktörlerin en büyüğü ikna edici iletişim ve onun uygun olarak yapılandırılması biçiminde ortaya çıkmaktadır. İkna edici tekniklerin iyi anlaşılmasıyla birlikte bir eğitimci, reklamcı ya da politikacı, bu süreci doğru anlayıp uygulayarak istendik yönde davranışlar sergileyerek amacına ulaşabilmektedir. Bunun için de ikna edici iletişim matrisindeki işleyişin mantığını ve bağımlı ve bağımsız değişkenlerin önemini kavramış olması gerekmektedir. Bunun haricinde süreci, kaynak,ileti, kanal, alıcı boyutlarında genel iletişim sürecinde olduğu gibi ele almak gerektiği de unutulmamalıdır. İkna edici iletişim konusundaki temel yaklaşımları sıralamak – İkna edici iletişim konusundaki temel yaklaşımları ve kuramları yedi başlık altında toplamak mümkündür: – Bilgi süreci yaklaşımı – Uyum kuramı yaklaşımı – Algılama yaklaşımı – Objektif denge kuramı – Bilişsel çelişki kuramı – Davranış değişim kuramı – Öğrenme kuramı
Dersin Amacı İLETİŞİM VE İKNA DERSİN AMACI Bu derste, İletişim ve temel ögeleri: iletişimin tarihçesi ve iletişim araçları, iletişimin temel ögeleri(kaynak-kanal-ileti-alıcı), iletişim modelleri, iletişimde engeller, sosyal ilişkiler ve iletişim, iletişim ögeleri, farklı sektörler ve disiplinlerde iletişimin önemi, günlük yaşamda beden dili ve iletişim, Meslek etiği ve iletişim. Örgütlerde İletişim; Grup İletişimi; İkna Kavramı: İknanın tarihsel gelişimi ve ikna kuramları; Örgütlerde İkna Kaynakları: Örgüt amaçları için ikna, Örgütlerde yönetme ve ikna, Örgütlerde motivasyon ve ikna, Örgütlerde çatışma ve ikna, Örgütlerde karar alma ve ikna; Liderlik ve İkna; Kişilik ve İkna; Örgütlerde İkna Taktikleri: İkna taktiklerinin sınıflandırılması, İkna eden ve edilen tipleri, Aşağıdan yukarıya ve yukarıdan aşağıya ikna; İknaya Direnme; Örgütlerde İkna Araçları; Örgütlerde İkna Sürecinin Engelleri gibi konular hakkında teorik bilgi verilerek alanla ilgili derinlemesine sorgulanması yapılacaktır.
WorkPlacement İletişim Fakültesi Derslikleri
Hafta Konular  
1 1.Ders: Ders hakkında genel bilgilendirme, dersin tanıtımı ve işleniş biçimi hakkında bilgilendirme. İkna ve iletişim konusu üzerine genel bir değerlendirme.
2 2.Ders : Genel olarak iletişim ve İkna kavramları. İkna nedir?
3 3.Ders : İknanın tarihsel gelişimi. Dünden bugüne ikna kavramı ile ilgili farklı algılamalar.
4 4.Ders : Örgütsel iletişim, örgüt türleri, örgütsel iletişim türleri.
5 5.Ders : Liderlik, motivasyon, karar alma.
6 6.Ders : Kişilik testi. İknada kişilik özelliklerinin önemi.
7 7.Ders : İknaya direnme
8 8.Ders : İkna kuramları
9 9.Ders : Kişilerarası iletişim, grup iletişimi ve ikna
10 10.Ders : Film gösterimi
11 11.Ders : Örgütsel iletişim ve ikna
12 12.Ders : Grup iletişimi ve iknaya direnme
13 13.Ders : İkna süreci ve ikna sürecine etki eden engeller.
14 14.Ders : İkna tekniklerinin siyasal iletişimde kullanılması. Örnek olaylar üzerine inceleme.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Halkla İlişkiler bilimiyle ilgili temel teorik bilgilere sahip olmak ve uygulamada bu bilgileri kullanabilmek 4
2 alkla İlişkiler biliminin ve sanatının temeli olan davranış bilimleri, örgütsel davranış gibi temel bilimlerin yanı sıra kişilerarası iletişim, örgütsel iletişim ve kitle iletişimi konularında teorik bilgiye sahip olmak ve bunları iş yaşamında uygulayabilmek 4
3 Temsil ettiği kurumun iç ve dış hedef kitlesine hitaben kullanılan yazılı ve sözlü iletişim araçlarında Türkçe ?nin saygınlığını korumak ilkesinden hareketle Türkçe dilbilgisi kurallarına sadık meslek elemanı olarak , temsil ettiği kurumu geniş kitlelere yazılı ve sözlü olarak tanıtabilme cesaret ve başarısını göstermek 4
4 Devlet protokolü ve sosyal protokol kurallarına hakim olmak ve temsil ettiği kurumun ve yöneticinin protokol görevlerini eksiksiz ve hatasız yerine getirmek 4
5 Fotoğraf bankası, tanıtım filmi, web sayfası, afiş ve broşür gibi basılı materyaller için gerekli fotoğrafçılık, bilgisayar , grafik - tasarım alanlarında teknik ve pratik bilgileri uygulayabilmek ve ürünleri bilgi ve belge yönetimi kurallarına göre arşivleyebilmek 4
6 Araştırma yöntemleri bilgi ve becerilerini kullanarak Halkla İlişkiler meslek elamanı olarak verileri analiz edebilmek, bu verileri mesleki bilgileri ışığında kullanabilmek 4
7 Halkla İlişkilere yakın kavramlar olan pazarlama, müşteri ilişkileri ve reklamcılık, toplam kalite , insan kaynakları yönetimi, girişimcilik ve organizasyon alanında gerekli bilgilere sahip olmak 5
8 alkla İlişkiler mesleğinin icrasında gerekli yabancı terim ve deyimleri kullanabilecek ve mesleki gelişmeleri takip edebilecek düzeyde mesleki ve genel İngilizce bilgisine sahip olmak 5
9 0
10 0
11 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 1 60
Ödev 0 0
Devam 14 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 28 392
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 1 14 14
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 40 40
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 40 40
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 486    
Dersin Akts Kredisi 16    
Ders Notu 1-Etkili İletişim Yazar: Erhan Eroğlu, Dursun Gökdağ, Kolektif, A. Haluk Yüksel, Sezen Ünlü, Yavuz Tuna, R. Ayhan Yılmaz Yayınevi : Pegem Akademi Yayıncılık - Eğitim Klasikleri Dizisi 2-Reklam ve İkna Kriter Yayınları, Dr. Öykü Ezgi YILDIZ 3-Cengiz ANIK, Siyasal İkna, Vadi Yayınları, Ankara .
Diğer Kaynaklar 1-Ahmet Haluk YÜKSEL, İkna Edici İletişim, Anadolu Üniversitesi Yayınları No:94, Eskişehir. 2-Robert B. CIALDINI, İknanın Psikolojisi, MediaCat, İstanbul 3-Reha Oğuz TÜRKKAN, İkna ve Uzlaşma Sanatı, Hayat Yayınları, İstanbul. 4-İkna Edici İletişim, AÖF Yayınları, Eskişehir
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar 1 Vize 1 Final
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)